Saltar al contingut principal
Manual d'activitats econòmiques.Obligacions fiscals d'empresaris i professionals residents en territori espanyol

1.1 Declaració d'alta.Sol·licitud de NIF

Els qui vagen a desenvolupar activitats econòmiques i abonen rendes subjectes a retenció i ingrés a compte han de sol·licitar el alta al Cens d'empresaris, professionals i retenidors (model 036 o 037).A més d'indicar-se les dades identificatives de l'activitat, este model servix per a:

 • Sol·licitar l'assignació del NIF, provisional o definitiu, abans de realitzar qualsevol lliurament, adquisició o importació de béns o servicis, de percebre cobraments o abonar pagaments, o de contractar personal per a desenvolupar la seua activitat.

 • Comunicar, l'opció o renúncia als règims i obligacions tributàries respecte del IRPF, IS i del IVA i d'altres segons corresponga.

 • Sol·licitar la inclusió en determinats registres com el Registre d'operadors intracomunitaris (ROI), el Registre de Grans Empreses i el Registre de Devolució Mensual (REDONE'M).

 • Sol·licitar la inclusió en els següents censos:el CAU (Impostos Especials de fabricació), CAC (Impost Especial sobre el carbó) i VAIG CIAR (Impost Especial sobre l'electricitat), entre d'altres.

Per a això consignaran en el model 036 o 037 com a motiu de la presentació:alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors i en el seu cas per a les persones jurídiques o entitats:sol·licitud del Número d'Identificació Fiscal (NIF). 

El model 037 de declaració censal simplificada es podrà utilitzar per persones físiques residents a Espanya en les quals presenten-se conjuntament les següents circumstàncies:

 • Tinguen assignat un Número d'Identificació Fiscal

 • No actuen per mitjà de representant

 • El seu domicili fiscal coincidisca amb el de gestió administrativa

 • No siguen grans empreses

 • No estiguen inclosos en els règims especials del IVA, a excepció del règim simplificat, règim especial de l'agricultura ramaderia i pesca, règim especial de recàrrec d'equivalència o règim especial del criteri de caixa

 • No figuren inscrits en el registre d'operadors intracomunitaris o en el de devolució mensual del IVA

 • No realitzen cap de les adquisicions intracomunitàries de béns no subjectes al IVA, de l'article 14 de la Llei del IVA

 • No realitzen vendes a distància

 • No siguen subjectes passius d'Impostos Especials ni de l'Impost sobre Primes d'Assegurances

 • No satisfacen rendiments del capital mobiliari

Les persones físiques han d'aportar al costat del model de declaració censal l'acreditació del declarant, i si actua per representant el seu DNI / NIE i acreditació de la representació.

Les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica han d'aportar, perquè l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) els assigne el NIF provisional, un document degudament firmat en el que els atorgants manifesten el seu acord de voluntats per a la constitució de la persona jurídica o entitat que es tracte i, en el seu cas, un certificat vigent, de no coincidència de nom del Registre Públic en el qual fora obligatòria la inscripció de l'entitat.

L'acord de voluntats ha de recollir:

 • Denominació social i anagrama si n'hi haguera

 • Forma jurídica

 • Domicili fiscal i social

 • Objecte social

 • Data de tancament de l'exercici social

 • Xifra de capital social prevista

 • NIF socis fundadors, domicili fiscal i % participació

 • Identificació d'administradors i/o representants

 • Firma de socis, administradors i/o representants

Per a assignar el NIF definitiu que es presentarà, al costat del model 036, la següent documentació:

 • En persones jurídiques:societats mercantils (anònimes, limitades, col·lectives i comanditàries), societats civils, associacions, fundacions i d'altres:

  • Original i fotocòpia de l'escriptura pública o document fefaent de constitució i dels estatuts socials o document equivalent.

  • Certificat d'inscripció en el registre públic corresponent, o en el seu defecte, aportació de l'escriptura amb segell d'inscripció registral, tret de per a les societats civils no professionals.

  • Fotocòpia del NIF del representant de la societat (el que firme la declaració censal) i original i fotocòpia del document que acredite la capacitat de representació. 

 • En entitats sense personalitat jurídica (comunitats de béns i d'altres):

  • Original i fotocòpia del contracte privat de constitució o escriptura pública, amb identificació i firma dels socis o comuners, quota de participació i objecte de l'entitat.

  • Fotocòpia del NIF del soci, comuner o partícip que firme la declaració censal o del representant, en el cas del qual s'aportarà també el document que acredite la representació.
Enllaç a les oficines d'inscripcions

Les societats anònimes, limitades, col·lectives, comanditàries i cooperatives, poden sol·licitar l'assignació del NIF provisional i definitiu per via telemàtica al web de l'Agència Tributària en el tràmit “Sol·licitud d'assignació de NIF d'entitat - no presencial “.

Les persones físiques no residents i les entitats estrangeres no residents podran sol·licitar el seu NIF pel procediment telemàtic al web de l'Agència Tributària en els tràmits “Sol·licitud de NIF de persona física- sense DNI/NIE- no presencial” i “Sol·licitud d'assignació de NIF d'entitat - no presencial.

Enllaç “Sol·licitud de NIF de persona física- sense DNI/NIE- no presencial” 

Enllaç “Sol·licitud d'assignació de NIF d'entitat - no presencial”

La presentació de la declaració censal d'alta al Cens d'empresaris, professionals i retenidors podrà substituir-se per la presentació del Document Únic Electrònic (DUE) quan la normativa l'autoritze.També mitjançant el DUE, es pot tramitar telemàticament la constitució de societats de responsabilitat limitada, societats limitades nova empresa, societats civils, comunitats de béns i l'alta d'empresaris individuals.

El procediment telemàtic requerix la visita al “Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE)” en el que informen i inicien la creació de la societat;en particular, complimenten el DUE (amb les dades que s'han de remetre als registres jurídics i a les Administracions Públiques per a la constitució de la societat i el compliment de les obligacions a l'inici de l'activitat), guarden la documentació que aporte l'emprenedor i sol·liciten el codi ID-CIRCE (que identifica al DUE) del Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses.

Igualment, el DUE permet la realització electrònica dels tràmits necessaris per al cessament de l'activitat dels empresaris individuals i els emprenedors de responsabilitat limitada, així com per al cessament de l'activitat i extinció de les societats de responsabilitat limitada.