Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Regles especials

Es consideren prestats al territori d'aplicació de l'impost:

 1. Els serveis relacionats amb béns immobles quan estos arrelen al territori.

  Es consideren relacionats amb béns immobles, entre altres, els arrendaments o cessions dels mateixos, els serveis de preparació, coordinació i realització d'execució d'obres immobiliàries, els de caràcter tècnic relatius a les esmentades execucions d'obra, els de gestió relatius a béns immobles o operacions immobiliàries, els de vigilància o seguretat, els de lloguer de caixes de seguretat, la utilització de vies de peatge i els d'allotjament en establiments d'hostaleria, acampamento i balneari.

  Exemple:

  Així, s'inclouen ací els serveis d'intervenció dels Notaris en les transaccions immobiliàries, els d'exploració de mines o les prospeccions geofísiques.

  La Comissió Europea va publicar l'octubre de 2015 en la seua pàgina web el document «Notes explicatives sobre les regles de localització de les prestacions de serveis vinculats a béns immobles a efectes del IVA». Encara que estes Notes no són jurídicament vinculants, constituïxen un instrument d'orientació sobre l'aplicació pràctica de les previsions contingudes als articles citats del Reglament d'Execució (UE) 282/2011 del Consell, de 15 de març aplicable a partir de l'1 de gener de 2017, sense necessitat de transposició a la norma interna.

  Estes Notes explicatives recullen tant observacions de tipus general com específic en relació amb els serveis vinculats als béns immobles.De manera succinta, podem destacar les següents:

  Per «béns immobles» s'entendrà:

  1. Una àrea determinada de l'escorça terrestre, ja siga a la seua superfície o al seu subsol, en la que pot fundar-se la propietat i la possessió;

  2. Qualsevol edifici o construcció fixat a terra, o ancorat en ell, sobre o per davall del nivell del mar, que no puga desmantellar-se o traslladar-se amb facilitat;

  3. Qualsevol element que haja sigut instal·lat i forme part integrant d'un edifici o d'una construcció i sense el qual estos no puguen considerar-se complets, com, per exemple, portes, finestres, teulades, escales i ascensors;

  4. Qualsevol element, equip o màquina instal·lat de forma permanent en un edifici o en una construcció, que no puga traslladar-se sense destruir o modificar l'esmentat edifici o construcció.

  Els serveis vinculats a béns immobles contemplats a l'article 47 de la Directiva 2006/112/CE, inclouran únicament aquells serveis que tinguen una vinculació prou directa amb els béns en qüestió.

  Es considerarà que els serveis tenen una vinculació prou directa amb els béns immobles en els següents casos:

  1. Quan deriven d'un bé immoble i l'esmentat bé siga un element constitutiu dels serveis i siga bàsic i essencial per als mateixos.

  2. Quan es deixen en relació amb un bé immoble o es destinen a ell i tinguen per objecte la modificació física o jurídica de l'esmentat bé.

  Quan es pose a disposició d'un client maquinària o equipament per a executar obres en un bé immoble, l'esmentada operació només es considerarà una prestació de serveis vinculada a béns immobles en cas que el prestador assumisca la responsabilitat de l'execució de les obres en qüestió.

 2. Els transports de passatgers i els transports de béns el destinatari dels quals no siga un empresari o professional (diferents dels de l'article 72 de la Llei del IVA), per la part de trajecte realitzat al territori.

  Exemple:

  Així, un transport de viatgers amb autobús des de Sevilla fins a París s'entén realitzat al territori d'aplicació del IVA espanyol per la part del trajecte efectuat a l'esmentat territori, i no per la part del trajecte realitzat a França.

 3. L'accés a manifestacions culturals, artístiques, esportives, científiques, educatives, recreatives o similars, com les fires i exposicions i els serveis accessoris al mateix, sempre que el seu destinatari siga un empresari o professional actuant com tal i les esmentades manifestacions tinguen lloc efectivament a l'esmentat territori.

  Dins d'estos serveis s'inclouen totes les prestacions que concedisquen el dret d'accés a canvi d'un preu (entrada, pagament, abonament o abonament de temporada o cotització periòdica).No inclou la utilització d'instal·lacions tals com els gimnasos (article 32 del Reglament d'execució 282/2011 del Consell).

  Es consideren serveis accessoris els relacionats directament amb l'accés, en particular, l'ús dels guarda-robes o de les instal·lacions sanitàries, però no els simples serveis d'intermediació relatius a la venda d'entrades (article 33 del Reglament d'execució 282/2011 del Consell).

  Els serveis culturals, artístics o esportius, fires i exposicions, diferents de l'accés als mateixos, deixats a empresaris o professionals, es localitzaran o no en el TAI, a falta d'una regla especial, de conformitat amb la regla general establida a l'article 69.Uno.1º.LIVA (Consulta DGT V1273-11).

  Exemple:

  Els serveis prestats per una entitat dedicada a l'organització d'esdeveniments i congressos a altres empresaris o professionals participants en un congrés, als quals cobra una entrada pel seu accés, es localitzen al territori d'aplicació de l'Impost en la mesura que el congrés tinga lloc efectivament en el mateix.

  Tal com veurem en el punt 7é d'este apartat, igualment, també en el cas en el qual el destinatari siga un particular i no tinga la condició d'empresari o professional el servei s'ha de localitzar al territori d'aplicació de l'Impost sempre que el congrés tinga lloc en l'esmentat àmbit espacial (consulta DGT V0010-16).

 4. Els deixats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió, quan el destinatari no siga un empresari o professional actuant com a tal, sempre que este es trobe establit o tinga la seua residència o domicili habitual al territori d'aplicació de l'Impost, en els següents casos:

  1. Quan es presenten els següents requisits:

   • Que siguen efectuats per un empresari o professional que actue com a tal d'establit únicament en un altre Estat membre per tindre en el mateix la seu de la seua activitat econòmica, el seu únic establiment permanent en la Comunitat o el lloc del seu domicili permanent o residència habitual;y

   • Que s'haja superat el límit previst a l'article 73 de la LIVA o s'haja exercitat l'opció de tributació en destinació prevista en l'esmentat article.

  2. Que siguen efectuats per un empresari o professional que actue com a tal de diferent dels esmentats en el primer guió de la lletra a) anterior.

  Es consideraran serveis prestats per via electrònica:

  Els que consistisquen en la transmissió enviada inicialment i rebuda en destinació per mitjà d'equips de processament, inclosa la compressió numèrica i l'arxivament de dades, i enterament transmesa, transportada i rebuda per cable, ràdio, sistema òptic o altres mitjans electrònics i, entre d'altres, els següents:

  1. El subministrament i allotjament de llocs informàtics.

  2. El manteniment a distància de programes i d'equips.

  3. El subministrament de programes i la seua actualització.

  4. El subministrament d'imatges, text, informació i la posada a disposició de bases de dades.

  5. El subministrament de música, pel·lícules, jocs, inclosos els d'atzar o de diners, i d'emissions i manifestacions polítiques, culturals, artístiques, esportives, científiques o de lleure.

  6. El subministrament d'ensenyament a distància.

  A estos efectes, el fet que el prestador d'un servei i el seu destinatari es comuniquen per correu electrònic no implicarà, per si mateix, que el servei tinga la consideració de servei deixat per via electrònica.

  Exemple:

  Un particular amb residència habitual al territori d'aplicació de l'impost contracta amb una empresa nord-americana l'accés a canals de TV americans.L'empresa nord-americana haurà de repercutir i ingressar el IVA espanyol.

 5. Els de restauració i càtering en els següents supòsits:

  1. Els deixats a bord d'un vaixell, d'un avió o d'un tren, en el curs de la part d'un transport de passatgers realitzat en la Comunitat el lloc d'inici del qual es trobe al territori d'aplicació de l'impost.

   Quan es tracte d'un transport d'anada i tornada, el trajecte de tornada es considerarà com un transport diferent.

  2. Els restants serveis de restauració i càtering quan es deixen materialment al territori d'aplicació de l'impost.

  Es considerarà:

  1. Part d'un transport de passatgers realitzat en la Comunitat:la part d'un transport de passatgers que, sense fer escala en un país o territori tercer, discórrega entre els llocs d'inici i d'arribada situats en la Comunitat.

  2. Lloc d'inici:el primer lloc previst per a l'embarcament de passatgers en la Comunitat, fins i tot després de l'última escala anara de la Comunitat.

  3. Lloc d'arribada:l'últim lloc previst per al desembarcament en la Comunitat de passatgers embarcats també en ella, fins i tot abans d'una altra escala feta en un país o territori tercer.

  4. Serveis de restauració i càtering:el subministrament d'aliments o de begudes, o d'ambdós, per a consum humà, sempre que vagen acompanyats de serveis auxiliars suficients per a permetre el seu consum immediat, de manera que l'esmentat subministrament siga únicament un dels elements d'un conjunt en el qual predominen els serveis.Per tant, no es consideren serveis de restaurant i càtering el subministrament d'aliments o de begudes sense prestació de cap tipus de servei auxiliar.

 6. Els de mediació en nom i per compte d'altri, el destinatari del qual no siga empresari o professional i sempre que les operacions respecte de les quals s'interintervinga s'entenguen realitzades al territori d'aplicació.

  Esta regla especial, per tant, s'aplica només als serveis deixats a particulars, en el cas que el destinatari siga empresari o professional s'aplica la regla general de tributació en destinació.

  Exemples:

  • Una agència immobiliària belga mitjana en el lliurament d'una edificació a un particular situada a Espanya.L'operació de mediació s'entén realitzada al territori d'aplicació del IVA espanyol.

  • Un empresari espanyol mitjana en la venda de certs articles tèxtils que es troben a la Xina.Els articles no ixen de la Xina.L'operació de mediació tampoc no s'entén realitzada al territori d'aplicació del IVA espanyol.

  • Els serveis de mediació realitzats per un representant comercial establit a Espanya a empreses italianes sense establiment permanent a Espanya, en relació amb lliuraments des d'eixe país amb destinació a territoris tercers, no es consideren prestats en territori espanyol, ja que el seu destinatari és un empresari o professional no establit al territori d'aplicació de l'Impost.

 7. Els següents serveis quan el seu destinatari no siga empresari o professional i es deixen materialment en el TAI:

  1. Els serveis accessoris als transports tals com la càrrega i descàrrega, transbord, manipulació i serveis similars.

  2. Els treballs i les execucions d'obra realitzats sobre béns mobles corporals i els informes pericials, valoracions i dictàmens relatius als esmentats béns.

  3. Els serveis relacionats amb manifestacions culturals, artístiques, esportives, científiques, educatives, recreatives, jocs d'atzar o similars, com les fires i exposicions, incloent els serveis d'organització dels mateixos i els altres serveis accessoris als anteriors.

  Esta regla especial, s'aplica únicament als serveis deixats a particulars, en el cas que el destinatari siga empresari o professional, s'aplica la regla general de tributació en destinació, a excepció de l'accés a manifestacions culturals, artístiques, esportives, científiques, educatives, recreatives o similars, a les quals ens hem referit anteriorment en el punt 3.

  Exemples:

  • Un empresari alemany presta serveis de reparació d'ordinadors a un particular espanyol.Els ordinadors estan instal·lats a Espanya i el servei es presta efectivament en el TAI.Per tant, este servei es gravarà a Espanya.

  • Un empresari espanyol envia a Alemanya maquinària per a reparar que després serà reexpedida a Espanya.L'operació estarà subjecta al IVA espanyol per aplicació de la regla general.

  • Un cantant nord-americà fa un concert a Madrid, ens trobem davant d'una prestació de serveis realitzada al territori d'aplicació de l'Impost.

 8. Els prestats per via electrònica, de telecomunicacions, de radiodifusió i de televisió, quan es presenten els següents requisits:

  1. que el destinatari no siga un empresari o professional actuant com a tal i es trobe establit o tinga la seua residència o domicili habitual en un altre Estat membre;

  2. que siguen efectuats per un empresari o professional que actue com a tal d'establit únicament al territori d'aplicació de l'Impost per tindre en el mateix la seu de la seua activitat econòmica, el seu únic establiment permanent en la Comunitat o el lloc del seu domicili permanent o residència habitual;y

  3. que no s'haja superat el límit previst a l'article 73 de la LIVA, ni s'haja exercitat l'opció de tributació en destinació prevista en l'esmentat article.

  El previst anteriorment serà d'aplicació a les prestacions de serveis efectuades durant l'any en curs fins que s'haja superat el límit quantitatiu indicat anteriorment.

  Els empresaris o professionals podran optar per no aplicar el disposat en este número, encara que no hagen superat el límit previst en el article 73 de la LIVA.L'opció comprendrà, com a mínim, dos anys naturals, sent necessari reiterar l'opció, una vegada transcorreguts els dos anys perquè esta no s'entenga revocada.

  Es consideraran serveis de telecomunicació:

  Els que tinguen per objecte la transmissió, emissió i recepció de senyals, textos, imatges i sons o informació de qualsevol naturalesa, per fil, ràdio, mitjans òptics o altres mitjans electromagnètics, incloent la cessió o concessió d'un dret a l'ús de mitjans per a tal transmissió, emissió o recepció i, igualment, la provisió d'accés a xarxes informàtiques.

  Es consideraran serveis de radiodifusió i televisió:

  Aquells serveis consistents en el subministrament de continguts d'àudio i audiovisuals, tals com els programes de ràdio o de televisió subministrats al públic a través de les xarxes de comunicacions per un prestador de serveis de comunicació, que actue davall la seua pròpia responsabilitat editorial, per a ser escoltats o vistos simultàniament seguint un horari de programació.

 9. Els serveis d'arrendament de mitjans de transport en els següents casos:

  1. Els d'arrendament a curt termini quan estos es posen efectivament en possessió del destinatari a l'esmentat territori.

  2. Els d'arrendament a llarg termini quan el destinatari no tinga la condició d'empresari o professional actuant com a tal sempre que estiga establit o tinga el seu domicili o residència habitual en el TAI.No obstant això, quan es tracte d'arrendament d'embarcacions d'esbarjo s'entendran deixats en el TAI quan estos es posen efectivament en possessió del destinatari en el mateix sempre que el servei siga realment prestat per un empresari o professional des de la seu de la seua activitat econòmica o un establiment permanent situat a l'esmentat territori.

  S'entendrà per curt termini:

  La tinença o l'ús continuat de mitjans de transport durant un període ininterromput no superior a trenta dies i, en el cas dels vaixells, no superior a noranta dies.

  Com es determina la durada de la tinença o de l'ús continuat:

  S'atendrà les condicions contractuals.El contracte constituirà una presumpció que admet prova en contrari.

  Quan l'arrendament d'un mateix mitjà de transport es realitze a través de contractes consecutius entre les mateixes parts s'atendrà a la durada global, incloent el contracte i les seues pròrrogues.

  Els contractes d'arrendament a curt termini que per causes de força major superen la durada contractual no veuran alterat el seu període de durada a efectes de determinar el seu règim tributari.

 10. Els serveis que s'indiquen a continuació, quan no s'entenguen realitzats en la Comunitat, Illes Canàries, Ceuta o Melilla, però la seua utilització o explotació efectives es realitzen a l'esmentat territori:

  • Els serveis següents el destinatari dels quals siga un empresari o professional:

   1. Les cessions i concessions de drets d'autor, patents, llicències, marques de fàbrica o comercials i els altres drets de propietat intel·lectual o industrial, així com qualssevol altres drets similars.

   2. La cessió o concessió de fons de comerç, d'exclusives de compra o venda o del dret a exercir una activitat professional.

   3. Els de publicitat.

   4. Els d'assessorament, auditoria, enginyeria, gabinet d'estudis, advocacia, consultors, experts comptables o fiscals i altres de similars, a excepció dels compresos en el número 1r de l'apartat Uno de l'article 70 d'esta Llei.

   5. Els de tractament de dades i el subministrament d'informacions, inclosos els procediments i experiències de caràcter comercial.

   6. Els de traducció, correcció o composició de textos, així com els deixats per intèrprets.

   7. Els d'assegurança, reassegurança i capitalització, així com els serveis financers, citats respectivament per l'article 20, apartat Uno, números 16é i 18é, d'esta Llei, inclosos els que no estiguen exempts, a excepció del lloguer de caixes de seguretat.

   8. Els de cessió de personal.

   9. El doblatge de pel·lícules.

   10. Els arrendaments de béns mobles corporals, a excepció dels quals tinguen per objecte qualsevol mitjà de transport i els contenidors.

   11. La provisió d'accés a les xarxes de gas natural situades al territori de la Comunitat o a qualsevol xarxa connectada a les esmentades xarxes, a la xarxa d'electricitat, de calefacció o de refrigeració i el transport o distribució a través de les esmentades xarxes, així com la prestació d'altres serveis directament relacionats amb qualssevol dels serveis compresos en esta lletra.

   12. Les obligacions de no prestar, totalment o parcialment, qualsevol dels serveis enunciats en este número.

  • Els de mediació en nom i per compte d'altri el destinatari dels quals siga un empresari o professional actuant com a tal.

  • Els d'arrendament de mitjans de transport.

  • Els deixats per via electrònica, els de telecomunicacions, de radiodifusió i de televisió.

 11. Els serveis de transport intracomunitari de béns que s'inicien al territori d'aplicació de l'impost i el destinatari dels quals no siga un empresari o professional.

  S'entendrà per:

  1. Transport intracomunitari de béns: el transport de béns els llocs d'inici i d'arribada del qual estiguen situats als territoris de dos Estats membres diferents.

  2. Lloc d'inici: el lloc on comence efectivament el transport dels béns, sense tindre en compte els trajectes efectuats per a arribar al lloc en què es troben els béns.

  3. Lloc d'arribada:el lloc on s'acabe efectivament el transport dels béns.

  Exemple:

  1. Una empresa alemanya compra mercaderies a una empresa espanyola ubicada a Saragossa.

   El trasllat d'esta mercaderia es farà:

   • Saragossa–Barcelona en transport terrestre.
   • Barcelona–Munic en transport aeri.

   L'empresa alemanya contracta el transport amb una empresa espanyola, a la qual comunica el seu NIF-IVA d'empresari alemany, per tant, el servei de transports no està subjecte al IVA espanyol per aplicació de la regla general prevista a l'article 69.Uno.1º de la LIVA.

  2. Un particular francés adquirix per Internet uns mobles a una empresa espanyola la seu de la qual està a València, l'empresa es fa càrrec del transport que realitzarà per carretera.Estos transports tributaran pel IVA espanyol en iniciar-se en el TAI i ser el destinatari un particular.