Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.1.4. Facilidades para o pagamento das débedas tributarias

Pagamento telefónico

Un salientable apartado no contexto do ano 2020, foi o pagamento telefónico, xa que desde o Servizo de Asistencia e Información de Recadación a través da atención telefónica REC@T préstase o servizo de pagamento telefónico, mediante o cal os contribuíntes poden realizar o pagamento das súas débedas, coa única condición de que o debedor sexa o titular da conta coa que se realiza o pagamento.

Pagamento en entidades financeiras 

No exercicio 2020 non se concederon novas autorizacións a ningunha entidade de crédito para que poida actuar como colaboradora na xestión recadadora. Durante 2020 producíronse dous baixas na prestación do servizo de colaboración. Deste xeito, a 31 de decembro de 2020 tiñan autorización para actuar como colaboradoras na xestión recadadora 117 entidades de crédito.

Neste exercicio, o importe da recadación a través das entidades colaboradoras acadou os 248.502 millóns de euros o que, con respecto ao exercicio 2019, supón un descenso do 7,5 por cento.

Durante o exercicio 2020 realizáronse labores de comprobación sobre un total de 46 entidades (2 das que foron controladas desde un punto de vista integral). Así mesmo, con obxecto de verificar os resultados das trabas comunicadas á Axencia Tributaria, leváronse a cabo comprobacións en relación con 2.551 actuacións de embargo de contas correspondentes a 14 entidades.

Finalmente, durante 2020 practicáronse pola Unidade de Control de Entidades Colaboradoras 58 liquidacións de xuros de mora a 57 entidades por ingreso fóra de prazo. O importe total dos xuros de mora liquidados ascendeu aos 901.276,35 euros.

Adiamentos e fraccionamentos de pagamento

Os contribuíntes poden solicitar o adiamento e fraccionamento das súas débedas cando problemas transitorios de tesourería dificúltenlles o pagamento.

En 2020 aumentou tanto o número de solicitudes de adiamento e fraccionamento de pagamento como o importe solicitado con respecto a 2019.

A xestión destes trámites facilitouse sensiblemente mediante a posibilidade de realizaros por teléfono a través do servizo telefónico REC@T.

Así, presentáronse 2.660.807 solicitudes por un importe de 10.314,7 millóns de euros, é dicir, un 45 por cento máis que en 2019 no referente a número e un 37 por cento máis no referente a importe.

Os cadros que se enumeran a continuación e que se mostran no Anexo desenvolven a distribución das solicitudes de adiamento e fraccionamento en función do importe das débedas:

Gráfico nº 23. Solicitudes de adiamentos en número. Distribución porcentual por tramos de importe.Nova xanela

Gráfico nº 24. Solicitudes de adiamentos en importe. Distribución porcentual por tramos de importe.Nova xanela

Máis do 99 por cento das solicitudes recibidas corresponden a débedas de menos de 30.000 euros, aínda que estas supoñen o 76 por cento do importe total solicitado. Nestes adiamentos, a norma exime ao debedor da obriga xeral de achegar garantías de pagamento ao realizar a solicitude.

No referente aos adiamentos e fraccionamentos de pagamento resolto en 2020, adoptáronse 2.497.320 acordos por un total de 7.696,5 millóns de euros co sentido e polos conceptos que se detallan no Cadro nº 25. Acordos de adiamentos e fraccionamentos de pagamento  (Anexo).Nova xanela Nos cadros e gráficos do Anexo e referidos a continuación móstranse as principais magnitudes ao respecto:

Cadro nº 26. Garantías nos adiamentos concedidos  (Anexo) Nova xanela

Gráfico nº 27. Evolución do número de solicitudes de adiamentos Novos xanela

Gráfico nº 28. Evolución do importe de adiamentos solicitados (en millóns de euros) Nova xanela