Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Exempcions socials, culturals, esportives

En alguns supòsits la Llei exigix, perquè siga procedent l'exempció, que les operacions siguen efectuades per entitats o establiments privats de caràcter social.

Tenen la consideració d'establiments privats de caràcter social a estos efectes aquells en els que concórreguen els següents requisits:

 • Faltar de finalitat lucrativa.

 • Els càrrecs de president, patró o representant legal hauran de ser gratuïts.

 • Els socis, comuners o partícips de les entitats o establiments i els seus cònjuges o parents consanguinis, fins el segon grau inclusivament, no podran ser destinataris principals de les operacions exemptes ni gaudir de condicions especials en la prestació dels servicis. Este últim requisit no s'aplicarà en les prestacions de servicis d'assistència social i esportives.

Estan exemptes dins d'este tipus d'activitats les següents:

 • Les prestacions de servicis d'assistència social indicades en la Llei efectuades per Entitats de dret públic o entitats o establiments privats de caràcter social.

 • Les cessions de personal realitzades en el compliment dels seus fins, per entitats religioses inscrites en el Registre corresponent del Ministeri de Justícia, per al desenvolupament d'activitats sanitàries, educatives o d'assistència social.

 • Les prestacions de servicis i les entregues de béns accessòries a les mateixes efectuades directament als seus membres per organismes o entitats legalment reconeguts que no tinguen finalitat lucrativa, objectius dels quals siguen de naturalesa política, sindical, religiosa, patriòtica, filantròpica o cívica, realitzades per a la consecució de les seues finalitats específiques, sempre que perceben dels beneficiaris únicament les cotitzacions fixades en els seus estatuts.

  Esta exempció s'aplicarà a les operacions que complisquen els requisits subjectius i objectius establits en la normativa independentment del fet que l'entitat o establiment que realitza l'entrega de béns o prestació de servicis no haja sol·licitat i obtingut la qualificació administrativa d'entitat o establiment de caràcter social.

 • Les prestacions de servicis i les entregues de béns realitzades pels partits polítics amb motiu de manifestacions destinades a reportar-los un suport financer per al compliment de la seua finalitat específica i organitzades en el seu exclusiu benefici.

 • Els servicis oferits a persones físiques que practiquen el deporte o l'educació física, sigui quina sigui persona o entitat a càrrec del qual es realitze la prestació, sempre que es presten per Entitats de dret públic, Federacions esportives, Comité Olímpic Espanyol, Comité Paralímpic Espanyol o Entitats o establiments esportius privats de caràcter social.

 • Determinades prestacions de servicis efectuades per Entitats de dret públic o entitats o establiments culturals privats de caràcter social que s'indiquen en la Llei. Així, les de biblioteques, museus, monuments, parcs zoològics, representacions teatrals, etc.

 • Els servicis professionals, inclosos aquells de la qual contraprestació consistisca en drets d'autor, prestats per artistes plàstics, escriptors, col·laboradors literaris, gràfics i fotogràfics de periòdics i revistes, compositors musicals, autors d'obres teatrals i d'argumente, adaptació, guió i diàlegs de les obres audiovisuals, traductors i adaptadors.