Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Factor d'esgotament

En les caselles [C11] i [E11] s'haurà de consignar amb signe negatiu, la reducció per factor d'esgotament corresponent a les quantitats destinades per aquelles societats cooperatives que desenvolupen activitats per les quals puguen acollir-se al règim fiscal de la mineria o al règim fiscal de la investigació i explotació d'hidrocarburs, segons corresponga a resultats cooperatius o extracooperatius, respectivament.

Igualment, es consignarà en estes caselles, amb signe positiu, com augment al resultat comptable, les quantitats que hagen de ser integrades en la base imposable per produir-se algun dels supòsits establits en els articles 94 i 97 de la LIS, segons corresponga a un o un altre tipus de resultats.

A tindre en compte:

Les caselles [C11] i [E11] tenen correlació amb les caselles [00382] i [00381] «Mineria i hidrocarburs: factor esgotament (arts. 91 i 95 LIS)» de la pàgina 13 del model 200, de tal manera que la casella [C11] pot complimentar-se traslladant, amb signe negatiu, l'import consignat en la casella [00382] i, amb signe positiu, el consignat en la casella [00381], que corresponguen als resultats cooperatius. Així mateix, la casella [E11] pot complimentar-se traslladant, amb signe negatiu, l'import consignat en la casella [00382] i, amb signe positiu, el consignat en la casella [00381], que corresponguen als resultats extracooperatius.