Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

2. Límites e exceso de achegas

A. Achegas anuais máximas que poden dar dereito a reducir a base impoñible

Normativa: Disposición adicional décima Lei  IRPF

As achegas anuais máximas a sistemas de previsión social constituídos a favor de persoas con discapacidade, para os efectos do previsto no artigo 5.3 do texto refundido da Lei de Regulación dos Plans e Fondos de Pensións, son:

  1. 24.250 euros anuais para as achegas realizadas polas persoas con discapacidade partícipe.

  2. 10.000 euros anuais para as achegas realizadas por cada unha das persoas coas que o partícipe con discapacidade teña relación de parentesco, polo cónxuxe ou polos que lle tiveren ao seu cargo en réxime de tutela ou acollemento. Todo iso, sen prexuízo das achegas que estas persoas poidan realizar ao seu respectivo plan de pensións.

    A disposición adicional décima.2 e o artigo 53.1.b) da Lei do IRPF recoñecen o parente ou titor da persoa con discapacidade  (e tras a Lei 8/2021, do 2 de xuño ten que recoñecerse tamén a persoa que ostente a curadoría representativa) a posibilidade de compatibilizar as achegas ao plan de pensións da persoa con discapacidade coas achegas que poidan realizar ao seu propio plan de pensións do sistema xeral, respectando os límites marcados na lei. Porén, con respecto á propia persoa con discapacidade non se menciona a devandita posibilidade, razón pola que se consideran incompatibles as achegas que efectúe a propia persoa con discapacidade partícipe ao seu propio plan de pensións para persoas con discapacidade e ao mesmo tempo a realización por parte deste de achegas a sistemas de previsión social constituídos a favor doutras persoas con discapacidade coas que teña unha relación de parentesco ou de titoría ou  ostenten a curadoría representativa.

  3. 24.250 euros anuais, computando tanto as achegas realizadas pola persoa con discapacidade como as realizadas por todas aqueloutras que realicen achegas a favor do mesmo partícipe con discapacidade.

B. Límite máximo de redución

As achegas anuais realizadas 2022 e, se é o caso, o exceso de achegas realizadas e non reducidas nos exercicios 2017 a 2021, poderán ser obxecto de redución da base impoñible do IRPF do presente exercicio cos seguintes límites máximos:

  1. 24.250 euros anuais para as achegas realizadas pola persoa con discapacidade partícipe.

  2. 10.000 euros anuais para as achegas realizadas por cada un daqueles cos que a persoa con discapacidade teña relación de parentesco ou de titoría ou ostenten a curadoría representativa, así como polo cónxuxe. Todo iso, sen prexuízo das achegas que poidan realizar aos seus propios plans de pensións.

  3. 24.250 euros anuais para o conxunto das reducións practicadas por todas as persoas que realicen achegas a favor dunha mesma persoa con discapacidade, incluídas as da propia persoa con discapacidade.

Cando concorran varias achegas a favor da mesma persoa con discapacidade, a redución efectuarase, en primeiro lugar, sobre as achegas realizadas pola propia persoa con discapacidade e, só se as mesmas non acadasen o límite de 24.250 euros anuais, poderán ser obxecto de redución as achegas realizadas por outras persoas ao seu favor na base impoñible destas , de forma proporcional á contía das devanditas achegas.

Véxase ao respecto, dentro do "Caso práctico" incluído neste mesmo Capítulo, o suposto de concorrencia de achegas a un plan de pensións constituído a favor dunha persoa con discapacidade.

Importante: cando a propia persoa con discapacidade realice simultaneamente achegas e contribucións a sistemas de previsión social en xeral e a sistemas de previsión social constituídos a favor de persoas con discapacidade, debe aplicarse como límite conxunto a ambos os dous réximes o límite maior que existe individualmente para cada réxime.

C. Excesos pendentes de reducir de achegas realizadas nos exercicios anteriores

As achegas realizadas a sistemas de previsión social constituídos a favor de persoas con discapacidade que, por insuficiencia de base impoñible, non puidesen reducirse nas declaracións correspondentes aos exercicios 2017 a 2021, poderán reducirse no presente exercicio, sempre que se solicitase nas respectivas declaracións poder reducir o exceso nos cinco exercicios seguintes.

A redución dos excesos, que se efectuará con suxeición aos límites máximos de redución que se comentaron no apartado anterior, realizarase con prioridade á que corresponda ás achegas directas ou contribucións empresariais imputadas no propio exercicio.

D. Exceso de achegas correspondentes ao exercicio que non puidesen ser obxecto de redución

Os contribuíntes que realizasen achegas no exercicio a favor dunha mesma persoa con discapacidade nos termos anteriormente comentados poderán solicitar que as cantidades achegadas que, por insuficiencia de base impoñible do exercicio, non puidesen ser obxecto de redución, séxano nos cinco exercicios seguintes.

Para tal fin, a solicitude deberá realizarse na declaración do IRPF do exercicio en que as achegas realizadas non puidesen ser reducidas por exceder dos límites antes mencionados.

Atención : as cantidades correspondentes aos excesos pendentes de reducir de achegas realizadas nos exercicios 2017 a 2021 pendentes de aplicar ao inicio do exercicio, as aplicadas na declaración e o remanente pendente de aplicación en exercicios futuros así como como o exceso de achegas correspondentes ao exercicio 2022 non aplicadas cuxo importe se solicita poder reducir nos 5 exercicios seguintes, deben facerse constar no anexo C.3 da declaración no apartado "Exceso non reducido das achegas e contribucións a sistemas de previsión social constituídos a favor de persoas con discapacidade pendente de reducir nos exercicios seguintes".