Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Minoració per dotació obligatòria al fons de reserva obligatori (art. 16.5 Llei 20/1990)

L'article 58.1 de la Llei 27/1999 establix que, dels excedents comptabilitzats per a la determinació del resultat cooperatiu, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de la consideració de l'impost sobre societats, es destinarà al Fons de Reserva obligatori, com a mínim, el 20 per cent.

L'article 58.2 de la Llei 27/1999 establix que dels beneficis extracooperatius i extraordinaris, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de la consideració de l'impost sobre societats, es destinarà al Fons de Reserva obligatori, com a mínim un 50 per cent.

A l'efecte de la liquidació, segons el que disposa l'article 16.5 de la Llei 20/1990, per a obtindre la base imposable corresponent a tots dos tipus de resultats que ha de ser sotmesa a gravamen, es minorarà el 50 per cent de la part dels mateixos que es destine, obligatòriament, al Fons de Reserva Obligatori.

Per tant, comptablement la dotació obligatòria legal al Fons de Reserva Obligatori del 20 per cent, haurà de realitzar-se prenent com a base els excedents comptabilitzats del resultat cooperatiu, una vegada deduïdes les pèrdues d'exercicis anteriors i abans de considerar l'impost sobre societats. Per als resultats extracooperatius haurà de realitzar-se de la mateixa forma, però tenint en compte que la dotació obligatòria legal a este Fons obligatori és del 50 per cent.

Fiscalment, les societats cooperatives hauran de minorar la base imposable corresponent al resultat cooperatiu i al resultat extracooperatiu el 50 per cent de la part dels mateixos que s'haja destinat obligatòriament al Fons de Reserva Obligatori (és a dir, el 20 per cent en el cas dels resultats cooperatius i el 50 per cent, en el dels extracooperatius).

Esta minoració haurà de realitzar-se mitjançant ajustaments extracomptable negatius, consignant en la casella [C9], el 50 per cent de la part dels resultats cooperatius que, obligatòriament, es destine al Fons de Reserva Obligatori. D'igual manera es procedirà amb la casella [E9] corresponent als resultats extracooperatius.

A tindre en compte:

Les caselles [C9] i [E9] tenen correlació amb la casella [00400] «Cooperatives: Fons de reserva obligatori (Llei 20/1990)» de la pàgina 13 del model 200, de tal manera que la suma dels imports consignats en les caselles [C9] i [E9] es traslladaran a la casella [00400].