Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3. Rendas vitalicias ou temporais derivados da imposición de capitais

Normativa: Art. 25.3 b) Lei IRPF

Nas rendas vitalicias ou outras temporais que teñan por causa a imposición de capitais, agás cando fosen adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio, o rendemento do capital mobiliario será o resultado de aplicar a cada anualidade as porcentaxes previstas, respectivamente, para  as  rendas inmediatas vitalicias ou temporais  derivados de contratos de seguros de vida.

Lembre

 • No caso de rendas vitalicias inmediatas derivadas de contratos de seguro de vida, que non fosen adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio, considerarase rendemento de capital mobiliaria o resultado de aplicar a cada anualidade as seguintes porcentaxes en función da idade do rendeiro no momento da constitución da renda:

  Idade do perceptorPorcentaxe aplicable
  Menos de 40 anos 40 por 100
  Entre  40 e 49 anos 35  por 100
  Entre  50 e 59 anos 28 por 100
  Entre  60 e 65 anos 24 por 100
  Entre  66 e 69 anos 20 por 100
  70 ou máis  anos 8 por 100

  Estas porcentaxes que serán os correspondentes á idade do rendeiro no momento da constitución da renda permanecerán constantes durante toda a vixencia da mesma.

 • No caso de  rendas temporais inmediatas derivadas de contratos de seguro de vida, que non fosen adquiridas por herdanza, legado ou calquera outro título sucesorio,  considerarase rendemento de capital mobiliaria o resultado de aplicar a cada anualidade as seguintes porcentaxes en función da duración da renda:

  Duración da rendaPorcentaxe aplicable
  Inferior ou igual a 5 anos 12  por 100
  Superior a 5 e inferior ou igual a 10 anos 16 por 100
  Superior a 10 e inferior ou igual a 15 anos 20 por 100
  Superior a 15 anos 25 por 100