Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Bonificacions aplicables a les Societats Cooperatives

Les societats cooperatives consignaran en la casella [00566] «Bonificacions Societats Cooperatives (Llei 20/1990)» de la pàgina 14 del model 200, la suma de les bonificacions en la quota que, en el seu cas, tinguen de dret, entre les següents bonificacions regulades en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives:

1.Bonificacions de l'article 34.2 de la Llei 20/1990

En este apartat, es distingixen dos tipus de bonificacions aplicables a les cooperatives especialment protegides:

 1. Amb caràcter general, s'aplicarà la bonificació establida a l'article 34.2 de la Llei 20/1990, en els següents termes:

  • Percentatge de bonificació:50 per cent.

  • Entitats que afecta: Cooperatives especialment protegides.

  • Rendes bonificades: Totes les rendes obtingudes per les cooperatives especialment protegides.

  • Base de la bonificació: Quota íntegra definida a l'article 23 de la Llei 20/1990, després que sobre esta s'hagen compensat les quotes negatives d'exercicis anteriors de les que puga disposar, és a dir:

   Casella [00560] «Quota íntegra prèvia» - Casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives»
 2. Amb caràcter especial, s'aplicarà la bonificació establida a l'article 14 de la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de Modernització de les Explotacions Agràries, en els següents termes:

  • Percentatge de bonificació: 80 per cent.

   Entitats que afecta: Cooperatives agràries especialment protegides que tinguen la condició d'explotacions associatives agràries prioritàries.

  • Rendes bonificades: Totes les rendes obtingudes per les entitats anteriors.

  • Base de la bonificació: Quota íntegra definida a l'article 23 de la Llei 20/1990, després que sobre esta s'hagen compensat les quotes negatives d'exercicis anteriors de les que puga disposar, és a dir:

   Casella [00560] «Quota íntegra prèvia» - Casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives»

2.Bonificació de l'article 35.2 de la Llei 20/1990

S'aplicarà esta bonificació en els següents termes:

 • Percentatge de bonificació: 50 per cent.

 • Entitats que afecta: Cooperatives de segon i ulterior grau que no incórreguen en les circumstàncies assenyalades a l'article 13 de la Llei 20/1990 i que associen, exclusivament, a cooperatives especialment protegides.

 • Rendes bonificades: Totes les rendes obtingudes per les entitats anteriors.

 • Base de la bonificació: Quota íntegra definida a l'article 23 de la Llei 20/1990, després que sobre esta s'hagen compensat les quotes negatives d'exercicis anteriors de les que puga disposar, és a dir:

  Casella [00560] «Quota íntegra prèvia» - Casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives»

3.Bonificació de l'article 35.3 de la Llei 20/1990

S'aplicarà esta bonificació en els següents termes:

 • Percentatge de bonificació: 50 per cent.

 • Entitats que afecta: Cooperatives de segon i ulterior grau que no incórreguen en les circumstàncies assenyalades a l'article 13 de la Llei 20/1990 i que associen a cooperatives protegides i especialment protegides.

 • Rendes bonificades: Exclusivament els resultats procedents de les operacions realitzades amb les cooperatives especialment protegides.

 • Base de la bonificació: Part de la quota íntegra definida a l'article 23 de la Llei 20/1990 que corresponga als resultats procedents de les operacions realitzades amb cooperatives especialment protegides, després que sobre esta s'hagen compensat les quotes negatives d'exercicis anteriors de què puga disposar, és a dir:

  Casella [00560] «Quota íntegra prèvia» - Casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives» (en la part que es corresponga a operacions realitzades amb cooperatives especialment protegides)

4.Bonificació de la disposició addicional tercera de la Llei 20/1990

S'aplicarà esta bonificació en els següents termes:

 • Percentatge de bonificació: 90 per cent.

 • Entitats que afecta: Cooperatives de treball associat fiscalment protegides que integren, almenys, un 50 per cent de socis discapacitats i que acrediten que, en el moment de constituir-se la cooperativa, els esmentats socis es trobaven en situació d'atur.

 • Rendes bonificades: Totes les rendes obtingudes per la cooperativa durant els 5 primers anys de la seua activitat social, en tant es mantinga el referit percentatge de socis.

 • Base de la bonificació: Quota íntegra definida a l'article 23 de la Llei 20/1990, després que sobre esta s'hagen compensat les quotes negatives d'exercicis anteriors de les que puga disposar, és a dir:

  Casella [00560] «Quota íntegra prèvia» - Casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives»