Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Bonificacions aplicables a les societats cooperatives

Les societats cooperatives consignaran en la casella [00566] «Bonificacions societats cooperatives (Llei 20/1990)» de la pàgina 14 del model 200, la suma de les bonificacions en la quota a les que, si escau, tinguen dret, entre les següents bonificacions regulades en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives:

1. Bonificacions de l'article 34.2 de la Llei 20/1990

En este apartat, es distingixen dos tipus de bonificacions aplicables a les cooperatives especialment protegides:

 1. Amb caràcter general, s'aplicarà la bonificació establida en l'article 34.2 de la Llei 20/1990, en els següents termes:

  • Percentatge de bonificació : 50 per cent.

  • Entitats a les que afecta: Cooperatives especialment protegides.

  • Rendes bonificades: Totes les rendes obtingudes per les cooperatives especialment protegides.

  • Base de la bonificació: Quota íntegra definida en l'article 23 de la Llei 20/1990, després que sobre esta s'hagen compensat les quotes negatives d'exercicis anteriors de les que puga disposar, és a dir:

   Casella [00560] «Quota íntegra prèvia» - Casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives»
 2. Amb caràcter especial, s'aplicarà la bonificació establida en l'article 14 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries, en els següents termes:

  • Percentatge de bonificació: 80 per cent.

   Entitats a les que afecta: Cooperatives agràries especialment protegides que tinguen la condició d'explotacions associatives agràries prioritàries.

  • Rendes bonificades: Totes les rendes obtingudes per les entitats anteriors.

  • Base de la bonificació: Quota íntegra definida en l'article 23 de la Llei 20/1990, després que sobre esta s'hagen compensat les quotes negatives d'exercicis anteriors de les que puga disposar, és a dir:

   Casella [00560] «Quota íntegra prèvia» - Casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives»

2. Bonificació de l'article 35.2 de la Llei 20/1990

S'aplicarà esta bonificació en els següents termes:

 • Percentatge de bonificació: 50 per cent.

 • Entitats a les que afecta: Cooperatives de segon i ulterior grau que no incórreguen en les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 20/1990 i que associen, exclusivament, a cooperatives especialment protegides.

 • Rendes bonificades: Totes les rendes obtingudes per les entitats anteriors.

 • Base de la bonificació: Quota íntegra definida en l'article 23 de la Llei 20/1990, després que sobre esta s'hagen compensat les quotes negatives d'exercicis anteriors de les que puga disposar, és a dir:

  Casella [00560] «Quota íntegra prèvia» - Casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives»

3. Bonificació de l'article 35.3 de la Llei 20/1990

S'aplicarà esta bonificació en els següents termes:

 • Percentatge de bonificació: 50 per cent.

 • Entitats a les que afecta: Cooperatives de segon i ulterior grau que no incórreguen en les circumstàncies assenyalades en l'article 13 de la Llei 20/1990 i que associen a cooperatives protegides i especialment protegides.

 • Rendes bonificades: Exclusivament els resultats procedents de les operacions realitzades amb les cooperatives especialment protegides.

 • Base de la bonificació: Part de la quota íntegra definida en l'article 23 de la Llei 20/1990 que corresponga als resultats procedents de les operacions realitzades amb cooperatives especialment protegides, després que sobre esta s'hagen compensat les quotes negatives d'exercicis anteriors de les que puga disposar, és a dir:

  Casella [00560] «Quota íntegra prèvia» - Casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives» (en la part que es corresponga a operacions realitzades amb cooperatives especialment protegides)

4. Bonificació de la disposició addicional tercera de la Llei 20/1990

S'aplicarà esta bonificació en els següents termes:

 • Percentatge de bonificació: 90 per cent.

 • Entitats a les que afecta: Cooperatives de treball associat fiscalment protegides que integren, com a mínim, un 50 per cent de socis incapacitats i que acrediten que, en el moment de constituir-se la cooperativa, estos socis es trobaven en situació d'atur.

 • Rendes bonificades: Totes les rendes obtingudes per la cooperativa durant els 5 primers anys de la seua activitat social, en tant es mantinga el referit percentatge de socis.

 • Base de la bonificació: Quota íntegra definida en l'article 23 de la Llei 20/1990, després que sobre esta s'hagen compensat les quotes negatives d'exercicis anteriors de les que puga disposar, és a dir:

  Casella [00560] «Quota íntegra prèvia» - Casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives»