Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Supostos especiais

• Seguros de capital diferida que se destinen á constitución de rendas

Normativa: Art. 25.3 a) 6ª Lei IRPF

Os seguros de vida ou invalidez que prevexan prestacións en forma de capital e a devandita capital destínese á constitución de rendas vitalicias ou temporais non tributarán no momento de producirse a continxencia cuberta polo seguro, senón que o farán no momento de constitución das rendas vitalicias ou temporais de acordo co réxime das mesmas que máis adiante coméntase. Para iso é preciso que a posibilidade de conversión se recolla no contrato de seguro e que o capital non se poña a disposición do contribuínte por ningún medio.

• Seguros de invalidez cuxo beneficiario é o acredor hipotecario

Normativa: Disposición adicional cuadraxésima Lei IRPF

As rendas derivadas da prestación pola continxencia de incapacidade cuberta nun seguro, terán o mesmo tratamento fiscal que correspondese de ser o beneficiario o propio contribuínte, isto é, consideraranse rendementos de capital mobiliaria, cando se dean os seguintes requisitos:

  • Que sexa percibida polo acredor hipotecario do contribuínte como beneficiario do mesmo.

  • Que o acredor hipotecario do contribuínte teña a obriga de amortizar total ou parcialmente a débeda hipotecaria do contribuínte.

  • Que o acredor hipotecario sexa unha entidade de crédito, ou outra entidade que, de maneira profesional realice a actividade de concesión de préstamos ou créditos hipotecarios.

Non obstante, estas rendas en ningún caso someteranse a retención.

Polo tanto, neste caso, ao darse a continxencia cuberta,  a cancelación do préstamo hipotecario por unha entidade aseguradora coa que o contribuínte subscribise un seguro de vida que cubra o risco de invalidez absoluta, orixina para este un rendemento do capital mobiliario pola diferenza entre o importe total da prestación do seguro correspondente á entidade de crédito (acredor hipotecario) e o importe das primas satisfeitas no ano en curso. O importe do remanente percibido polo contribuínte terá así mesmo a consideración de rendemento do capital mobiliario conforme ao artigo 25.3 a) da Lei do IRPF

Importante : a condición para que as percepcións derivadas dun seguro de vida ou invalidez tributen no IRPF é que coincidan o tomador que contrata e paga a prima do seguro (ou o asegurado se o seguro é colectivo), e o beneficiario da prestación, agás neste  suposto especial de seguros en que o beneficiario é o acredor hipotecario; en caso contrario a percepción normalmente tributará no Imposto sobre Sucesións e Doazóns.