Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Despeses Fons d'Educació i Promoció

Important:

El Reial Decret llei 8/2021, de 4 de maig, prorroga fins al 31 de desembre de 2021, la mesura extraordinària que flexibilitza de forma temporal l'ús del Fons de Promoció i Educació de les Cooperatives, permetent destinar l'esmentat Fons a qualsevol activitat que ajude a frenar o pal·liar els efectes de la crisi sanitària derivada del COVID-19, bé mitjançant accions pròpies o bé per mitjà de donacions a altres entitats, públiques o privades, o a dotar de liquiditat la cooperativa per a garantir la continuïtat del seu funcionament.A més, si es destina el Fons de Promoció i Educació a les finalitats previstes en el paràgraf anterior, no serà d'aplicació el disposat als articles 13.3 i 19.4 de la Llei 20/1990, açò és, no es perdrà la condició de cooperativa fiscalment protegida i les quantitats aplicades a l'esmentat Fons no tindran la consideració d'ingrés per a la cooperativa.

a) Resultats cooperatius

En la casella [C4] s'inclouran les quantitats dels resultats cooperatius que les cooperatives destinen, amb caràcter obligatori, al Fons d'Educació i Promoció, i que siguen fiscalment deduïbles conforme al disposat als articles 18.2 i 19 de la Llei 20/1990.

A efectes fiscals, la quantia deduïble de la dotació al Fons d'Educació i Promoció no podrà excedir a cada exercici econòmic del 30 per cent dels excedents nets del mateix.El excés no serà fiscalment deduïble.

L'article 58.1 de la Llei 27/1999 establix que, dels excedents comptabilitzats per a la determinació del resultat cooperatiu, una vegada deduïdes les pèrdues de qualsevol naturalesa d'exercicis anteriors i abans de la consideració de l'Impost sobre Societats, es destinarà al Fons d'Educació i Promoció, almenys, el 5 per cent.

A tindre en compte:

Les dotacions a este fons amb càrrec a resultats cooperatius que no siguen fiscalment deduïbles s'hauran d'incloure com despesa comptable en la casella [C2]. A més, per la part que no siga fiscalment deduïble s'haurà de realitzar un ajustament positiu al resultat comptable (casella [C6]), l'import del qual s'haurà d'incloure en la casella [C7].

b) Resultats extracooperatius

En la casella [E4] es recolliran les quantitats dels resultats extracooperatius que siguen destinades per les cooperatives al Fons d'Educació i Promoció.Estes quantitats no són fiscalment deduïbles.

A tindre en compte:

Les dotacions a este fons amb càrrec a resultats extracooperatius, no són fiscalment deduïbles, pel que s'haurà de fer un ajustament positiu al resultat comptable (casella [E6]) l'import del qual s'haurà d'incloure en la casella [E7].