Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Despeses específiques

a) Resultats cooperatius

En la casella [C2] figuraran les despeses específiques necessàries per a l'obtenció d'este tipus d'ingressos recollits en l'article 18 de la Llei 20/1990, entre els quals cal destacar els següents:

  • L'import de les entregues de béns, servicis o subministraments realitzats pels socis, les prestacions de treball dels socis i les rendes dels béns del qual gaudisca haja sigut cedit pels socis a la cooperativa, estimats pel seu valor de mercat conforme al que disposa l'article 15 de la Llei 20/1990, encara que figuren en comptabilitat per un valor inferior.

    Com a excepció al còmput pel seu valor normal de mercat, l'article 15.3 de la Llei 20/1990 establix que quan es tracti de cooperatives de consumidors i usuaris, habitatge, agràries o d'aquelles que, conforme als seus estatuts, realitzen servicis o subministraments als seus socis, es computaran pel preu pel qual efectivament s'hagueren realitzat les mateixes, sempre que no resulte inferior al cost de tals operacions inclosa la part corresponent de les despeses generals de l'entitat. En cas contrari, s'aplicarà este últim.

  • Els interessos meritats pels socis i associats per les seues aportacions obligatòries o voluntàries al capital social.

b) Resultats extracooperatius

En la casella [E2] figuraran les despeses específiques necessàries per a l'obtenció d'este tipus d'ingressos i imputables a este tipus de resultats.