Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Llibertat d'amortització (caselles 00311 i 00312)

Segons el que disposa el paràgraf primer de l'article 11.3 de la LIS, la deducció de l'excés de l'amortització fiscal per aplicació de la llibertat d'amortització respecte de l'amortització comptable, no està condicionada a la seua inscripció comptable en el compte de pèrdues i guanys.

Per tant, les entitats de reduïda dimensió que apliquen este incentiu fiscal en els termes de l'article 102 de la LIS, hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00311] i [00312] «Petites empreses: llibertat d'amortització (art. 102 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

  • En la casella [00312] de disminucions, hauran d'incloure l'import de l'excés de l'amortització fiscal sobre l'amortització comptable, de l'element o elements corresponents, encara que este excés no estiga comptabilitzat. Durant els períodes impositius posteriors a aquell en què s'haja amortitzat fiscalment en la seua totalitat l'element o elements de què es tracte, hauran d'incloure en la casella [00311] d'augments l'import de les amortitzacions comptables que resten sobre estos elements.

  • Durant el període impositiu en què es produïsca la transmissió de l'element o elements acollits a la llibertat d'amortització, hauran d'incloure en la casella [00311] d'augments, l'import de la totalitat d'ajustaments negatius corresponents efectuats i pendents d'integrar positivament en la base imposable.

A continuació, es recull un exemple sobre com les entitats de reduïda dimensió apliquen la llibertat d'amortització, i sobre com han de traslladar estos càlculs al model 200 (pot consultar també l'Exemple 2 de l'apartat «Amortització accelerada» sobre com apliquen estes entitats la llibertat d'amortització i l'amortització accelerada conjuntament).

Exemple:

La Societat «R», que complix el 2021 els requisits necessaris per a l'aplicació dels incentius fiscals per a les petites empreses, ha adquirit elements d'immobilitzat material nous per un import de 200.000 euros. L'adquisició es realitza l'1 de gener de 2021, data esta en la que tals elements són llocs a disposició de la Societat «R» i entren en funcionament. L'exercici econòmic de la Societat «R» coincidix amb l'any natural. S'estima que el valor residual dels elements és poc significatiu, pel que el valor amortitzable coincidix amb el preu d'adquisició.

La plantilla mig total de la Societat «R» el 2020 va anar de 8,4 treballadors. Ja que encara no coneix la mitjana de plantilla dels vint-i-quatre mesos següents a 1 de gener de 2021 (anys 2021 i 2022), la Societat «R» ha de plantejar-se la conveniència de determinar l'import sobre el qual pot fiscalment aplicar la llibertat d'amortització, al no poder calcular-se l'increment de mitjana de plantilla aplicable a la xifra de 120.000 euros.

La Societat «R» decidix amortitzar lliurement la totalitat dels 200.000 euros l'any 2021 a l'empara de l'article 102 de la LIS, ja que estima que complirà els requisits sobre incremente de la mitjana de plantilla i manteniment del mateix. La dotació comptable a l'amortització es realitza mitjançant l'aplicació d'un coeficient del 20 per cent, que estima l'empresa com depreciació efectiva de tals elements.

Correccions que pot realitzar la Societat «R» per a determinar la base imposable de l'impost sobre societats corresponent a 2021 (casella [00312]):

Amortització comptableAmortització fiscalDisminució del resultat
del compte de pèrdues i guanys
200.000 x 20% = 40.000 200.000 160.000

A 31 de desembre de 2022 la Societat «R» ja coneix la mitjana de plantilla dels vint-i-quatre mesos compresos en els anys 2021 i 2022, que és de 10,6 treballadors. Així,

Pm(2021 - 2022) - Pm2020 = 10,6 - 8,4 = 2,2

El límit aplicable a la llibertat d'amortització realitzada el 2021 és de 2,2 x 120.000 = 264.000. Així, la Societat «R», a l'amortitzar lliurement 200.000 euros el 2021 no es va excedir el límit referit.

A més, posat que la mitjana de plantilla dels anys 2023 i 2024 ha sigut de 10,8 treballadors, l'increment de mitjana de plantilla d'estos anys, respecte de 2020, és de 2,4 (10,8 - 8,4). D'esta manera, la Societat «R» ha mantingut l'increment de plantilla de 2,2 treballadors dels anys 2021-2022 respecte de l'any 2020. En definitiva, la Societat «R» ha complit tots els requisits per a ser fiscalment deduïble el 2021 l'amortització de 200.000 euros realitzada.

En este cas, les correccions a realitzar en l'exercici 2023 i següents (caselles [00311] i [00312]) seran:

ExerciciAmortització comptableAmortització fiscalCorreccióModel 200
2021 200.000 x 20% = 40.000 200.000 -160.000 [00312]
2022 200.000 x 20% = 40.000 --- +40.000 [00311]
2023 200.000 x 20% = 40.000 --- +40.000 [00311]
2024 200.000 x 20% = 40.000 --- +40.000 [00311]
2025 200.000 x 20% = 40.000 --- +40.000 [00311]

Total amortització comptable = 40.000 + 40.000 + 40.000 + 40.000 + 40.000 = 200.000

Total amortització fiscal = 200.000