Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Església Catòlica i altres esglésies, confessions i comunitats religioses

Dins d'este apartat de les entitats parcialment exemptes de l'article 9.2 de la LIS, fem una menció especial a l'Església Catòlica i altres esglésies, confessions i comunitats religioses.

Segons el que disposa la disposició addicional novena de la Llei 49/2002, l'Església Catòlica i altres esglésies, confessions i comunitats religioses, que tinguen subscrits acords de cooperació amb l'Estat espanyol, podran aplicar el règim fiscal de les entitats sense fins lucratius regulat en el Títol II d'esta Llei.

A estos efectes, la disposició addicional única del Reial decret 1270/2003 establix que estes entitats eclesiàstiques poden optar pel règim de les entitats sense fins lucratius del Títol II de la Llei 49/2002. Esta opció pot exercitar-se tant a través de la declaració censal com de forma tàcita a través de la declaració de l'impost sobre societats.

A tindre en compte :

Per a optar per aplicar el règim especial de la Llei 49/2002 a través de la declaració de l'impost sobre societats hauran de marcar la casella [00001] «Entitat sense finalitat de lucre acollida règim fiscal Títol II Llei 49/2002» de la pàgina 1 del model 200.

Les entitats eclesiàstiques que apliquen el règim especial de la Llei 49/2002, tenen la condició d'entitats parcialment exemptes de l'article 9.2 de la LIS, pel que tenen obligació de declarar per la totalitat de les seues rendes, exemptes i no exemptes.

En els casos en què estes entitats eclesiàstiques no opten per aplicar el règim fiscal establit en el Títol II de la Llei 49/2002, aplicaran el règim de les entitats parcialment exemptes de l'article 9.3 de la LIS regulat en el Capítol XIV del Títol VII de la LIS, quedant obligades a declarar per la totalitat de les seues rendes, exemptes i no exemptes, excepte quan complisquen els requisits de l'article 124.3 de la LIS, cas en què no estan obligades a declarar.

A tindre en compte :

En cas que les entitats eclesiàstiques apliquen el règim de les entitats parcialment exemptes de l'article 9.3 de la LIS, hauran de marcar la casella [00002] «Entitat parcialment exempta» de la pàgina 1 del model 200, en lloc de la casella [00001] «Entitat sense finalitat de lucre acollida règim fiscal Títol II Llei 49/2002».

• Entitats menors dependents de diòcesi, província religiosa o entitat eclesiàstica integrades en la declaració, prèviament autoritzades

En relació amb l'obligació de declarar, les entitats eclesiàstiques tenen la possibilitat de sol·licitar prèviament al Ministeri d'Hisenda (actualment,  Ministeri d'Hisenda i Funció Pública) el reconeixement com a contribuent de l'impost sobre societats a entitats amb àmbit més ampli al de la seua personalitat jurídica. D'esta manera una vegada reconegut, recauran sobre el contribuent amb l'àmbit més ampli (normalment, diòcesi o província religiosa) totes les obligacions relatives al tribut, i englobaran les corresponents a les activitats i rendiments de les entitats inferiors que d'aquell contribuent depenguen.

Recorde :

Les entitats eclesiàstiques que amb prèvia solicitud hagen obtingut el reconeixement com a contribuent de l'impost sobre societats amb àmbit més ampli al de la seua personalitat jurídica (normalment, les diòcesis o províncies religioses), hauran de marcar la casella [00078] «Diòcesi, província religiosa o entitat eclesiàstica que integra entitats menors d'elles dependents» de la pàgina 1 del model 200.

A més, les entitats que hagen marcat la casella [00078], hauran de complimentar l'apartat «C) Entitats menors dependents de diòcesi, província religiosa o entitat eclesiàstica integrades en la declaració, prèviament autoritzades» de la pàgina 2 bis del model 200, consignant el número d'identificació fiscal (NIF) i el nom o raó social de cadascuna de les entitats menors que d'elles depenguen.