Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Disminucions (ajustaments negatius)

Es consignaran en les caselles [C8] i [E8] els ajustaments derivats de la diferència de criteris de valoració corresponents a tots dos tipus de resultats, que impliquen una disminució del resultat consignat en les caselles [C6] i [E6].

En particular, en aplicació del que disposa l'article 36 de la Llei 20/1990, les unions, federacions i confederacions de cooperatives hauran d'incloure en les caselles [C8] i [E8] com ajustaments negatius, les correccions derivades de l'aplicació de l'exempció en l'impost sobre societats en els termes establits en el Capítol XIV del Títol VII de la LIS que regula el règim de les entitats parcialment exemptes.