Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Disposición de dereitos económicos e tributación da renda vitalicia asegurada

Disposición de dereitos económicos

No suposto de disposición, total ou parcial, polo contribuínte antes da constitución da renda vitalicia dos dereitos económicos acumulados tributarase conforme ao previsto na Lei do IRPF en proporción á disposición realizada. Con esta finalidade, considerarase que a cantidade recuperada corresponda ás primas satisfeitas en primeiro lugar, incluída a súa correspondente rendibilidade.

Os tomadores dos plans individuais de aforro sistemático poderán, mediante decisión unilateral, mobilizar a súa provisión matemática a outro plan individual de aforro sistemático de que sexan tomadores. A mobilización total ou parcial dun plan de aforro sistemático a outro seguirá, en canto séxalle de aplicación, o procedemento relativo aos plans de previsión asegurada (disposición adicional quinto Regulamento IRPF).

No caso de anticipación, total ou parcial, dos dereitos económicos derivados da renda vitalicia constituída, o contribuínte deberá integrar no período impositivo en que se produza a anticipación, a renda que estivo exenta por aplicación do que se dispón na letra v) do artigo 7 da Lei do IRPF.

Tributación da renda vitalicia asegurada

 1. A rendibilidade que se poña de manifesto na constitución da renda vitalicia asegurada (diferenza entre o valor actual actuarial da renda e a suma das primas satisfeitas) encóntrase exenta do IRPF , de acordo co previsto no artigo 7.v) da Lei do IRPF.

 2. A renda vitalicia que se perciba tributará de conformidade coas porcentaxes establecidos para as rendas vitalicias inmediatas.

  A eses efectos cabe lembrar que, no caso de rendas vitalicias inmediatas que non fosen adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio, considérase rendemento de capital mobiliaria o resultado de aplicar a cada anualidade as seguintes porcentaxes:

  Idade do perceptorPorcentaxe aplicable
  Menos de 40 anos 40 por 100
  Entre  40 e 49 anos 35  por 100
  Entre  50 e 59 anos 28 por 100
  Entre  60 e 65 anos 24 por 100
  Entre  66 e 69 anos 20 por 100
  70 ou máis  anos 8 por 100

  Estas porcentaxes serán os correspondentes á idade do rendeiro no momento da constitución da renda e permanecerán constantes durante toda a vixencia da mesma.