Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Lliuraments de béns

Es consideren realitzades al territori d'aplicació de l'impost, entre altres, els següents lliuraments de béns:

 1. Lliuraments de béns sense transport.Quan no existisca expedició o transport i els béns es posen a disposició de l'adquirent al territori d'aplicació de l'Impost.

  Exemple:

  Empresa espanyola que ven productes a una empresa francesa no establida lliurant-los directament als clients de l'empresa francesa a Espanya.

  Els lliuraments de béns de l'empresa espanyola a la francesa estan subjectes al IVA espanyol per haver-se produït la posada a disposició dels béns a l'adquirent en l'àmbit territorial d'aplicació de l'impost.

 2. Lliuraments de béns amb transport (excepte vendes intracomunitàries a distància o vendes a distància de béns importats):

  1. Regla general

   Quan, existint expedició o transport, este s'inicie en la Península o Illes Balears.

   Exemple:

   Empresa espanyola que ven productes a una empresa francesa no establida lliurant-los directament als clients de l'empresa francesa a França.

   Els lliuraments de béns de l'empresa espanyola a la francesa estan subjectes al IVA espanyol per haver-se iniciat el transport a la Península o illes Balears (sense perjudici de la possible exempció per destinar-se els béns a un altre Estat membre de la Unió Europea).

  2. Regles especials

   • Quan el lloc d'iniciació de l'expedició o del transport dels béns que hagen de ser objecte d'importació estiga situat en un país tercer, els lliuraments dels mateixos efectuats per l'importador i, en el seu cas, per successius adquirents s'entendran realitzats al territori d'aplicació de l'Impost.

   • Tractant-se de béns objecte de lliuraments successius, enviats o transportats amb destinació a un altre Estat membre directament des del primer proveïdor a l'adquirent final de la cadena, l'expedició o transport s'entendrà vinculada únicament al lliurament de béns efectuat a favor del mitjancer.

   No obstant això, l'expedició o el transport s'entendrà vinculada únicament al lliurament efectuat pel mitjancer quan haguera comunicat al seu proveïdor un número d'identificació fiscal a efectes de l'Impost sobre el Valor Afegit subministrat pel Regne d'Espanya.

   S'entendrà per mitjancer un empresari o professional diferent del primer proveïdor, que expedisca o transporte els béns directament, o per un tercer en el seu nom i pel seu compte.
 3. Quan els béns siguen objecte d'instal·lació o muntatge, sempre que la instal·lació o muntatge complisca els següents requisits:

  1. Siga prèvia a la posada dels béns a disposició de l'adquirent.
  2. S'ultime a la Península o Illes Balears.
  3. Implique immobilització dels béns.

  Exemple:

  El lliurament per una empresa francesa a una espanyola d'un equip que ha de ser objecte d'instal·lació al territori d'aplicació de l'imposat abans de la seua posada a disposició, i que l'esmentada instal·lació implique la immobilització de l'equip industrial.

  Este lliurament de béns estarà subjecte al IVA espanyol amb independència del cost de la instal·lació.

 4. Quan es tracte de béns immobles que raguen en el territori.

  Exemple:

  La venda d'un pis situat a les Canàries propietat d'una empresa establida a Madrid a una altra empresa establida també a Madrid no està subjecta a l'Impost.

 5. Els lliuraments de béns a passatgers que s'efectuen a bord d'un vaixell, d'un avió o d'un tren, en el curs de la part d'un transport realitzat a l'interior de la Unió Europea, quan el lloc d'inici es trobe al territori d'aplicació de l'impost i el lloc d'arribada en un altre punt de la Comunitat.

  Exemple:

  Els lliuraments de béns realitzats en un avió en el trajecte Madrid-París estan subjectes al IVA espanyol quan el transport s'inicie a Madrid, no estant subjectes a l'impost quan s'inicie en París.

 6. Vendes intracomunitàries a distància amb origen en altres estats membres.

  Les vendes a distància intracomunitàries amb origen en un altre estat membre, s'entendran realitzades al territori d'aplicació de l'Impost quan l'esmentat territori siga el lloc d'arribada de l'expedició o del transport amb destinació al client.

  No obstant això, la regla general anterior:

  1. Les vendes a distància intracomunitàries amb origen en un altre estat membre i destinació al territori d'aplicació de l'Impost, no s'entendran realitzades a l'esmentat territori quan es complisquen simultàniament els següents requisits:

   • Que siguen efectuades per un empresari o professional que actue com tal d'establit únicament en un altre Estat membre per tindre en el mateix la seu de la seua activitat econòmica o el seu únic establiment o establiments permanents en la Comunitat.

   • Que no s'haja superat el límit previst a l'article 73 de la LIVA ni s'haja exercitat l'opció de tributació en destinació prevista en l'esmentat article.

  2. Les vendes a distància intracomunitàries, amb origen en un altre estat membre i destinació al territori d'aplicació de l'Impost, que tinguen per objecte béns subjectes a impostos especials i els destinataris del qual siguen les persones les adquisicions intracomunitàries de les quals de béns estiguen no subjectes en virtut de l'article 14 de la LIVA, s'entendran en tot cas realitzades al territori d'aplicació de l'Impost.

  3. Les vendes a distància intracomunitàries, amb origen en un altre estat membre i destinació al territori d'aplicació de l'Impost, que hagen tributat en l'estat membre d'origen pel règim especial dels béns utilitzats, estaran subjectes en l'estat membre d'origen.

 7. Vendes a distància intracomunitàries amb origen al territori d'aplicació de l'Impost.

  Les vendes a distància intracomunitàries amb origen al territori d'aplicació de l'Impost s'entendran realitzades en este territori quan es complisquen simultàniament els següents requisits:

  1. Que siguen efectuades per un empresari o professional establit únicament al territori d'aplicació de l'Impost.

  2. Que no s'haja superat el límit previst a l'article 73 de la LIVA, ni s'haja exercitat l'opció de tributació en destinació prevista en l'esmentat article.

  No obstant això:

  1. Les vendes a distància intracomunitàries amb origen en el territori d'aplicació de l'Impost que tinguen per objecte béns subjectes a impost especials i els destinataris del qual siguen les persones o entitats les adquisicions intracomunitàries de les quals de béns estiguen no subjectes per aplicació en l'estat membre de destinació del precepte equivalent a l'article 14 de la LIVA, no s'entendran en cap cas realitzades al territori d'aplicació de l'Impost.

  2. Les vendes a distància intracomunitàries amb origen al territori d'aplicació de l'Impost i que tributen conforme al règim especial dels béns utilitzats, s'entendran en tot cas realitzades a l'esmentat territori.

 8. Vendes a distància de béns importats.

  En funció de l'estat membre d'importació, les vendes a distància de béns importats es localitzaran al territori d'aplicació de l'impost:

  1. Si la importació es produïx en un altre Estat membre, quan el territori d'aplicació de l'impost siga el lloc d'arribada de l'expedició o transport.

  2. Si la importació es produïx al territori d'aplicació de l'Impost, quan es declare l'impost sobre el valor afegit de les esmentades vendes mitjançant el règim especial del Títol IX, Capítol XI, Secció 4a d'esta Llei.(Règim d'Importació).

  Per Estat membre d'importació s'ha d'entendre l'estat membre en qui s'haja produït a efectes de IVA el fet imposable importació.

 9. Els lliuraments a través de sistemes de distribució de gas i electricitat o els lliuraments de calor o fred a través de les xarxes de calefacció o de refrigeració, en els supòsits següents:

  1. Les efectuades a un empresari revenedor, quan este tinga la seu de la seua activitat, un establiment permanent o, en el seu defecte, el domicili a l'esmentat territori, i tinguen com a destinació l'esmentada seu, establiment permanent o domicili.

  2. Qualssevol altres, quan l'adquirent efectue l'ús o consum efectiu dels esmentats béns al territori d'aplicació de l'impost.S'entén que tal ús o consum es produïx a l'esmentat territori quan el comptador amb què es quantifica aquell es troba a l'esmentat territori.