Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

A partir do 01-01-2018

Regulación: Artigo 23 LIS, segundo redacción Lei 6/2018, do 3 de xullo.

Importe da redución

As rendas positivas procedentes da cesión do dereito de uso ou de explotación de patentes, modelos de utilidade, certificados complementarios de protección de medicamentos e de produtos fitosanitarios, debuxos e modelos legalmente protexidos, que deriven de actividades de investigación e desenvolvemento, e innovación tecnolóxica, e software avanzado rexistrado que derive de actividades de investigación e desenvolvemento, terán dereito a unha redución na base impoñible na porcentaxe que resulte de multiplicar por un 60 por cento o resultado do seguinte coeficiente:

  1. No numerador, os gastos incorridos pola entidade cedente directamente relacionados coa creación do activo, incluídos os derivados da subcontratación con terceiros non vinculados con aquela.Estes gastos incrementaranse nun 30 por cento, sen que, en ningún caso, o numerador poida superar o importe do denominador.

  2. No denominador, os gastos incorridos pola entidade cedente directamente relacionados coa creación do activo, incluídos os derivados da subcontratación tanto con terceiros non vinculados con aquela como con persoas ou entidades vinculadas con aquela e da adquisición do activo.

En ningún caso se incluirán no coeficiente anterior gastos financeiros, amortizacións de inmobles ou outros gastos non relacionados directamente coa creación do activo.

A redución prevista neste apartado tamén resultará de aplicación ás rendas positivas procedentes da transmisión dos activos intanxibles referidos neste, cando a devandita transmisión se realice entre entidades que non teñan a condición de vinculadas.

Para os efectos de determinar o réxime de protección legal dos activos intanxibles a que se refire o parágrafo primeiro deste apartado, estarase ao disposto na normativa española, da Unión Europea e internacional en materia de propiedade industrial e intelectual que resulte aplicable en territorio español.

Rendas positivas susceptibles de redución

Para os efectos de aplicar esta redución, terán a consideración de rendas positivas susceptibles de redución, os ingresos procedentes da cesión do dereito de uso ou de explotación dos activos e as rendas positivas procedentes da súa transmisión, que superen a suma dos gastos incorridos pola entidade directamente relacionados coa creación dos activos que non tivesen sido incorporados ao valor dos activos, das cantidades deducidas por aplicación do artigo 12.2 do LIS en relación cos activos, e daqueles gastos directamente relacionados cos activos, que se tivesen integrado na base impoñible.

Rendas negativas susceptibles de redución

En caso de que nun período impositivo se obteñan rendas negativas e en períodos impositivos anteriores a entidade tivese obtido rendas positivas ás que tivese aplicado a redución prevista neste artigo, a renda negativa dese período impositivo reducirase na porcentaxe que resulte do artigo 23 do LIS.

O disposto no parágrafo anterior aplicarase en tanto as rendas negativas non superen o importe das rendas positivas integradas en períodos impositivos anteriores aplicando a redución prevista neste artigo.O exceso integrarase na súa totalidade na base impoñible e, en tal caso, as rendas positivas obtidas nun período impositivo posterior integraranse na súa totalidade ata o devandito importe, podendo aplicar ao exceso a porcentaxe que resulte da aplicación do artigo 23 do LIS.

Requisitos

Para a aplicación da redución deberán cumprirse os seguintes requisitos:

  1. Que o cesionario utilice os dereitos de uso ou de explotación no desenvolvemento dunha actividade económica e que os resultados desa utilización non se materialicen na entrega de bens ou prestación de servizos polo cesionario que xeren gastos fiscalmente deducibles na entidade cedente, sempre que, neste último caso, a devandita entidade estea vinculada co cesionario.

  2. Que o cesionario non resida nun país ou territorio cualificado como xurisdición non cooperativa, salvo que estea situado nun Estado membro da Unión Europea e o contribuínte acredite que a operativa responde a motivos económicos válidos e que realice actividades económicas.

  3. Cando un mesmo contrato de cesión inclúa prestacións accesorias de bens ou servizos deberá diferenciarse no devandito contrato a contraprestación correspondente a estes.

  4. Que a entidade dispoña dos rexistros contables necesarios para poder determinar cada un dos ingresos e dos gastos directos a que se refire o artigo 23 do LIS, correspondentes aos activos obxecto de cesión.

Cumprimentación do modelo 200

Segundo o disposto no artigo 23 do LIS, os contribuíntes deberán realizar os seguintes axustes nas casas [01822] e [00372] «Redución de rendas procedentes de determinados activos intanxibles (art.º 23 e DT 20º LIS)» da páxina 13 do modelo:

  • No caso de que o contribuínte obteña rendas positivas derivadas da cesión ou a transmisión de activos intanxibles, deberá realizar un axuste negativo ao resultado contable na casa [00372], consignando como importe a porcentaxe que resulte de multiplicar por un 60 por cento o resultado do coeficiente previsto no artigo 23.1 do LIS.

  • No caso de que o contribuínte obteña rendas negativas derivadas da cesión ou a transmisión de activos intanxibles e en períodos impositivos anteriores obtivese rendas positivas ás que tivese aplicado a redución prevista no artigo 23 do LIS (e cuxa integración na base impoñible se recollese na casa [00372]), deberá realizar un axuste positivo ao resultado contable na casa [01822], consignando o importe desa renda negativa reducida na porcentaxe que resulte do artigo 23.1 do LIS e co límite das rendas positivas integradas en períodos impositivos anteriores ás que tivese aplicado a redución prevista no artigo 23 do LIS.