Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per doble imposició interna intersocietària

Segons el que disposa l'article 32 de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives, els socis de les cooperatives protegides tenen dret en relació amb els retorns cooperatius, a una deducció en la quota del 10 per 100 dels percebuts.

En el cas que els retorns procedisquen d'una cooperativa especialment protegida i que, per tant, s'hagueren beneficiat de la bonificació prevista en l'article 34 de la Llei 20/1990, esta deducció serà del 5 per 100 d'estos retorns.

Emplenament del model 200

En la casella [00577] «Deducció per doble imposició interna intersocietària al 5/10% (cooperatives)» de la pàgina 14 del model 200, es consignarà la deducció que resulte d'aplicar el percentatge del 10 per 100 (5 per 100 en el cas de societats cooperatives especialment protegides) sobreu l'import dels retorns computats pel contribuent en l'exercici, sempre que estos retorns procedisquen de societats cooperatives que hagen tributat al seu torn sense bonificació ni reducció alguna per l'impost sobre societats.

A tindre en compte:

La deducció es determina, per a cada grup homogeni de títols, de la següent manera:

  • Deducció per doble imposició intersocietària al 5 per cent = A x 0,05
  • Deducció per doble imposició intersocietària al 10 per cent = A x 0,10

Sent «A» l'import íntegre dels retorns amb dret a deducció