Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

a) Regra xeral

A determinación da renda atribuíble realízase en sede da entidade que a obtén, de acordo coa normativa do IRPF aplicable  a cada modalidade de renda segundo a súa orixe ou fonte, sen ter en conta as reducións nin minoracións que puidesen corresponder ás devanditas rendas. Non obstante, as reducións ou minoracións que correspondan poderán ser aplicadas polos membros da entidade en réxime de atribución de rendas que sexan contribuíntes do IRPF.

En definitiva, a determinación da renda atribuíble, en función da súa orixe ou fonte, efectuarase en sede da entidade que a obtén, de acordo cos  criterios que se explican a continuación:

1. Rendementos de capital inmobiliario

A renda neta atribuíble determinarase por diferenza entre os ingresos íntegros e os gastos necesarios para a obtención dos mesmos, incluída a amortización do inmoble e dos demais bens cedidos con este, sen que proceda aplicar:

  • A  redución do 60 por 100  sobre os rendementos netos positivos derivados do arrendamento de inmobles destinados a vivenda a que se refire o artigo 23.2 da Lei do IRPF.

  • A  redución do 30 por 100  sobre os rendementos con período de xeración superior a dous anos, así como sobre os cualificados regulamentariamente como obtidos de forma notoriamente irregular no tempo cando, en ambos os dous casos, impútense nun único período impositivo e a contía do rendemento neto sobre a que se aplica a redución non supere 300.000 euros anuais. Redución contemplada no artigo 23.3 da Lei do IRPF.

Serán os membros persoas físicas da entidade en réxime de atribución de rendas que sexan contribuíntes  do IRPF os que poderán practicar na súa declaración estas reducións.

2. Rendementos de capital mobiliario

A renda neta atribuíble determinarase por diferenza entre os ingresos íntegros e os gastos deducibles a que se refire o artigo 26.1 da Lei do IRPF.

No caso dos rendementos de capital mobiliaria que van á base impoñible do aforro, son gastos deducibles  os  de administración e depósito de valores negociables. Cando se trate de rendementos derivados da prestación de asistencia técnica, do arrendamento de bens mobles, negocios ou minas ou de subarrendamentos, deduciranse dos rendementos íntegros os gastos necesarios para a súa obtención e, se é o caso, o importe da deterioración sufrida polos bens ou dereitos de que procedan os ingresos.

En ningún caso a entidade de réxime de atribución poderá aplicar a redución do 30 por 100 contemplada no artigo 26.2 da Lei do IRPF para os rendementos netos previstos no artigo 25.4 da citada Lei (rendementos de capital mobiliaria a integrar na base impoñible xeral) que teñan un período de xeración superior a dous anos ou sexan cualificados regulamentariamente como obtidos de forma notoriamente irregular no tempo cando, en ambos os dous casos, impútense nun único período impositivo e a contía do rendemento neto sobre a que se aplica a redución non supere 300.000 euros anuais.

Serán os membros da entidade en réxime de atribución de rendas que sexan contribuíntes polo IRPF os que poderán practicar na súa declaración esta redución.

En función da natureza do rendemento do capital mobiliario atribuído, o contribuínte deberá integraro na súa declaración da seguinte forma:

  1. Na base impoñible xeral os  rendementos previstos no artigo 25.4  da Lei do IRPF baixo a denominación "outra rendementos do capital mobiliario", así como os derivados da  cesión a terceiros de capitais propias a que se refire o  artigo 25.2 da Lei do IRPF  que procedan de entidades vinculadas co mesmo.

  2. Na base impoñible do aforro os rendementos previstos nos apartados 1, 2, e 3 do artigo 25 da Lei do IRPF (rendementos obtidos pola participación nos fondos propios de calquera tipo de entidade; rendementos obtidos pola cesión a terceiros de capitais propias; rendementos procedentes de operacións de capitalización e de contratos de seguro de vida ou invalidez e os procedentes de rendas derivadas da imposición de capitais). O comentario destes  rendementos a integrar na base impoñible do aforro cónténse no Capítulo 5.

3. Rendementos de actividades económicas

A determinación da renda atribuíble efectuarase de acordo co método de determinación do rendemento neto que resulte aplicable á entidade, sen que para o cálculo das rendas a atribuír a cada un dos seus membros poida aplicar a  redución do 30 por 100  sobre os rendementos con período de xeración superior a dous anos ou cualificados regulamentariamente como obtidos de forma notoriamente irregular no tempo, cando, en ambos os dous casos, impútense nun único período impositivo prevista no artigo 32.1 da Lei do IRPF .

As reducións polo exercicio de actividades económicas  do artigo 32.2. da Lei do IRPF e  por inicio dunha nova actividade  do artigo 32.3 da Lei do IRPF non son aplicables por entidades en réxime de atribución de rendas para determinar o rendemento neto das súas actividades económicas. Serán os membros da entidade en réxime de atribución de rendas que sexan contribuíntes polo IRPF os que poderán practicar na súa declaración estas reducións, se é o caso, polo IRPF os que poderán practicar na súa declaración estas reducións.

Os gastos propios de cada un dos comuneiros, socios ou partícipes que, por non haberse pactado o seu pagamento con cargo á entidade en réxime de atribución de renda, sexan satisfeitos por cada un deles terán o carácter de deducibles para eles, sempre que exista a debida correlación coa obtención dos ingresos. A deducibilidade destes gastos efectuarase polo comuneiro, socio ou partícipe que os satisfixese minorando o rendemento a el atribuído pola entidade.

Os requisitos para a aplicación ás entidades en réxime de atribución de rendas do método de estimación directa, tanto na modalidade normal coma na simplificada, e do método estimación obxectiva tanto de  actividades agrícolas, gandeiras e forestais  como dos  restantes actividades  poden consultarse, respectivamente, nos Capítulos 7,  9 e 8 deste manual.

4. Ganancias e perdas patrimoniais

A determinación da renda atribuíble efectuarase de acordo coas normas do IRPF.

En función de que a ganancia ou perda patrimonial atribuída derive ou non da transmisión de elementos patrimoniais, o contribuínte deberá integrara na súa declaración da seguinte forma:

  1. Na base impoñible xera l as ganancias e perdas patrimoniais que non deriven de transmisións de elementos patrimoniais.

  2. Na base impoñible do aforro as ganancias e perdas patrimoniais que deriven da transmisión de elementos patrimoniais calquera que sexa o seu período de xeración.

Nos casos de transmisión dun elemento patrimonial común o importe da ganancia ou perda patrimonial calcularase pola entidade respecto de cada socio, herdeiro, comuneiro ou partícipe, atendendo á súa participación na titularidade do elemento patrimonial ou do dereito real sobre o mesmo, por diferenza entre os seus valores de adquisición e transmisión, aplicandose, se é o caso, a disposición transitoria novena da Lei do IRPF unicamente sobre as ganancias patrimoniais correspondentes a aqueles socios, herdeiros, comuneiros ou partícipes que adquirisen con anterioridade a 31 de decembro de 1994, o que esixe a comunicación por parte destes da información necesaria para aplicar o novo límite de 400.000 euros que establece a citada disposición transitoria novena (límite que é individual).

As especialidades relativas á aplicación dos  coeficientes redutores  ás ganancias patrimoniais derivadas de transmisións de elementos patrimoniais non afectos adquiridos antes do 31 de decembro de 1994, coméntanse no Capítulo 11.

Importante: para o cálculo da renda procedente de ganancias patrimoniais derivadas da transmisión de elementos non afectos ao desenvolvemento de actividades económicas, que deba atribuírse aos membros destas entidades, que sexan contribuíntes do Imposto sobre Sociedades ou contribuíntes polo Imposto sobre a Renda de non Residentes con establecemento permanente ou sen establecemento permanente que non sexan persoas físicas, non resultarán de aplicación os coeficientes redutores ou de abatemento a que se refire a disposición transitoria novena da Lei do IRPF.

5. Imputación de rendas inmobiliarias

A determinación da renda atribuíble efectuarase conforme ás normas do IRPF que resulten aplicables a cada concepto incluído nesta categoría de rendas. Estas normas comentáronse anteriormente neste mesmo Capítulo no apartado correspondente ao "Réxime de imputación de rendas inmobiliarias".

6. Retencións e ingresos a conta

As retencións e ingresos a conta soportadas pola entidade en réxime de atribución de rendas e as bases das deducións correspondentes á entidade atribuiranse aos seus membros na mesma proporción en que se atribúan as rendas.