Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Regras xerais

O capital diferido é unha modalidade de seguro de vida  pola que o asegurador se compromete a entregar o capital asegurado á expiración do prazo convido como duración do contrato, desde que a persoa asegurada siga con vida nese momento sinalado.

a) Rendemento íntegro

Para determinar o rendemento íntegro  aplícanse as seguintes regras:

En xeral:

Cando se perciba unha capital diferida, o rendemento do capital mobiliario virá determinado pola diferenza entre o capital percibido e o importe das primas satisfeitas que xerasen o capital que se percibe. O devandito rendemento está suxeito a retención a conta.

Rendemento = Capital percibida –   ∑ Primas por supervivencia

En caso de rescates parciais, entenderase que o importe rescatado corresponde ás primas máis antigas incluída a súa correspondente rendibilidade.

En particular:

 • Nos seguros que combinan a supervivencia co falecemento ou a incapacidade

  Tratandose de contrato de seguro que combina a continxencia de supervivencia coas de falecemento ou incapacidade e o capital percibido corresponde á continxencia de supervivencia, poderá detraerse tamén a parte das primas satisfeitas que corresponda ao capital en risco por falecemento ou incapacidade que se consumise ata o momento, sempre que, durante toda a vixencia do contrato, o capital en risco sexa igual ou inferior ao 5 por 100 da provisión matemática. Con esta finalidade, considérase capital en risco a diferenza entre o capital asegurado para falecemento ou incapacidade e a provisión matemática.

  Rendemento = Capital percibida –  ∑ Primas por supervivencia  –  ∑ Primas capitais en risco por falecemento ou incapacidade consumida (*)

  (*) co límite do 5 %da provisión matemática

 • Nos seguros anuais renovables

  Tratandose de seguros anuais renovables, só tera en contase o importe da prima do ano en curso, ao ser esta a que determina o importe do capital a percibir.

  Rendemento = Capital percibida – Prima do ano

b) Determinación do rendemento neto

Xa que para esta categoría de rendementos non se contempla a posibilidade de aplicar gastos deducibles, o rendemento íntegro coincide co rendemento neto.