Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Tributación e mobilización de dereitos económicos

Tributación

a. Rendementos capitais mobiliario positivo: exención

  • Cualificación dos rendementos capital mobiliaria dos Plans de Aforro a longo prazo:

    • Seguro Individual de Aforro a Longo Prazo (SIALP): Rendementos procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez (Art. 25.3 Lei IRPF ).

    • Conta Individual de Aforro a Longo Prazo e as súas siglas (CIALP): Rendementos procedentes da cesión a terceiros de capitais propias (Art. 25.2 Lei IRPF ).

  • Os rendementos positivos do capital mobiliario procedentes dos seguros de vida, depósitos e contratos financeiros a través dos que se instrumenten os Plans de Aforro a Longo Prazo estarán exentos sempre que o contribuínte non efectúe disposición algunha do capital resultante do Plan antes de finalizar o prazo de 5 anos desde a súa apertura.

  • Se con anterioridade á finalización do prazo de 5 anos prodúcese calquera disposición do capital resultante ou incúmprese o límite de achegas anuais, o contribuínte estará obrigado a integrar os rendementos xerados durante a vixencia do Plan no período impositivo en que se produza tal incumprimento.

    Nestes casos a entidade de crédito ou aseguradora coa que o contribuínte tivese contratado o plan de aforro a longo prazo estará obrigada a practicar retención ou pagamento a conta, que foi en 2022 do 19 por 100 sobre os rendementos do capital mobiliario positivo obtido desde a apertura do Plan, incluídos os que puidesen obterse con motivo da extinción do mesmo (Art.75.4 Regulamento IRPF ).

b. Rendementos capitais mobiliario negativo

Os rendementos do capital mobiliario negativos que, se é o caso, obtéñanse durante a vixencia do Plan de Aforro a Longo Prazo, incluídos os que puidesen obterse con motivo da extinción do Plan, imputaranse ao período impositivo en que se produza a devandita extinción e unicamente na parte do importe total dos devanditos rendementos negativos que exceda da suma dos rendementos do mesmo Plan aos que resultase de aplicación a exención.

Mobilización de dereitos económicos

O titular dun Plan de Aforro a Longo Prazo poderá mobilizar integramente os dereitos económicos do seguro individual de aforro a longo prazo e os fondos constituídos na conta individual de aforro a longo prazo a outro Plan de Aforro a Longo Prazo de que será titular sen que iso implique a disposición dos recursos e, en consecuencia, sen perda do beneficio fiscal da exención dos rendementos de capital mobiliaria positivos, sempre que a mobilización cumpra determinados requisitos que establece a disposición adicional oitava do Regulamento do IRPF.

Non será posible a mobilización naqueles casos en que sobre os dereitos económicos ou sobre os fondos recaia algún embargo, carga, peñoramento ou limitación de disposición legal ou contractual.