Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Entregues de béns

Es consideren realitzades en el territori d'aplicació de l'impost, entre d'altres, les següents entregues de béns:

 1. Entregues de béns sense transporte. Quan no existisca expedició o transporte i els béns es posen a disposició de l'adquirent en el territori d'aplicació de l'Impost.

  Exemple:

  Empresa espanyola que ven productes a una empresa francesa no establida lliurant-los directament als clientes de l'empresa francesa a Espanya.

  Les entregues de béns de l'empresa espanyola a la francesa estan subjectes a l'IVA espanyol per haver-se produït la posada a disposició dels béns a l'adquirent en l'àmbit territorial d'aplicació de l'impost.

 2. Entregues de béns amb transporte (excepte vendes intracomunitàries a distancia o vendes a distancia de béns importats):

  1. Regla general

   Quan, existint expedició o transporte, este s'inicie a la Península o Illes Balears.

   Exemple:

   Empresa espanyola que ven productes a una empresa francesa no establida lliurant-los directament als clientes de l'empresa francesa a França.

   Les entregues de béns de l'empresa espanyola a la francesa estan subjectes a l'IVA espanyol per haver-se iniciat el transporte a la Península o illes Balears (sense perjudici de la possible exempció per destinar-se els béns a un altre Estat membre de la Unió Europea).

  2. Regles especials

   • Quan el lloc d'iniciació de l'expedició o del transporte dels béns que hagen de ser objecte d'importació estiga situat en un país tercer, les entregues dels mateixos efectuades per l'importador i, si escau, per successius adquirents s'entendran realitzades en el territori d'aplicació de l'Impost.

   • Tractant-se de béns objecte d'entregues successives, enviats o transportats amb destinació a un altre Estat membre directament des del primer proveïdor a l'adquirent final de la cadena, l'expedició o transporte s'entendrà vinculada únicament a l'entrega de béns efectuada a favor de l'intermediari.

    No obstant això, l'expedició o el transporte s'entendrà vinculada únicament a l'entrega efectuada per l'intermediari quan haguera comunicat al seu proveïdor un número d'identificació fiscal a l'efecte de l'impost sobre el valor afegit subministrat pel Regne d'Espanya.

    S'entendrà per intermediari un empresari o professional diferent del primer proveïdor, que expedisca o transporteu els béns directament, o per un tercer en el seu nom i pel seu compte.

 3. Quan els béns siguen objecte d'instal·lació o muntatge, sempre que la instal·lació o muntatge complisca els següents requisits:

  1. Siga prèvia a la posada dels béns a disposició de l'adquirent.

  2. S'ultime a la Península o Illes Balears.

  3. Implique immobilització dels béns.

  Exemple:

  L'entrega per una empresa francesa a una espanyola d'un equip que ha de ser objecte d'instal·lació en el territori d'aplicació de l'impost abans de seu posada a disposició, i que esta instal·lació implique la immobilització de l'equip industrial.

  Esta entrega de béns estarà subjecta a l'IVA espanyol independentment del cost de la instal·lació.

 4. Quan es tracti de béns immobles que radiquen en el territori.

  Exemple:

  La venda d'un pis situat a les Canarias propietat d'una empresa establida a Madrid a una altra empresa establida també a Madrid no està subjecta a l'Impost.

 5. Les entregues de béns a passatgers que s'efectuen a brode d'un vaixell, d'un avió o d'un tren, en el curs de la part d'un transporte realitzada a l'interior de la Unió Europea, quan el lloc d'inici es trobe en el territori d'aplicació de l'impost i el lloc d'arribada en un altre punt de la Comunitat.

  Exemple:

  Les entregues de béns realitzades en un avió en el trajecte Madrid-París estan subjectes a l'IVA espanyol quan el transporte s'inicie a Madrid, no estant subjectes a l'impost quan s'inicie a París.

 6. Vendes a distancia intracomunitàries amb origen en uns altres estats membres.

  Les vendes a distancia intracomunitàries amb origen en un altre estat membre, s'entendran realitzades en el territori d'aplicació de l'Impost quan este territori siga el lloc d'arribada de l'expedició o del transporte amb destinació al clienta.

  No obstant això, la regla general anterior:

  1. Les vendes a distancia intracomunitàries amb origen en un altre estat membre i destí en el territori d'aplicació de l'Impost, no s'entendran realitzades en este territori quan es complisquen simultàniament els següents requisits:

   • Que siguen efectuades per un empresari o professional que actue com a tal establit únicament en un altre Estat membre per tindre en el mateix la sede de la seua activitat econòmica o el seu únic establiment o establiments permanents en la Comunitat.

   • Que no s'haja superat el límit previst en l'article 73 de la LIVA ni s'haja exercitat l'opció de tributació en destí prevista en este article.

  2. Les vendes a distancia intracomunitàries, amb origen en un altre estat membre i destí en el territori d'aplicació de l'Impost, que tinguen per objecte béns subjectes a impostos especials i destinataris dels quals siguen les persones adquisicions intracomunitàries de les quals de béns estiguen no subjectes en virtut de l'article 14 de la LIVA, s'entendran si més no realitzades en el territori d'aplicació de l'Impost.

  3. Les vendes a distancia intracomunitàries, amb origen en un altre estat membre i destí en el territori d'aplicació de l'Impost, que hagen tributat en l'estat membre d'origen pel règim especial dels béns usats, estaran subjectes en l'estat membre d'origen.

 7. Vendes a distancia intracomunitàries amb origen en el territori d'aplicació de l'Impost.

  Les vendes a distancia intracomunitàries amb origen en el territori d'aplicació de l'Impost s'entendran realitzades en este territori quan es complisquen simultàniament els següents requisits:

  1. Que siguen efectuades per un empresari o professional establit únicament en el territori d'aplicació de l'Impost.

  2. Que no s'haja superat el límit previst en l'article 73 de la LIVA, ni s'haja exercitat l'opció de tributació en destí prevista en este article.

  No obstant això:

  1. Les vendes a distancia intracomunitàries amb origen en el territori d'aplicació de l'Impost que tinguen per objecte béns subjectes a impost especials i destinataris dels quals siguen les persones o entitats adquisicions intracomunitàries de les quals de béns estiguen no subjectes per aplicació en l'estat membre de destí del precepte equivalent a l'article 14 de la LIVA, no s'entendran en cap cas realitzades en el territori d'aplicació de l'Impost.

  2. Les vendes a distancia intracomunitàries amb origen en el territori d'aplicació de l'Impost i que tributen conforme al règim especial dels béns usats, s'entendran si més no realitzades en este territori.

 8. Vendes a distancia de béns importats.

  En funció de l'estat membre d'importació, les vendes a distancia de béns importats es localitzaran en el territori d'aplicació de l'impost:

  1. Si la importació es produïx en un altre Estat membre, quan el territori d'aplicació de l'impost siga el lloc d'arribada de l'expedició o transporte.

  2. Si la importació es produïx en el territori d'aplicació de l'Impost, quan es declare l'impost sobre el valor afegit d'estes vendes mitjançant el règim especial del Títol IX, Capítol XI, Secció 4a de la LIVA. (Règim d'Importació).

  Per "Estat membre d'importació"ha d'entendre's l'estat membre en el que s'haja produït a l'efecte d'IVA el fet imposable importació.

 9. Les entregues a través de sistemes de distribució de gas i electricitat o les entregues de calor o fregisc a través de les xàrcies de calefacció o de refrigeració, en els supòsits següents:

  1. Les efectuades a un empresari revenedor, quan este tinga la sede de la seua activitat, un establiment permanent o, si no, el domicili en el citat territori, i tinguen com destí esta sede, establiment permanent o domicili.

  2. Qualssevol altres, quan l'adquirent efectue l'ús o consum efectiu d'estos béns en el territori d'aplicació de l'impost. S'entén que tal ús o consum es produïx en el citat territori quan el comptador amb el que es quantifica aquell es troba en este territori.