Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Determinació de la base imposable (pàgina 22 del model 200)

Segons el disposat a l'article 16.1 de la Llei 20/1990, per a la determinació de la base imposable les societats cooperatives han de considerar de forma separada els resultats cooperatius i els extracooperatius.

Per tant, encara que l'article 57.4 de la Llei 27/1999, de 16 de juliol, de Cooperativas establix que les societats cooperatives poden optar als seus Estatuts per la no comptabilització separada dels resultats extracooperatius, el règim fiscal de les cooperatives exigix, per a efectuar la liquidació de l'Impost sobre Societats, desagregar la base imposable d'estes societats en dues parts:una de corresponent als resultats cooperatius i una altra als extracooperatius.

Les societats cooperatives per a determinar la seua base imposable hauran de traslladar a les caselles [00553] «Resultats cooperatius» i [00554] «Resultats extracooperatius» de la pàgina 14 del model 200, l'import que hagen consignat en estes mateixes caselles, obtingut de la desagregació de la base imposable realitzada en l'apartat «Règim de cooperatives» de la pàgina 22 de l'esmentat model.

A tindre en compte:

El resultat obtingut a les caselles [00553] i [00554] de la pàgina 22 del model 200 es traslladarà automàticament a les mateixes caselles de la pàgina 14.

En conseqüència, la casella [00552] «Base Imposable de la pàgina 13 del model 200 haurà de ser igual a la suma de les caselles [00553] i [00554].

Les societats cooperatives no obtindran l'import de la casella [00552] «Base Imposable» de la forma indicada en la liquidació general de l'Impost (consulte el Capítol 5 d'este Manual), sinó que hauran de traslladar amb el seu signe, el import de la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives» a la casella [00552].

A continuació, es detalla com s'ha de realitzar la desagregació de la base imposable en el règim especial de cooperatives, seguint l'estructura recollida en l'apartat «Règim de cooperatives» de la pàgina 22 del model 200:

 1. Ingressos computables
 2. Despeses específiques
 3. Despeses generals imputades
 4. Despeses Fons d'Educació i Promoció
 5. Increments i disminucions patrimonials
 6. Resultat
 7. Augments (ajustaments positius)
 8. Disminucions (ajustaments negatius)
 9. Minoració per dotació obligatòria al fons de reserva obligatori (art. 16.5 Llei 20/1990)
 10. Reserva per a inversions en les Canàries (Llei 19/1994)
 11. Factor d'esgotament
 12. Base imposable