Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Amortització accelerada (caselles 00313 i 00314)

Segons el que disposa el paràgraf primer de l'article 11.3 de la LIS, la deducció de l'excés de l'amortització fiscal per aplicació de l'amortització accelerada respecte de l'amortització comptable, no està condicionada a la seua inscripció comptable en el compte de pèrdues i guanys.

Per tant, les petites empreses acollides a l'incentiu fiscal de l'amortització accelerada en els termes de l'article 103 de la LIS hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00313] i [00314] «Petites empreses: amortització accelerada (art. 103 LIS i DT 28a LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

 • En la casella [00314] de disminucions hauran d'incloure l'import de l'excés de l'amortització fiscal sobre l'amortització comptable de l'element patrimonial durant el període impositiu objecte de declaració. I durant els períodes impositius posteriors a aquell en què s'haja amortitzat fiscalment en la seua totalitat l'element patrimonial de què es tracte, hauran d'incloure en la casella [00313] d'augments l'import de les corresponents amortitzacions comptables que en ells efectuen.

 • Durant el període impositiu en què es produïsca la transmissió de l'element patrimonial acollit a l'amortització accelerada hauran d'incloure en la casella [00313] d'augments, l'import de la totalitat d'ajustaments negatius corresponents efectuats i pendents d'integrar positivament en la base imposable.

A continuació, es recull un exemple sobre com les entitats de reduïda dimensió apliquen l'amortització accelerada, i un altre sobre com apliquen estes entitats la llibertat d'amortització i l'amortització accelerada conjuntament, així com han de traslladar estos càlculs al model 200 (pot consultar un exemple sobre com aplicar la llibertat d'amortització en l'apartat «Llibertat d'amortització »).

Exemple 1:

La societat anònima «L», que el 2021 complix els requisits per a l'aplicació dels incentius fiscals per a les petites empreses, adquirix un ordinador, posant-se a la seua disposició i entrant en funcionament l'1 de juliol de 2021, tot això per un import de 6.000 euros. S'estima que el valor residual de l'element és poc significatiu, pel que el valor amortitzable coincidix amb el preu d'adquisició.

La societat decidix comptabilitzar l'amortització d'este ordinador aplicant els coeficients d'amortització màxims.

L'entitat decidix també realitzar l'amortització fiscalment deduïble de l'ordinador aplicant el coeficient multiplicador del 2 a què es referix l'article 103 de la LIS. Així mateix, l'entitat decidix realitzar l'amortització comptable de l'ordinador segons la depreciació tècnica que estima del mateix, que és la que resulta d'aplicar un coeficient del 25%.

L'exercici econòmic de l'entitat coincidix amb l'any natural. L'amortització fiscalment deduïble en l'exercici 2021 serà la següent:

 • Coeficient màxim aplicable a l'ordinador segons les taules d'amortització oficialment aprovades: 25%.

 • Aplicació del coeficient multiplicador: 2 x 25% = 50%.

 • Amortització accelerada practicada: 6.000 x 0,5 (1) x 50% = 1.500 euros.

  Nota (1) L'amortització es practica des de la data d'entrada en funcionament de l'element amortitzable, en este cas, l'1 de juliol de 2021. Per tant, en este exercici, esta amortització ha de referir-se a la realitzada en sis mesos de l'any 2021 de la LIS. (Tornar)

L'amortització comptable practicada per la Societat «L» en l'exercici 2021 serà la següent:

6.000 x 0,5 (2) x 25% = 750 euros

Nota (2) L'amortització es practica des de la data d'entrada en funcionament de l'element amortitzable, en este cas, l'1 de juliol de 2021. Per tant, en este exercici, esta amortització ha de referir-se a la realitzada en sis mesos de l'any 2021 de la LIS. (Tornar)

Disminució del resultat del compte de pèrdues i guanys a consignar en la casella [00314]: 1.500 - 750 = 750 euros

Per tant, en l'exercici 2021 i següents, les correccions a realitzar (caselles [00313] i [00314]) seran:

ExerciciAmortització fiscalAmortització comptableCorreccionsModel 200
+-
2021 6.000 x 0.5 x 50% = 1.500 6.000 x 0.5 x 25% = 750 --- 750 [00314]
2022 6.000 x 50% = 3.000 6.000 x 25% = 1.500 --- 1.500 [00314]
2023 Reste valor actiu = 1.500 6.000 x 25% = 1.500 --- --- ---
2024 --- 6.000 x 25% = 1.500 1.500 --- [00313]
2025 --- Reste valor actiu = 750 750 --- [00313]

Total amortització fiscal = 1.500 + 3.000 + 1.500 = 6.000

Total amortització comptable = 750 + 1.500 + 1.500 + 1.500 + 750 = 6.000

Exemple 2 :

L'entitat «S» que el 2021 complix els requisits per poder aplicar els incentius fiscals prevists per a les entitats de reduïda dimensió, adquirix l'1 de gener de 2021, data en la que és posada a disposició de l'entitat i entra en funcionament, una màquina nova per a l'exercici de la seua activitat per un import de 500.000 euros.

L'entitat decidix comptabilitzar l'amortització de la màquina aplicant el coeficient del 20%.

La plantilla de treballadors de l'entitat és la següent:

2020: 2 treballadors a jornada completa tot l'any

2021:

 • Es contracta a 3 treballadors a jornada completa l'1-02-2021
 • Es contracta 1 treballador a mitja jornada l'1-09-2021

2022: L'1-01-2022 no es renova al treballador contractat a mitja jornada l'1-09-2021

L'entitat el 2021 va estimar que el 2022 no renovarien al treballador contractat en aquell exercici a mitja jornada, pel que els càlculs el 2021 són correctes i el 2022 no caldria regularitzar.

La mitjana de la plantilla és:

Plantilla mitja (2021 i 2022) = [(2 x 31) + (5 x 212) + (5'5 x 122) + (5 x 365)] ÷ 730 = 3.618 ÷ 730 = 4,95

Plantilla mitja el 2020 = 2

Δ Plantilla = 2,95 (4,95 - 2)

Este incremente ha de mantindre's el 2023 i 2024.

L'exercici econòmic de l'entitat coincidix amb l'any natural. L'amortització fiscalment deduïble en l'exercici 2021 serà la següent:

 • Coeficient màxim aplicable a la màquina segons les taules d'amortització de l'art.12.1a) de la LIS: 12 per cent 500.000 x 0,12 = 60.000

 • Amortització accelerada practicada (art. 103 LIS): 60.000 x 2 = 120.000

 • Llibertat d'amortització practicada (art. 102 LIS): 120.000 x 2.95 = 354.000

L'amortització comptable practicada per l'entitat «S» en l'exercici 2021 és la següent:

500.000 X 0,20 = 100.000

Per tant, les amortitzacions comptables i fiscals en els diferents exercicis seran:

ExerciciAmortització comptableAmortització fiscalCorreccionsModel 200
+-
2021 100.000 354.000 --- 254.000 [00312]
2022 100.000 120.000 --- 20.000 [00314]
2023 100.000 26.000 74.000 --- [00311]
2024 100.000 --- 100.000 --- [00311]
2025 100.000 --- 80.000 --- [00311]
2025 --- --- 20.000 [00313]