Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Aplicació del límit de l'article 11.12 del LIS a les pèrdues per deteriorament de l'article 13.1 LIS i a les provisions i despeses dels articles 14.1 i 14.2 del LIS

Regulació:Disposicions addicional setena i quinzena Llei 20/1990

En el cas de les societats cooperatives, la disposició addicional setena de la Llei 20/1990, establix que el límit del 70 per cent al que es referix l'article 11.12 de la LIS en la integració de les dotacions recollides en l'esmentat precepte, es referirà a la quota íntegra positiva sense tindre en compte la seua integració ni la compensació de quotes negatives.

En relació amb el límit del 70 per cent establit en el primer paràgraf de l'article 11.12 del LIS, cal distingir entre:

  • Societats cooperatives l'import net de la xifra de negocis de les quals siga inferior a 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data de l'inici del període impositiu, el límit serà del 70 per cent.

  • Societats cooperatives l'import net de la xifra de negocis de les quals siga almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data de l'inici del període impositiu, la disposició addicional quinzena de la Llei 20/1990 establix que el límit del 70 per cent article 11.12 del LIS, se substituirà pels següents:

    • el 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis siga almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions d'euros.

    • el 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis siga almenys de 60 milions d'euros.

Emplenament del model 200

En aplicació del disposat en el primer paràgraf de l'article 11.12 del LIS, en el període impositiu en què eixes dotacions siguen fiscalment deduïbles, a més de consignar el seu import a la casella [00480] «Pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS) als que es referix l'art. 11.12 LIS (convertida en quota)» de la pàgina 14 del model 200, les societats cooperatives hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00408] i [01037] «Aplicació del límit de l'art. 11.12 LIS a les pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS)» de la pàgina 14 del model 200:

  • En la casella [00408] hauran de consignar l'import d'eixes dotacions la deducibilidad de les quals no és aplicable en l'esmentat període per excedir del límit previst a l'esmentat article.És a dir, a la casella [00408] haurà de figurar la diferència entre l'import consignat a la casella [00480] i l'import corresponent al límit previst en el primer paràgraf de l'article 11.12 del LIS.

  • Respecte a les dotacions que no han sigut integrades en la base imposable en el període impositiu que van ser deduïbles per excedir del límit establit en el primer paràgraf de l'article 11.12 del LIS, s'hauran d'integrar en els períodes impositius immediats següents en la casella [01037], tenint en compte igualment el mateix límit.A açò efectes, el paràgraf segon de l'article 11.12 del LIS establix que s'integraran en primer lloc les dotacions corresponents als períodes impositius més antics.