Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: aplicación do réxime transitorio de redución dos contratos de seguros de vida concertada antes do 31 de decembro de 1994

Don B.C.A. percibiu o 10 de outubro de  2022, coincidindo coa data da súa xubilación, unha prestación en forma de capital de 75.000  euros, derivada dun plan de xubilación correspondente a un seguro de vida individual contratado coa entidade de seguros "Z".

O importe  total das primas  satisfeitas  á devandita entidade aseguradora  ascendeu a 71.363,12  euros, a razón dunha prima anual de 1.500 euros, crecente nun 3 por 100 anuais e satisfeitas o 1 de marzo de cada un dos anos comprendidos entre 1993 e  2022, ambos os dous incluídos.

Determinar o rendemento neto reducido do capital mobiliario derivado do citado seguro de vida individual.

Solución:

1. Determinación do rendemento íntegro e neto.

De acordo  co que se dispón no  artigo   25.3  a) da Lei do IRPF, ten a consideración de rendemento do capital mobiliario a diferenza entre a prestación percibida e as primas satisfeitas: 75.000 –  71.363,12 = 3.636,88

2. Aplicación do réxime transitorio de redución.

De acordo co réxime transitorio dos contratos de seguro de vida xeradora de incrementos ou diminucións de patrimonio con anterioridade a 1 de xaneiro de 1999,  contido na disposición transitoria cuarta da Lei do IRPF, cando se perciba unha capital diferida, á parte do rendemento neto correspondente a primas satisfeitas con anterioridade a 31 de decembro de 1994, que se xerase con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006, reducirase da seguinte forma:

 1. Parte do rendemento neto total que corresponde a cada unha das primas satisfeitas antes de 31-12-1994.

  Data pagamentoImporte primoTempo ata o cobramento (anos)Tempo ata o cobramento (días) Coeficiente de ponderación (*) Rendemento por prima (**)

  Notas á táboa:

  (*) A determinación do coeficiente de ponderación é o resultado, redondeado ao sétimo decimal, da seguinte fracción:

  (Prima x nº de anos transcorridos ata o cobramento) ÷ (cada prima x nº anos transcorridos ata o cobramento)

  No exemplo, para a prima satisfeita o 01-03-1993,  a devandita fracción é a seguinte: (1.500  x 29,63 )  ÷ 922.904,02 = 0,0481578

  Para a prima satisfeita o 01-03-1994, a devandita fracción é a seguinte: (1.545  x 28,63 )  ÷ 922.904,02=  0,0479284 (Volver)

  (**) Unha vez aplicado ao rendemento total do seguro (3.636,88 ) o coeficiente de ponderación de cada prima, óbténse o rendemento correspondente a cada unha das primas, cuxo resultado se recolle na columna correspondente.

  Para a prima satisfeita o 01-03-1993, o rendemento correspondente será igual a: 3.636,88 x  0,0481578 = 175,14

  Para a prima satisfeita o 01-03-1994, o rendemento será igual a: 3.636,88 x 0,0479284= 174,31 (Volver)

  01-03-93 1.500,00 29,63 10.815 0,0481578 175,14
  01-03-94 1.545,00 28,63 10.450 0,0479284 174,31
 2. Parte do rendemento neto total correspondente a cada unha das primas satisfeitas con anterioridade a 31-12-1994 xerado con anterioridade a 20-01-2006.

  Notas á táboa:

  (*) Para determinar a parte da prestación que, correspondendo a cada unha das primas satisfeitas con anterioridade a 31 de decembro de 1994, xerouse antes do 20 de xaneiro de 2006, multiplicarase o rendemento por prima polo coeficiente de ponderación que resulta do seguinte cociente:

  No numerador, días transcorridos entre o pagamento da prima e o 20 de xaneiro de 2006.

  No denominador, días transcorridos entre o pagamento da prima e a data de cobramento da prestación. 

  No noso exemplo, para a prima satisfeita o 01-03-1993, a devandita fracción é a seguinte: 4.708 ÷ 10.815= 0,4353213

  Para a prima satisfeita o 01-03-1994, a devandita fracción sería 4.343 ÷ 10.450= 0,4155981 (Volver)

  (**) O rendemento  reducible, é dicir, o xerado ata 20-01-2006 vén determinado polo resultado de multiplicar o rendemento por prima polo coeficiente de ponderación determinado conforme ao indicado na nota (1) anterior. (Volver)

  Rendemento por primaAnos ata 31/12/1994Días ata 20/01/2006 Coeficiente de ponderación (*) Rendemento ata 20/01/2006 (**)
  109,35 2 4.708 0,4353213 76,24
  108,69 1 4.343 0,4155981 72,44
 3. Rendemento susceptible de redución e redución aplicable.

  Rendemento ata 20-01-2006 (*) Porcentaxe de redución (**)Importe de redución

  Notas á táboa:

  (*) Límite máximo conxunto: A contía máxima do capital percibido será de 400.000 euros, límite que se aplicará conxuntamente a todos os importes de capitais diferidos obtidos desde o 1 de xaneiro de 2015 ata o momento da imputación temporal do capital (incluído o importe a cuxo rendemento preténdalles aplicar os coeficientes de abatemento do réxime transitorio).

  No presente caso o importe de 75.000 euros correspondentes á prestación percibida o 10 de outubro de 2022 (única capital diferida, obtido polo contribuínte desde o 1 de xaneiro de 2015 ata o momento da imputación temporal do capital diferido, ao que lle resultase de aplicación o réxime transitorio) é inferior a 400.000 euros polo que os coeficientes de abatemento se aplicarán a todo o rendemento reducible xerado ata 20-01-2006. (Volver)

  (**) A porcentaxe de redución é o resultado de multiplicar  14,28  por 100 por cada ano, redondeado por exceso, que media entre o aboamento da prima e o 31 de decembro de 1994. (Volver)

  76,24 28,56 % 21,77
  72,44 14,28 % 10,34
  Redución total aplicable - 32,11

3. Determinación do rendemento neto a incluír na base impoñible do aforro.

O rendemento neto a incluír na base impoñible do aforro é a diferenza entre o rendemento neto total e a redución resultante da aplicación do réxime transitorio: (3.636,88 - 32,11) = 3.604,77 euros