Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Altres exempcions

Estan exemptes les següents operacions:

  • Les prestacions de servicis i les entregues de béns accessòries a elles, que constituïsquen el servei postal universal sempre que siguen realitzades per l'operador o operadors que es comprometen a prestar tot o part del mateix. Esta exempció no s'aplicarà als servicis condicions de prestació de les quals es negocien individualment (veure consulta DGT V0643-10). Estan subjectes i no exempts, tanmateix, els servicis locals, tant si els presten empreses privades com si el fa Correus.

  • Els servicis prestats directament als seus membres per unions, agrupacions o entitats autònomes, incloses les Agrupacions d'Interés Econòmic, constituïdes exclusivament per persones que exercisquen essencialment una activitat exempta o no subjecta quan concórreguen determinades condicions. Queden exclosos de la citada exempció els servicis prestats per estes entitats als membres que exercisquen les activitats exemptes a les que es referixen els números 16é, 17é, 18é, 19é, 20é, 22é, 23é, 26é i 28é de l'article 20.Un de la Llei de l'IVA.

  • Les entregues de béns i prestacions de servicis que, per al compliment dels seus fins específics, realitze la Seguretat Social.

  • Les entregues de segells de Correus i efectes timbrats de curs legal a Espanya per un import no superior al seu valor facial.

  • Les loteries, apostes i jocs organitzats per la Societat Estatal Loterías y Apuestas del Estado i l'Organització Nacional de Cecs Espanyols i pels organismes corresponents de les comunitats autònomes, així com les activitats que constituïsquen els fets imposables dels tributs sobre el joc i combinacions aleatòries.