Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Regles especials

Es consideren prestats en el territori d'aplicació de l'impost:

 1. Els servicis relacionats amb béns immobles quan estos radiquen en el territori.

  Es consideren relacionats amb béns immobles, entre d'altres, els arrendaments o cessions dels mateixos, els servicis de preparació, coordinació i realització d'execució d'obres immobiliàries, els de caràcter tècnic relatius a estes execucions d'obra, els de gestió relatives a béns immobles o operacions immobiliàries, els de vigilància o seguretat, els de lloguer de caixes de seguretat, la utilització de vies de peatge i els d'allotjament en establiments d'hostaleria, acampamento i balneari.

  Exemple:

  S' inclouen en este apartat els servicis d'intervenció dels Notaris en les transaccions immobiliàries, els d'exploració de mines o les prospeccions geofísiques.

  La Comissió Europea va publicar l'octubre de 2015 en la seua pàgina web el document «Notes explicatives sobre les regles de localització de les prestacions de servicis vinculats a béns immobles a l'efecte de l'IVA». Encara que estes Notes no són jurídicament vinculants, constituïxen un intrument d'orientació sobre l'aplicació pràctica de les previsions contingudes en els articles citats del Reglament d'Execució (UE ) 282/2011 del Consell, de 15 de març aplicables a partir de l'1 de gener de 2017, sense necessitat de transposició a la norma interna.

  Estes Notes explicatives recullen tant observacions de tipus general com específic en relació amb els servicis vinculats als béns immobles. De manera succinta, podem destacar les següents:

  Per "béns immobles " s'entendrà:

  1. Una àrea determinada de l'escorça terrestre, ja siga en la seua superfície o en el seu subsòl, en què pot fundar-se la propietat i la possessió;

  2. Qualsevol edifici o construcció fixat a terra, o ancorat en ell, sobre o per davall del nivell del mar, que no puga desmantellar-se o traslladar-se amb facilitat;

  3. Qualsevol element que haja sigut instal·lat i forme part integrant d'un edifici o d'una construcció i sense el qual estos no puguen considerar-se complets, com, per exemple, portes, finestres, teulats, escales i ascensors;

  4. Qualsevol element, equip o màquina instal·lat de manera permanent en un edifici o en una construcció, que no puga traslladar-se sense destruir o modificar este edifici o construcció.

  Els servicis vinculats a béns immobles contemplats en l'article 47 de la Directiva 2006/112/CE, comprendran únicament aquells servicis que tinguen una vinculació suficientment directa amb els béns en qüestió.

  Es considerarà que els servicis tenen una vinculació suficientment directa amb els béns immobles en els següents casos:

  1. Quan deriven d'un bé immoble i este bé siga un element constitutiu dels servicis i siga bàsic i essencial per als mateixos.

  2. Quan es presten en relació amb un bé immoble o es destinen a ell i tinguen per objecte la modificació física o jurídica d'este bé.

  Quan es pose a disposició d'un clienta maquinària o equipament per a executar obres en un bé immoble, esta operació només es considerarà una prestació de servicis vinculada a béns immobles en cas que el prestador assumisca la responsabilitat de l'execució de les obres en qüestió.

 2. Els transportes de passatgers sigui quin sigui destinatari i els transportes de béns destinatari del qual no siga un empresari o professional (diferents dels de l'article 72 de la Llei de l'IVA), per la part de trajecte realitzat en el territori.

  Exemple:

  Un  transporte de viatgers en autobús des de Sevilla fins París s'entén realitzat en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol per la part del trajecte efectuada en este territori, i no per la part del trajecte realitzat a França.

 3. L'accés a manifestacions culturals, artístiques, esportives, científiques, educatives, recreatives o similars, com les fires i exposicions i els servicis accessoris al mateix, sempre que el seu destinatari siga un empresari o professional actuant com a tal i estes manifestacions tinguen lloc efectivament en el citat territori.

  Dins d'estos servicis s'inclouen totes les prestacions que concedisquen el dret d'accés a canvi d'un preu (entrada, pagament, abonament o abonament de temporada o cotització periòdica). No inclou la utilització d'instal·lacions com ara els gimnasos (article 32 del Reglament d'execució 282/2011 del Consell).

  Es consideren servicis accessoris els relacionats directament amb l'accés, en particular, l'ús dels guarda-robes o de les instal·lacions sanitàries, però no els simples servicis d'intermediació relatius a la venda d'entrades (article 33 del Reglament d'execució 282/2011 del Consell).

  En el cas dels servicis culturals, artístics o esportius, fires i exposicions, diferents de l'accés als mateixos, oferits a empresaris o professionals, s'aplica la regla general de tributació en destí. 

  Exemple:

  Els servicis prestats per una entitat dedicada a l'organització d'esdeveniments i congressos a uns altres empresaris o professionals participants en un congrés, a què cobra una entrada pel seu accés, es localitzen en el territori d'aplicació de l'Impost en la mesura en què el congrés tinga lloc efectivament en el mateix.

  Tal com veurem en el punt 7é d'este apartat, igualment, també en el cas en el que el destinatari siga un particular i no tinga la condició d'empresari o professional el servici ha de localitzar-se en el territori d'aplicació de l'Impost sempre que el congrés tinga lloc en este àmbit espacial (consulta DGT V0010-16).

 4. Els prestats per via electrònica, de telecomunicacions i de radiodifusió i televisió, quan el destinatari no siga un empresari o professional actuant com a tal, sempre que este es trobe establit o teniu la seua residència o domicili habitual en el territori d'aplicació de l'Impost, en els següents casos:

  1. Quan concórreguen els següents requisits:

   • Que siguen efectuats per un empresari o professional que actue com a tal establit únicament en un altre Estat membre per tindre en el mateix la sede de la seua activitat econòmica, el seu únic establiment permanent en la Comunitat o el lloc del seu domicili permanent o residència habitual; i

   • Que s'haja superat el límit previst en l'article 73 de la LIVA o s'haja exercitat l'opció de tributació en destí prevista en este article.

  2. Que siguen efectuats per un empresari o professional que actue com a tal diferent dels esmentats en el primer guió de la lletra a) anterior.

  Es consideraran servicis prestats per via electrònica:

  Els que consistisquen en la transmissió enviada inicialment i rebuda en destí mitjançant equips de processament, inclosa la compressió numèrica i l'emmagatzematge de dades, i enterament transmesa, transportada i rebuda per cable, ràdio, sistema òptic o altres mitjans electrònics i, entre d'altres, els següents:

  1. El subministrament i allotjament de llocs informàtics.

  2. El manteniment a distancia de programes i d'equips.

  3. El subministrament de programes i la seua actualització.

  4. El subministrament d'imatges, text, informació i la posada a disposició de bases de dades.

  5. El subministrament de música, pel·lícules, jocs, inclosos els d'atzar o de diners, i d'emissions i manifestacions polítiques, culturals, artístiques, esportives, científiques o d'oci.

  6. El subministrament d'ensenyament a distancia  (de la qual prestació no necessite, o afligixes necessite, d'intervenció humana).

  A estos efectes, el fet que el prestador d'un servici i el seu destinatari es comuniquen per correu electrònic no implicarà, per si mateix, que el servici tinga la consideració de servici prestat per via electrònica.

  Exemple:

  Un particular amb residència habitual en el territori d'aplicació de l'impost contracta amb una empresa nord-americana l'accés a canals de TV americans. L'empresa nord-americana haurà de repercutir i ingressar l'IVA espanyol.

 5. Els de restauració i càtering en els supòsits següents:

  1. Els oferits a brode d'un vaixell, d'un avió o d'un tren, en el curs de la part d'un transporte de passatgers realitzat en la Comunitat lloc d'inici del qual es trobe en el territori d'aplicació de l'impost.

   Quan es tracti d'un transporte d'anada i tornada, el trajecte de tornada es considerarà com un transporte diferent.

  2. Els restants servicis de restauració i càtering quan es presten materialment en el territori d'aplicació de l'impost.

  Es considerarà:

  1. Part d'un transporte de passatgers realitzat en la Comunitat: la part d'un transporte de passatgers que, sense fer escala en un país o territori tercer, discórrega entre els llocs d'inici i d'arribada situats en la Comunitat.

  2. Lloc d'inici: el primer lloc previst per a l'embarque de passatgers en la Comunitat, fins i tot després de l'última escala fora de la Comunitat.

  3. Lloc d'arribada: l'últim lloc previst per al desembarque en la Comunitat de passatgers embarcats també en ella, fins i tot abans d'una altra escala feta en un país o territori tercer.

  4. Servicis de restauració i càtering: el subministrament d'aliments o de begudes, o d'ambdós, per a consum humà, sempre que vagen acompanyats de servicis auxiliares suficients per a permetre el seu consum immediat, de manera que este subministrament siga únicament un dels elements d'un conjunt en el que predominen els servicis. Per tant, no es consideren servicis de restaurant i càtering, sinó una entrega de béns, el subministrament d'aliments o de begudes sense prestació de cap tipus de servici auxiliar.

 6. Els de mediació en nom i per compte aliè, destinatari del qual no siga empresari o professional i sempre que les operacions respecte de les que s'intermedie s'entenguen realitzades en el territori d'aplicació.

  Esta regla especial, per tant, s'aplica només als servicis oferits a particulars, en cas que el destinatari siga empresari o professional s'aplica la regla general de tributació en destí.

  Exemples:

  • Una agència immobiliària belga mitja en l'entrega d'una edificació a un particular situada a Espanya. L'operació de mediació s'entén realitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol.

  • Un empresari espanyol mitja en la venda de certs articles tèxtils que es troben a la Xina. Els articles no ixen de la Xina. L'operació de mediació tampoc s'entén realitzada en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol.

  • Els servicis de mediació realitzats per un representant comercial establit a Espanya a empreses italianes sense establiment permanent a Espanya, en relació amb entregues des d'aquell país amb destinació a territoris tercers, no es consideren prestats en territori espanyol, ja que el seu destinatari és un empresari o professional no establit en el territori d'aplicació de l'Impost.

 7. Els següents servicis quan el seu destinatari no siga empresari o professional i es presten materialment en el TAI:

  1. Els servicis accessoris als transportes com ara la carrega i descàrrega, transborde, manipulació i servicis similars.

  2. Els treballs i les execucions d'obra realitzats sobre béns mobles corporals i els informes pericials, valoracions i dictàmens relatius a estos béns.

  3. Els servicis relacionats amb manifestacions culturals, artístiques, esportives, científiques, educatives, recreatives, jocs d'atzar o similars, com les fires i exposicions, incloent els servicis d'organització dels mateixos i els altres servicis accessoris als anteriors.

  Esta regla especial, s'aplica únicament als servicis oferits a particulars, en cas que el destinatari siga empresari o professional, s'aplica la regla general de tributació en destí, a excepció de l'accés a manifestacions culturals, artístiques, esportives, científiques, educatives, recreatives o similars, a les que ens hem referit anteriorment en el punt 3.

  Exemples:

  • Un empresari alemany presta servicis de reparació d'ordinadors a un particular espanyol. Els ordinadors estan instal·lats a Espanya i el servici es presta efectivament en el TAI. Per tant, este servici es gravarà a Espanya.

  • Un empresari espanyol envia a Alemanya maquinària per a reparar que després serà reenviada a Espanya. L'operació estarà subjecta a l'IVA espanyol per aplicació de la regla general.

  • Un cantant nord-americà dóna un concert a Madrid, ens trobem davant una prestació de servicis realitzada en el territori d'aplicació de l'Impost.

 8. Els prestats per via electrònica, de telecomunicacions, de radiodifusió i de televisió, quan concórreguen els següents requisits:

  1. Que el destinatari no siga un empresari o professional actuant com a tal i es trobe establit o teniu la seua residència o domicili habitual en un altre Estat membre;

  2. Que siguen efectuats per un empresari o professional que actue com a tal establit únicament en el territori d'aplicació de l'Impost per tindre en el mateix la sede de la seua activitat econòmica, el seu únic establiment permanent en la Comunitat o el lloc del seu domicili permanent o residència habitual; i

  3. Que no s'haja superat el límit previst en l'article 73 de la LIVA, ni s'haja exercitat l'opció de tributació en destí prevista en este article.

  El previst anteriorment serà aplicable a les prestacions de servicis efectuades durant l'any en curs fins que s'haja superat el límit quantitatiu indicat anteriorment.

  Els empresaris o professionals podran optar per no aplicar el que disposa este número, encara que no hagen superat el límit previst en l'article 73 de la LIVA. L'opció comprendrà, com a mínim, dos anys naturals, sent necessari reiterar l'opció, un cop transcorreguts els dos anys perquè esta no s'entenga revocada.

  Es consideraran servicis de telecomunicació:

  Els que tinguen per objecte la transmissió, emissió i recepció d'assenyales, textos, imatges i sons o informació de qualsevol naturalesa, per file, ràdio, mitjans òptics o altres mitjans electromagnètics, incloent la cessió o concessió d'un dret a l'ús de mitjans per a tal transmissió, emissió o recepció e, igualment, la provisió d'accés a xàrcies informàtiques.

  Es consideraran servicis de radiodifusió i televisió:

  Aquells servicis consistents en el subministrament de continguts d'àudio i audiovisuals, com ara els programes de ràdio o de televisió subministrats al públic a través de les xàrcies de comunicacions per un prestador de servicis de comunicació, que actue baix la seua pròpia responsabilitat editorial, per a ser escoltats o vists simultàniament seguint un horari de programació.

 9. Els servicis d'arrendament de mitjans de transport en els següents casos:

  1. Els d'arrendament a curt termini quan estos es posen efectivament en possessió del destinatari en el citat territori.

  2. Els d'arrendament a llarg termini quan el destinatari no tinga la condició d'empresari o professional actuant com a tal sempre que estiga establit o teniu el seu domicili o residència habitual en el TAI. No obstant això, quan es tracti d'arrendament d'embarcacions d'esbargiment s'entendran prestats en el TAI quan estos es posen efectivament en possessió del destinatari en el mateix sempre que el servici siga realment prestat per un empresari o professional des de la sede de la seua activitat econòmica o un establiment permanent situat en este territori.

  S'entendrà per curt termini:

  La tinença o l'ús continuat de mitjans de transport durant un període ininterromput no superior a trenta dies i, en el cas dels vaixells, no superior a noranta dies.

  Com es determina la durada de la tinença o de l'ús continuat:

  S'atendrà a les condicions contractuals. El contracte constituirà una presumpció que admet prova en contrari.

  Quan l'arrendament d'un mateix mitjà de transport es realitze a través de contractes consecutius entre les mateixes parts s'atendrà a la durada global, incloent el contracte i les seues pròrrogues.

  Els contractes d'arrendament a curt termini que per causes de força major superen la durada contractual no veuran alterat el seu període de durada a l'efecte de determinar el seu règim tributari.

 10. Els servicis que s'indiquen a continuació, quan no s'entenguen realitzats en la Comunitat, Illes Canàries, Ceuta o Melilla, però la seua utilització o explotació efectives es realitzen en este territori:

  • Els servicis següents destinatari del qual no siga un empresari o professional:

   1. Les cessions i concessions de drets d'autor, patentes, llicencies, marques de fàbrica o comercials i els altres drets de propietat intel·lectual o industrial, així com qualssevol altres drets similars.

   2. La cessió o concessió de fons de comerç, d'exclusives de compra o venda o del dret a exercir una activitat professional.

   3. Els de publicitat.

   4. Els d'assessorament, auditoria, enginyeria, gabinet d'estudis, advocacia, consultors, experts comptables o fiscals i d'altres similars, a excepció dels compresos en el número 1r de l'apartat Un de l'article 70 de la LIVA.

   5. Els de tractament de dades i el subministrament d'informacions, inclosos els procediments i experiències de caràcter comercial.

   6. Els de traducció, correcció o composició de textos, així com els prestats per intèrprets.

   7. Els d'assegurança, reassegure i capitalització, així com els servicis financers, citats respectivament per l'article 20, apartat Un, números 16é i 18é, de la LIVA, inclosos els que no estiguen exempts, a excepció del lloguer de caixes de seguretat.

   8. Els de cessió de personal.

   9. El doblatge de pel·lícules.

   10. Els arrendaments de béns mobles corporals, a excepció dels que tinguen per objecte qualsevol mitjà de transport i els contenidors.

   11. La provisió d'accés a les xàrcies de gas natural situades en el territori de la Comunitat o a qualsevol xàrcia connectada a estes xàrcies, a la xàrcia d'electricitat, de calefacció o de refrigeració i el transporte o distribució a través d'estes xàrcies, així com la prestació d'uns altres servicis directament relacionats amb qualssevol dels servicis compresos en esta lletra.

   12. Les obligacions de no prestar, totalment o parcialment, qualsevol dels servicis enunciats en este número.

   13. Els d'arrendament de mitjans de transport.

  • Els servicis següents destinatari del qual siga un empresari o professional:

   1. Fins el 25 de maig de 2023, els d'assegurança, reassegure i capitalització, així com els servicis financers, citats respectivament per l'article 20, apartat Un, números 16é i 18é, de la LIVA, inclosos els que no estiguen exempts, a excepció del lloguer de caixes de seguretat.

   2. Els d'arrendament de mitjans de transport.

  • Els servicis de transporte intracomunitari de béns que s'inicien en el territori d'aplicació de l'impost i destinatari del qual no siga un empresari o professional.

   S'entendrà per:

   1. Transporte intracomunitari de béns: el transporte de béns llocs d'inici dels quals i d'arribada estiguen situats en els territoris de dos Estats membres diferents.

   2. Lloc d'inici: el lloc on comience efectivament el transporte dels béns, sense tindre en compte els trajectes efectuats per a arribar al lloc en què es troben els béns.

   3. Lloc d'arribada: el lloc on s'acabe efectivament el transporte dels béns.

   Exemple:

   1. Una empresa alemanya compra mercaderies a una empresa espanyola ubicada a Zaragoza.

    El trasllat d'esta mercaderia es farà:

    • Zaragoza – Barcelona en transporte terrestre.
    • Barcelona – Munic en transporte aeri.

    L'empresa alemanya contracta el transporte amb una empresa espanyola, a què comunica el seu NIF-IVA d'empresari alemany, per tant, el servici de transportes no està subjecte a l'IVA espanyol per aplicació de la regla general prevista en l'article 69. U.1r de la LIVA.

   2. Un particular francés adquirix per Internet uns mobles a una empresa espanyola de la qual sede està a València, l'empresa es fa càrrec del transporte que realitzarà per carretera. Estos transportes tributaran per l'IVA espanyol a l'iniciar-se en el TAI i ser el destinatari un particular.