Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Determinació de la quota íntegra ajustada positiva (pàgina 14 del model 200)

La quota íntegra ajustada positiva (casella [00582]) s'obté aplicant sobre la quota íntegra (casella [00562]), les bonificacions i deduccions a les que tinga dret el contribuent.

A més de les bonificacions i deduccions previstes en el règim general de l'impost sobre societats (consulteu el Capítol 6 d'este Manual pràctic), les societats cooperatives conforme al seu règim fiscal especial, poden aplicar altres bonificacions i deduccions que detallem a continuació:

  1. Bonificacions aplicables a les societats cooperatives
  2. Deducció per doble imposició interna intersocietària