Saltar ao contido principal

Nos dous primeiros meses de campaña xa recibiron a súa devolución de Renda 7.400.000 contribuíntes, por un importe de 4.895 millóns de euros

Campaña de Renda 2021

 • Xa presentaron a súa declaración 12.990.000 contribuíntes, e daqueles con solicitude de devolución xa recibiron o correspondente reintegro un 80,8%, ao tempo que se aboaron o 73,4% dos importes solicitados ata o momento.
 • A Axencia Tributaria comeza a prestar desde hoxe o servizo de asistencia en oficinas ao tempo que continúa o plan ‘Chamámoslle’, que conta xa con máis de 968.000 citas para a confección da declaración e máis de 739.000 contribuíntes coa Renda presentada por esta vía pensada para todos aqueles contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías que requiran unha asistencia personalizada.
 • O ‘Informador’ de Renda e o específico para actividades económicas ofrecen desde a web da Axencia máis de 800 respostas ás dúbidas máis destacadas e conectan cun chat atendido por especialistas da ADI .

1 de xuño de 2022.- Un total de 7.399.000 contribuíntes recibiron xa a devolución de máis de 4.895 millóns de euros superados os dous primeiros meses de campaña do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas de 2021 (IRPF 2021), de maneira que xa foron abonadas o 80,8% das solicitudes de devolución realizada polo momento e o 73,4% dos importes a devolver que se solicitaron. Ata agora, a Axencia aboou un número equivalente de devolucións ás pagas o ano pasado nas mesmas datas, malia que as propias presentacións con solicitude de devolución descenden lixeiramente, un 1,6% en número e un 1,7% en importe.

En paralelo, presentáronse xa máis de 2.966.000 declaracións con resultado a ingresar (+9%) por parte de contribuíntes que optaron por axilizar a presentación, xa que non teñen que realizar os primeiros pagamentos ata o final da campaña.

A campaña chega agora ao seu terzo final e, en total, xa presentaron a súa declaración por vías non presenciais 12.990.000 contribuíntes, 164.000 máis que o ano pasado nas mesmas datas (+1,3%).

No conxunto da campaña está prevista a presentación de 21.921.000 declaracións, un 0,9% máis que o ano pasado, e dese total espérase que 14.350.000 dean dereito a devolución (dous terzos do total e un 1,1% máis que o ano anterior) por un importe estimado de 11.122 millóns de euros (5,8% máis). Tamén se prevén 5.971.000 declaracións a ingresar (un 1,5% menos), por importe de 13.400 millóns de euros.

Máis de 739.000 declaracións por teléfono

Por vías de presentación, ademais da páxina web da Axencia Tributaria (sede.agenciatributaria.gob.es ) como canle telemática principal, presentáronse tamén máis de 365.000 declaracións a través da aplicación móbil da Axencia (+1,6% que o pasado ano), das que 264.000 correspóndense con presentacións ‘nun só clic’ e o resto son contribuíntes aos que a ‘app’ derivou á web da AEAT para realizar algunha modificación e volveron á aplicación para concluír a presentación.

En todo caso, e do mesmo xeito que o pasado ano a estas datas, a principal alternativa non presencial á web da Axencia para presentar a declaración segue sendo o plan ‘Chamámoslle’ de confección de declaracións de Renda por teléfono, para o que xa pediron cita previa máis de 968.000 contribuíntes e dos que xa contan coa súa declaración presentada máis de 739.000.

O ano pasado ano a campaña concluíu cunha cifra marca de máis de 1.153.000 declaracións presentadas por esta vía telefónica (o 70% de todas as declaracións que se realizaron con asistencia personalizada) que permite atender os contribuíntes ata o final da campaña sen necesidade de desprazamentos e de maneira personalizada.

Así, os contribuíntes menos habituados ás novas tecnoloxías contan cunha potente alternativa á asistencia en oficinas que comeza agora, podendo acelerar a presentación e, deste xeito, tamén a devolución que corresponda.

O funcionamento é o xa habitual para este servizo: unha vez que o contribuínte pide cita (recoméndase a solicitude por Internet ou mediante servizo automático no 91 535 73 26, ou no 901 12 12 24) e elixe horario de mañá ou de tarde, o sistema própónlle un día e unha hora en que recibirá a chamada da Axencia Tributaria. En favor da propia axilidade do servizo, resulta moi conveniente que o contribuínte teña dispoñible a información e documentación necesaria para realizar a declaración cando lle chame a Axencia.

Comeza a asistencia en oficinas

Pola súa parte, desde hoxe a Axencia Tributaria complementa esta asistencia personalizada por teléfono co habitual servizo de confección de declaracións nas oficinas previas cita, que prestará en colaboración con CCAA e concellos, do mesmo xeito que no caso do plan ‘Chamámoslle’.

Con aplicación de medidas de distancia de seguridade e control de aforamentos, a asistencia en oficinas seguirase prestando cun esquema de apertura progresiva, de xeito que se poida axustar a capacidade de absorción que teñan os centros de atención.

Polo tanto, e do mesmo xeito que nos anos anteriores, se nun momento dado o contribuínte non encontra citas dispoñibles, iso non significará que non queden citas, senón que se volverán a abrir máis citas nos días seguintes. En todo caso, a Axencia recomenda non esperar a esa nova apertura, senón optar polo servizo ‘Chamámoslle’, que seguirá contando con capacidade suficiente de absorción da demanda.

Como todos os anos, ao obxecto de mitigar unha eventual perda de citas en prexuízo do conxunto dos contribuíntes, a Axencia lembra os cidadáns que poden anular a súa cita por calquera das vías habilitadas para a súa obtención se decidiron non facer uso dela . En anos pasados, das citas concertadas con máis dunha semana de antelación o contribuínte non se presentaba en máis dun 25 %dos casos.

‘Informador’ de Renda

A campaña deste ano conta, como principal novidade, cunha versión renovada e ampliada do ‘Informador’ de Renda e a creación doutro específico sobre actividades económicas. Esta ferramenta, dispoñible na web da Axencia, inclúe os bloques de axuda en Renda estruturada e sistematizada para ofrecer a información solicitada a partir de preguntas sinxelas realizadas polo ‘Informador’, que tamén permite conservar o diálogo e a resposta dada en formato PDF.

O ‘Informador’ de Renda é un servizo integral de asistencia en liña con máis de 800 respostas ás dúbidas máis destacadas de todo o imposto en materias tales como as novidades de campaña, a obriga de declarar, opcións de tributación e situacións persoais e familiares, beneficios fiscais, inmobles e produtos financeiros, así como as incluídas no ‘Informador’ específico sobre actividades económicas. Todo iso a partir de 23 apartados iniciais de contidos.

Pola súa parte, os distintos bloques de información conéctanse a un chat que atenden especialistas da Administración Dixital Integral (ADI) en horario de nove da mañá a sete da tarde, permitindo así unha asistencia personalizada para as cuestións que quedasen pendentes de resolver nas respostas do ‘Informador’. Ata o momento, esta asistencia da ADI para resolver dúbidas en Campaña de Renda traduciuse xa en máis de 1.700 horas de atención personalizada ao contribuínte.

Por outra banda, desde o primeiro día de campaña mánténse aberto a tradicional canle telefónica de resolución de dúbidas tributarias, nos teléfonos 91 554 87 70 e 901 33 55 33, de 9 a 19 horas, de luns a venres. Esta vía de asistencia atendeu nos dous primeiros meses de campaña máis de 1.370.000 chamadas de distinto perfil de contribuíntes.

Quen non están obrigados a declarar

En termos xerais, non están obrigados os contribuíntes con rendas exclusivamente procedentes do traballo ata un importe de 22.000 euros anuais. Porén, este límite redúcese se os rendementos proceden de máis dun pagador (agás excepcións), ou tamén cando o pagador non está obrigado a reter e cando os rendementos están suxeitos a un tipo fixo de retención. En tales casos, o límite é de 14.000 euros anuais.

Ambos os dous límites seguen sendo válidos para non declarar se o contribuínte conta, no seu lugar, ou ademais, cos seguintes rendementos íntegros:

 • Dividendos, intereses e ganancias patrimoniais sometidos a retención cun tope conxunto de 1.600 euros.
 • Rendas inmobiliarias imputadas, rendementos íntegros do capital mobiliario non suxeitos a retención derivada de letras do Tesouro e subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado, e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, co límite conxunto de 1.000 euros.

Igual que o ano anterior, tampouco estarán obrigados os contribuíntes que conten con rendementos do traballo, capital e actividades económicas, así como ganancias patrimoniais (subvencións, premios e outras), co límite conxunto de 1.000 euros, canda perdas patrimoniais inferiores a 500 euros.

Lémbrase que os beneficiarios do   Ingreso Mínimo Vital deben presentar a declaración, de acordo coa normativa que establece o IMV.

Revisión de datos persoais e económicos

Sempre resulta conveniente revisar o borrador de declaración que ofrece a Axencia Tributaria. A través de RENDA WEB a información será a máis actualizada posible pero, en todo caso, a Axencia pode non dispor de todos os datos con transcendencia na declaración, datos que talvez o contribuínte deba incorporar ao borrador de declaración.

Algúns casos típicos que aconsellan esta revisión son os seguintes:

 • Inmobles e as súas referencias catastrais
 • Circunstancias persoais e familiares (se cambiaron en 2021)
 • Arrendamentos de inmobles
 • Transmisións
 • Achegas a plans de pensións
 • Cotas sindicais
 • Percepción de prestacións por ERTE
 • Percepcións por subvencións
 • Deducións familiares e por maternidade
 • Dedución por investimento en vivenda habitual
 • Deducións autonómicas

Como obter ‘Clave PIN’ e o número de referencia?

O número de referencia e ‘Clave PIN’ seguen sendo, xunto ao certificado e o DNI electrónico, os sistemas de acceso a RENDA WEB e a outros servizos de Campaña de Renda, como a consulta de datos fiscais e do estado de tramitación da devolución.

A obtención de Clave PIN require un rexistro previo único e unha solicitude posterior cada vez que o necesite o contribuínte. O rexistro previo poderase efectuar por Internet, seguindo as instrucións da carta que a Axencia remitirá a quen solicítena a través da opción ofrecida no apartado ‘Clave PIN’ da súa web, facilitando o DNI, data de validez e o número de móbil. Tamén é posible o rexistro por videochamada, ou nas oficinas da Axencia, achegando o DNI e un número de móbil.

Unha vez rexistrado no sistema, cando o contribuínte desexe realizar algún trámite, poderá solicitar o PIN de acceso desde a ligazón dispoñible no propio trámite, ou desde a ‘app’. Para iso deberá consignar o NIF e a data de validez do DNI, ao que se engade un contrasinal de catro caracteres que xa lle virá dada para cada solicitude. A continuación, recibirá por SMS un PIN de tres caracteres que, canda o contrasinal, forman o código de acceso necesario para realizar os seus trámites.

Para a obtención do número de referencia mediante o servizo REN0 na páxina da Axencia, solicitarase o NIF, o recadro 505 da Renda 2020 e a data de validez do propio DNI. Aos non declarantes no exercicio anterior, ou co recadro da súa Renda 2020 con valor cero, en lugar do recadro 505 se lles solicitarán os últimos díxitos do código dunha conta bancaria de que sexa titular o contribuínte. Ao obxecto de facilitar o seu uso, o número de referencia estará formado por só seis caracteres.

Principais servizos de asistencia e información

(ofrece información e xestións sen horarios).

 • Teléfono solicitude ‘Chamámoslle ’:

91 535 73 26 e 901 12 12 24 (servizo automático, 24 horas)

91 553 00 71 e 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

 • Teléfono solicitude cita Renda para atención en oficinas:

91 553 00 71 e 901 22 33 44 (operador, de 9 a 19 horas, L-V)

 • Teléfono Renda Información: 91 554 87 70 e 901 33 55 33

(para resolver dúbidas; de 9 a 19 horas, L-V)

IRPF 2021 (Datos a 1 de xuño)

.

IRPF 2020

IRPF 2021

% 2021/2020

NAVEGACIÓN RENDA WEB

(nº de contribuíntes)

14.070.095

14.826.270

5,37%

Declaracións presentadas

12.825.479

12.990.105

1,28%

Declaracións a ingresar

2.719.946

2.966.660

9,07%

Importe (millóns de €)

3.190,929

3.790,036

18,78%

Declaracións con solicitude de devolución

9.305.665

9.160.121

-1,56%

Importe (millóns de €)

6.783,715

6.669,033

-1,69%

Devolucións Pagas

7.427.806

7.399.100

0,39%-

Importe (millóns de €)

4.912,338

4.895,272

-0,35%

Nota:

A suma de declaracións a ingresar e devolucións non coincide coas declaracións presentadas, xa que non se inclúen as declaracións negativas e as declaracións con renuncia á devolución.

Declaracións presentadas

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Total, declaracións presentadas

IRPF 2021

ALMERÍA

228.403

CÁDIZ

278.000

CÓRDOBA

220.500

GRANADA

261.324

HUELVA

174.506

XAÉN

189.031

MÁLAGA

447.366

SEVILLA

557.030

XEREZ

83.859

CEUTA

22.496

MELILLA

24.110

ANDALUCÍA

2.486.625

HUESCA

63.327

TERUEL

37.703

ZARAGOZA

319.175

ARAGÓN

420.205

OVIEDO

213.590

XIXÓN

110.660

ASTURIAS

324.250

ILLAS BALEARES

291.791

ILLAS BALEARES

291.791

AS PALMAS

310.993

STA. CRUZ DE TENERIFE

273.586

CANARIAS

584.579

CANTABRIA

171.564

CANTABRIA

171.564

ALBACETE

113.057

CIDADE REAL

137.781

CUENCA

53.878

GUADALAXARA

83.776

TOLEDO

200.577

CASTELA-A MANCHA

589.069

ÁVILA  

46.245

BURGOS

117.118

LEÓN

141.995

PALENCIA

51.901

SALAMANCA

100.482

SEGOVIA

46.630

SORIA

27.980

VALLADOLID

175.386

ZAMORA

48.090

CASTELA E LEÓN

755.827

BARCELONA

1.649.832

XIRONA

204.546

LLEIDA

117.969

TARRAGONA

229.614

CATALUÑA

2.201.961

BADAXOZ

183.037

CÁCERES

114.653

ESTREMADURA

297.690

A CORUÑA

309.870

LUGO

85.960

OURENSE

80.926

PONTEVEDRA

152.280

VIGO

109.538

GALICIA

738.574

MADRID

2.161.707

MADRID

2.161.707

MURCIA

337.127

CARTAXENA

103.777

MURCIA

440.904

NAVARRA

1.180

NAVARRA

1.180

ÁRABA

396

GUIPÚSCOA

506

BISCAIA

830

PAÍS VASCO

1.732

A RIOXA

100.422

A RIOXA

100.422

ALACANTE

483.545

CASTELLÓN

177.798

VALENCIA

760.682

C. VALENCIANA

1.422.025

TOTAL NACIONAL

12.990.105

 Devolucións solicitadas e pagas (importes en millóns de euros)                                                 

DELEGACIÓNS

PROVINCIAIS

Solicitadas (nº) IRPF 2021

Pagas (nº)

IRPF 2021

% Páx./ sol.

Importe solicitado

IRPF 2021

Importe pago

IRPF 2021

% Páx./ Sol.

ALMERÍA

175.095

144.931

82,77%

94,563

70,192

74,23%

CÁDIZ

204.037

167.231

81,96%

158,016

121,335

76,79%

CÓRDOBA

158.422

129.393

81,68%

97,343

72,824

74,81%

GRANADA

181.489

142.918

78,75%

123,884

89,498

72,24%

HUELVA

137.539

115.600

84,05%

79,627

61,120

76,76%

XAÉN

141.034

113.056

80,16%

81,859

60,477

73,88%

MÁLAGA

310.976

244.517

78,63%

220,338

158,444

71,91%

SEVILLA

407.237

330.036

81,04%

289,709

212,566

73,37%

XEREZ

62.642

52.202

83,33%

44,643

34,385

77,02%

CEUTA

16.744

13.683

81,72%

12,023

9,044

75,23%

MELILLA

17.894

14.532

81,21%

13,324

9,851

73,93%

ANDALUCÍA

1.813.109

1.468.099

80,97%

1.215,330

899,736

74,03%

HUESCA

42.623

33.441

78,46%

28,413

20,100

70,74%

TERUEL

25.026

19.535

78,06%

15,661

11,311

72,22%

ZARAGOZA

209.506

163.383

77,98%

147,489

105,433

71,49%

ARAGÓN

277.155

216.359

78,06%

191,564

136,844

71,44%

OVIEDO

151.624

120.534

79,50%

125,707

94,860

75,46%

XIXÓN

76.154

60.303

79,19%

58,920

43,577

73,96%

ASTURIAS

227.778

180.837

79,39%

184,627

138,436

74,98%

ILLAS BALEARES

177.381

137.305

77,41%

131,672

90,933

69,06%

ILLAS BALEARES

177.381

137.305

77,41%

131,672

90,933

69,06%

AS PALMAS

241.293

196.643

81,50%

162,055

119,234

73,58%

TENERIFE

210.444

170.544

81,04%

140,283

102,135

72,81%

CANARIAS

451.737

367.187

81,28%

302,338

221,369

73,22%

CANTABRIA

124.204

99.814

80,36%

96,712

71,406

73,83%

CANTABRIA

124.204

99.814

80,36%

96,712

71,406

73,83%

ALBACETE

83.260

68.979

82,85%

59,539

45,019

75,61%

CIDADE REAL

103.261

86.672

83,93%

71,161

55,304

77,72%

CUENCA

40.929

33.634

82,18%

28,576

21,274

74,45%

GUADALAXARA

61.993

51.276

82,71%

48,230

36,774

76,25%

TOLEDO

147.977

120.824

81,65%

104,669

78,703

75,19%

C.-A MANCHA

437.420

361.385

82,62%

312,175

237,074

75,94%

ÁVILA  

33.163

26.763

80,70%

22,699

16,623

73,23%

BURGOS

83.927

67.703

80,67%

63,360

46,794

73,85%

LEÓN

102.421

84.136

82,15%

73,124

55,923

76,48%

PALENCIA

37.146

30.300

81,57%

25,624

19,223

75,02%

SALAMANCA

71.343

58.381

81,83%

47,891

35,640

74,42%

SEGOVIA

33.792

27.333

80,89%

23,186

17,072

73,63%

SORIA

20.328

16.360

80,48%

12,945

9,456

73,05%

VALLADOLID

129.567

107.396

82,89%

94,514

72,438

76,64%

ZAMORA

34.740

28.110

80,92%

21,466

15,994

74,51%

C. Y LEÓN

546.427

446.482

81,71%

384,810

289,164

75,14%

BARCELONA

1.013.427

796.385

78,58%

848,546

609,941

71,88%

XIRONA

127.527

97.963

76,82%

98,775

68,656

69,51%

LLEIDA

77.436

60.984

78,75%

54,050

38,365

70,98%

TARRAGONA

149.064

117.439

78,78%

117,743

84,020

71,36%

CATALUÑA

1.367.454

1.072.771

78,45%

1.119,114

800,981

71,57%

BADAXOZ

129.140

105.716

81,86%

72,305

53,215

73,60%

CÁCERES

77.979

64.226

82,36%

43,690

32,850

75,19%

ESTREMADURA

207.119

169.942

82,05%

115,995

86,065

74,20%

A CORUÑA

213.825

174.141

81,44%

150,353

112,359

74,73%

LUGO

59.299

48.021

80,98%

38,826

28,752

74,05%

OURENSE

51.773

40.731

78,67%

32,339

22,989

71,09%

PONTEVEDRA

108.511

87.053

80,23%

76,739

55,667

72,54%

VIGO

77.801

63.120

81,13%

57,061

42,189

73,94%

GALICIA

511.209

413.066

80,80%

355,319

261,955

73,72%

MADRID

1.620.596

1.340.160

82,70%

1.303,671

970,287

74,43%

MADRID

1.620.596

1.340.160

82,70%

1.303,671

970,287

74,43%

MURCIA

259.038

211.270

81,56%

184,961

136,158

73,61%

CARTAXENA

79.473

66.653

83,87%

59,075

45,322

76,72%

MURCIA

338.511

277.923

82,10%

244,035

181,480

74,37%

NAVARRA

782

618

79,03%

0,389

0,259

66,63%

NAVARRA

782

618

79,03%

0,389

0,259

66,63%

ÁRABA

285

218

76,49%

0,137

0,083

60,51%

GUIPÚSCOA

320

245

76,56%

0,149

0,103

69,24%

BISCAIA

578

456

78,89%

0,293

0,209

71,36%

PAÍS VASCO

1.183

919

77,68%

0,579

0,395

68,24%

A RIOXA

72.175

58.363

80,86%

48,467

35,080

72,38%

A RIOXA

72.175

58.363

80,86%

48,467

35,080

72,38%

ALACANTE

325.659

262.429

80,58%

204,251

147,004

71,97%

CASTELLÓN

125.435

100.720

80,30%

83,766

60,735

72,51%

VALENCIA

534.787

424.721

79,42%

374,221

266,068

71,10%

C. VALENCIANA

985.881

787.870

79,92%

662,237

473,807

71,55%

TOTAL NACIONAL

9.160.121

7.399.100

80,78%

6.669,033

4.895,272

73,40%