Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Increments i disminucions patrimonials

En la casella [E5] de resultats extracooperatius es consignaran, amb seu signe, les variacions en el valor del patrimoni de la cooperativa que es posen de manifest amb motiu de qualsevol alteració en la composició d'aquell.

A estos efectes, l'article 22.2 de la Llei 20/1990 establix que no es consideraran increments patrimonials:

  1. Les aportacions obligatòries o voluntàries dels socis i associats al capital social, les quotes d'ingrés i les deduccions en les aportacions obligatòries efectuades pels socis, en els supòsits de baixa dels mateixos en la cooperativa, destinades al Fons de Reserva Obligatori.

  2. La compensació pels socis de les pèrdues socials que els hagen sigut imputades.

  3. Els resultats de la regularització dels elements de l'actiu quan així el dispose la Llei especial que l'autoritze.

Així mateix, la disposició addicional quinta de la Llei 20/1990 establix que no es consideraran increments patrimonials, els obtinguts com a conseqüència de l'atribució patrimonial de béns i drets de les Cambres Agràries que hagen tingut lloc a partir de l'1 de gener de 1994.

Finalment, l'article 22.3 de la Llei 20/1990 establix que no tindran la consideració de disminució patrimonial, les reduccions del capital social per baixa dels socis.