Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Exempcions relatives a activitats educatives

Estan exemptes dins d'este tipus d'activitats les següents:

 • L'educació de la infància i de la joventut, la guarda i custòdia de xiquets, inclosa l'atenció a xiquets en els centres docents en temps interlectiu durant el menjador escolar o en aules en servici de guarderia fora de l'horari escolar, l'ensenyament escolar, universitària i de postgraduats, l'ensenyament d'idiomes i la formació i reciclatge professional, realitzades per Entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per a l'exercici d'estes activitats.

  L'exempció s'estendrà a les prestacions de servicis i entregues de béns directament relacionades amb els servicis enumerats en el paràgraf anterior, efectuades amb mitjans propis o aliens per les mateixes empreses docents o educatives que presten els esmentats servicis.

  Estaran subjectes i no exemptes les vendes denominades «cursos d'ensenyament a distancia» en les que l'operació estiga integrada, amb caràcter principal, per una entrega de béns (llibres, fascicles, vídeos, etc.) a la que acompanya, amb caràcter accessori, l'obligació que assumix l'empresa editora d'atendre les consultes dels adquirents del curs.

  No es comprenen en esta exempció determinats servicis, com els relatius a la pràctica del deporte prestats per empreses diferents dels centres docents (excepte Associacions de Mares i Pares d'Alumnes), els d'allotjament i alimentació prestats per col·legis majors o menors i residències d'estudiants, els relatius a permisos de conducció de vehicles terrestres de les classes A, B i C i els referents als títols, llicencies o permisos necessaris per a la conducció de vaixells o aeronaus esportives o de recree. Tampoc es comprenen en l'exempció les entregues de béns efectuades a títol onerós.

  Els servicis de menjador escolar estan exempts quan siguen prestats directament pels centres docents o educatius als seus alumnes, no fent extensiva esta exempció a uns altres casos, com poden ser les empreses de càtering escolar. (Consulta de la DGT V0231-16).

  D'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, els servicis educatius referits en este punt i que es troben regulats en l'article 20.U.9é de la Llei de l'IVA estan exempts de l'impost independentment del fet que compten o no amb autorització administrativa, i en este sentit s'ha pronunciat la Direcció General de Tributs en seu consulta vinculant CV0282-06.

 • Les classes a títol particular prestades per persones físiques sobre matèries incloses en els plans d'estudis del sistema educatiu.

  No tindran la consideració de classes oferides a títol particular aquelles per a de la qual realització siga necessari donar-se d'alta en les tarifes d'activitats empresarials o artístiques de l'impost sobre activitats econòmiques.

  Si el subjecte passiu realitza directa i personalment l'activitat es considerarà professional. Si tal activitat s'exercix en una organització (acadèmia, centre d'estudis, etc.) es considerarà una activitat empresarial.