Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Ingressos comptables

a) Resultats cooperatius

En la casella [C1] es consignaran els ingressos que tinguen la naturalesa de cooperatius, i que són els enunciats en l'article 17 de la Llei 20/1990:

 • Els procedents de l'exercici de l'activitat cooperativizada realitzada amb els propis socis.

 • Les quotes periòdiques satisfetes pels socis.

 • Les subvencions corrents.

 • Les imputacions a l'exercici econòmic de les subvencions de capital en la forma prevista en les normes comptables que siguen aplicables.

 • Els interessos i retorns procedents de la participació de la cooperativa, com a soci o associat, en unes altres cooperatives.

 • Els ingressos financers procedents de la gestió de la tresoreria ordinària, necessària per a la realització de l'activitat cooperativizada.

b) Resultats extracooperatius

En la casella [E1] es consignaran aquells ingressos que tinguen el caràcter de rendiments extracooperatius, segons el que disposa l'article 21 de la Llei 20/1990 :

 • Els procedents de l'exercici de l'activitat cooperativizada quan anara realitzada amb persones no socis.

 • Els obtinguts d'inversions o participacions financeres en societats de naturalesa no cooperativa.

 • Els obtinguts d'activitats econòmiques o fonts alienes als fins específics de la cooperativa.

Dins dels resultats extracooperatius s'inclouran els procedents de les Secciones de Crèdit de les cooperatives, a excepció dels resultants de les operacions actives realitzades amb els socis, dels obtinguts a través de cooperatives de crèdit i dels procedents d'inversions en fons públics i valors emesos per Empreses públiques, que es consideraran, per tant, resultats cooperatius.

Finalment, indicar que l'article 13.10 de la Llei 20/1990 establix que una de les condicions per a perdre la condició de cooperativa fiscalment protegida, és que el volum d'operacions amb tercers no socis supere el 50 per cent del total d'operacions de la cooperativa.

Exemple:

Una cooperativa de primer grau dedicada a l'elaboració de vi adquirix raïm a una altra cooperativa no soci:

 • D'estes operacions es deriven, si escau, resultats extracooperatius.

 • Si estes operacions superen un volum superior al 50 per cent del total, es perdrà la condició de cooperativa fiscalment protegida.