Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Despeses específiques

a) Resultats cooperatius

En la casella [C2] figuraran els despeses específiques necessaris per a l'obtenció d'este tipus d'ingressos recollits en el article 18 de la Llei 20/1990, entre els quals es pot destacar els següents:

  • L'import dels lliuraments de béns, serveis o subministraments realitzats pels socis, les prestacions de treball dels socis i les rendes dels béns el qual gaudisca haja sigut cedit pels socis a la cooperativa, estimats pel seu valor de mercat conforme al disposat a l'article 15 de la Llei 20/1990, encara que figuren en comptabilitat per un valor inferior.

    Com excepció al còmput pel seu valor normal de mercat, l'article 15.3 de la Llei 20/1990 establix que quan es tracte de cooperatives de consumidors i usuaris, habitatge, agràries o d'aquelles que, conforme als seus estatuts, realitzen serveis o subministraments als seus socis, es computaran pel preu pel qual efectivament s'hagueren realitzat les mateixes, sempre que no resulte inferior al cost de tals operacions inclosa la part corresponent de les despeses generals de l'entitat.En cas contrari, s'aplicarà este últim.

  • Els interessos meritats pels socis i associats per les seues aportacions obligatòries o voluntàries al capital social.

b) Resultats extracooperatius

En la casella [E2] figuraran els despeses específiques necessaris per a l'obtenció d'este tipus d'ingressos i imputables a este tipus de resultats.