Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Traspaso de elementos patrimoniais do patrimonio empresarial ou profesional ao patrimonio persoal: desafectación

Normativa: Arts. 28.3 Lei IRPF e 23 Regulamento  IRPF

Principios e regras da desafectación

Os principios e regras da desafectación de bens ou dereitos son os seguintes:

  • O traspaso de activos fixos desde o ámbito empresarial ao persoal do contribuínte non produce alteración patrimonial mentres o elemento patrimonial continúe formando parte do seu patrimonio.

  • A incorporación do ben ou dereito ao patrimonio persoal efectúase polo valor neto contable do mesmo á data do traspaso .

    Os compoñentes do   valor  contable  coméntanse no Capítulo 11.

  • A desafectación non precisa transcurso de tempo algún para que se entenda consumada desde o momento en que esta realízase.

Malia o anterior, se o elemento patrimonial desafectado alléase antes de que transcorresen 3 anos desde a desafectación, incluso canto esta producísese como consecuencia do cesamento na actividade, non resultarán aplicables as porcentaxes redutoras a que se refire a disposición transitoria novena da Lei do IRPF na determinación da ganancia patrimonial obtida.

A disposición transitoria novena da Lei do IRPF, establece un réxime especial de redución aplicable ás ganancias patrimoniais derivadas da transmisión de elementos patrimoniais non afectos e aos desafectados con máis de tres anos de antelación á data de transmisión, adquiridos antes do 31 de decembro de 1994. O comentario detallado deste  réxime transitorio de redución  das ganancias patrimoniais cónténse no Capítulo 11.

Exemplo:

Don F.R.G., médico estomatólogo, instala a súa consulta o 1 de xaneiro de 2022 nun local da súa propiedade que permaneceu alugado desde a súa adquisición ata o 31 de decembro de 2017 e  entre 31/12/17 e 31/12/19 destinouse a uso propio,  constando a devandita data recollida no seu libro rexistro de bens de investimento.

O citado local foi adquirido por don F.R.G. o día 1 de maio de 1985 polo equivalente a 60.000 euros, aboando o titular ademais en concepto de Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, notaria e Rexistro da Propiedade, o equivalente a 5.000 euros.

Durante os anos en que o local estivo alugado o valor de adquisición do inmoble foi superior ao valor catastral do mesmo.

Para determinar a base da amortización, o valor do solo estímase que ascende a un importe equivalente a 18.000 euros.

O día 31 de maio de 2022  traslada a súa consulta a outro local, procedendo a alugar de novo o local anterior por 900 euros mensuais.

Determinar o tratamento fiscal das devanditas operacións e se o local pode considerarse afecto á actividade durante o exercicio  2022.

Solución:

1. Afectación do local (01-01-2022):

A afectación do local comercial á actividade profesional enténdese producida o día 1 de xaneiro de  2022, ao cumprirse a partir da devandita data os requisitos de utilización necesaria e exclusiva do local para o desenvolvemento da actividade e de contabilización.

A incorporación do local ao libro rexistro de bens de investimento debe realizarse polo seguinte valor:

Importe real da adquisición: 60.000

Gastos e tributos inherentes á adquisición: 5.000

Total: 65.000

Menos: Amortización fiscalmente deducible (01-05-1985 a 31-12-2017) (1)

Ano 1985: (47.000 x 1,5 %) x 8/12 = 470

Anos 1986 a 1998: (47.000 x 1,5 %) x 13 = 9.165

Anos 1999 a 2002: (47.000 x 2 %) x 4 = 3.760

Anos 2003 a 2017: (47.000 x 3 %) x 15 = 21.150

Totais amortizacións: 34.545

Valor de afectación (65.000 – 34.545) = 30.455

Nota:

(1) Para os efectos de determinar a base da amortización, descontouse o valor do solo (18.000 euros). Así mesmo, tomouse como porcentaxe de amortización para os anos 1985 a 1998, a porcentaxe do 1,5 por 100, que foi o fiscalmente deducible mentres o local estivo arrendado nos citados anos. Para os exercicios 1999 a 2002, a porcentaxe utilizable é o 2 por 100 [Artigo 13.2, letra a) do Regulamento do IRPF vixente nos citados exercicios]. Para os exercicios 2003 a 2017, a porcentaxe aplicable é o 3 por 100 [para os exercicios 2003 a 2006, artigo 13.2, letra a), do Regulamento do   IRPF na redacción dada ao mesmo polo Real decreto 27/2003, do 10 de xaneiro, e para os exercicios 2007 a 2017, artigo 14.2, letra a) do Regulamento do IRPF]. (Volver)

2. Desafectación do local (31-05-2022) (2)

Ao producirse a desafectación do local o día 31 de maio do ano  2022, a incorporación do mesmo ao patrimonio persoal do titular efectuarase polo valor neto contable do local á devandita data. Este valor determínase da seguinte forma:

Valor de afectación = 30.455

Menos: Amortizacións (01-01-2022  a 31-05-2022) (3)

Ano  2022: (12.455 x 3 %) x 5/12 = 155,69

Totais amortizacións: 155,69

Valor neto contable (30.455 – 155,69) = 30.299,31

Notas:

(2) O traslado da consulta a outro local o 31 de maio de 2022  implica a súa desafectación da actividade económica realizada polo seu titular. Porén, o alugamento posterior do local non impide que o mesmo considérese como plenamente afecto durante o período en que estivo instalada a consulta (desde o 1 de xaneiro de 2022  ao 30 de maio de  2022). (Volver)

(3) As amortizacións fiscalmente computables coinciden coas practicadas polo titular da actividade e corresponden ao coeficiente lineal máximo de amortización para este tipo de elemento patrimonial, supondo que determina o rendemento neto por estimación directa simplificada. Coeficiente máximo para edificios, segundo táboa simplificada: 3 por 100. O valor do solo (18.000 euros) non é obxecto de amortización. En consecuencia, o valor amortizable é 12.455, diferenza entre 30.455 (valor de afectación) e 18.000 (valor do solo). (Volver)