Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Instrumentación

Os Plans de Aforro a Longo Prazo poden ser instrumentados de dúas formas:

 a. Seguros Individuais de Vida

O Seguro Individual de Aforro a Longo Prazo (SIALP) configúrase como un seguro individual de vida distinta dos previstos no artigo 51 desta Lei (sistemas de previsión social: plans de pensións, mutualidades de previsión social, plans de previsión asegurada, plans de previsión social empresarial e seguros privados que cubran exclusivamente o risco de dependencia severa ou de gran dependencia), que non cubra continxencias distintas de supervivencia ou falecemento, en que o propio contribuínte sexa o contratante, asegurado e beneficiario agás no caso de falecemento.

No condicionado do contrato farase constar de forma expresa e destacada que se trata dun Seguro Individual de Aforro a Longo Prazo e as súas siglas (SIALP) quedan reservadas aos contratos celebrados a partir do 1 de xaneiro de 2015 que cumpran os requisitos previstos nesta Lei.

Os Plans de Aforro a Longo Prazo pódense instrumentar a través dun ou sucesivos Seguros Individuais de Vida a Longo Prazo.

b. Depósitos e contratos financeiros

Os Plans de Aforro a Longo Prazo tamén se poden instrumentar a través de depósitos e contratos financeiros integrados na denominada Conta Individual de Aforro a Longo Prazo.

A Conta Individual de Aforro a Longo Prazo (CIALP) configúrase como un contrato de depósito de diñeiro celebrado polo contribuínte cunha entidade de crédito, con cargo á que se poderán constituír un ou varios depósitos de diñeiro, así como contratos financeiros dos definidos no último parágrafo do apartado 1 do artigo segundo da Orde EHA/3537/2005, do 10 de novembro, pola que se desenvolve o artigo 27.4 da Lei 24/1988, do 28 de xullo, do Mercado de Valores, en cuxas condicións se prevexa que tanto a achega coma a liquidación ao vencemento efectuarase en todo caso exclusivamente en diñeiro.

Teñase en conta que a referencia ao artigo 27.4 da Lei 24/1988, do 28 de xullo, do Mercado de Valores, debe entenderse feita  actualmente ao artigo 33.2 do Real decreto Lexislativo 4/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Mercado de Valores (BOE do 24 de outubro).

Os contratos financeiros definidos no último parágrafo do apartado 1 do artigo segundo da Orde EHA/3537/2005, do 10 de novembro, son contratos non negociados en mercados secundarios oficiais polos que unha entidade de crédito recibe diñeiro ou valores, ou ambas as dúas cousas, da súa clientela asumindo unha obriga de reembolso consistente ben na entrega de determinados valores cotizados, ben no pagamento dunha suma de diñeiro, ou ambas as dúas cousas, en función da evolución da cotización dun ou varios valores, ou da evolución dun índice bolsista, sen compromiso de reembolso íntegro do principal recibido.

Os devanditos depósitos e contratos financeiros deberán contratarse polo contribuínte coa mesma entidade de crédito en que se abrise a Conta Individual de Aforro a Longo Prazo. Os rendementos integraranse obrigatoriamente na Conta Individual e non se computarán para os efectos do límite de 5.000 euros ao que nos referimos dentro do apartado de características e requisitos dos Plans de Aforro a Longo Prazo.

A Conta Individual de Aforro a Longo Prazo deberá estar identificada singularmente e separada doutras formas de imposición. Así mesmo, os depósitos e contratos financeiros integrados na Conta deberán conter na súa identificación a referencia a esta última.

No condicionado do contrato farase constar de forma expresa e destacada que se trata dunha Conta Individual de Aforro a Longo Prazo e as súas siglas (CIALP) quedan reservadas aos contratos celebrados a partir do 1 de xaneiro de 2015 que cumpran os requisitos previstos nesta Lei e integrarán depósitos e contratos financeiros contratados a partir da devandita data.