Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Aplicació del límit de l'article 11.12 de la LIS a les pèrdues per deteriorament de l'article 13.1 LIS i a les provisions i despeses dels articles 14.1 i 14.2 de la LIS

Regulació: Disposicions addicional setena i quinzena Llei 20/1990

En el cas de les societats cooperatives, la disposició addicional setena de la Llei 20/1990, establix que el límit del 70 per cent al que es referix l'article 11.12 de la LIS en la integració de les dotacions recollides en este precepte, es referirà a la quota íntegra positiva sense tindre en compte la seua integració ni la compensació de quotes negatives.

En relació amb el límit del 70 per cent establit en el primer paràgraf de l'article 11.12 de la LIS, cal distingir entre:

  • Societats cooperatives import net del qual del volum de negoci siga inferior a 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data de l'inici del període impositiu, el límit serà del 70 per cent.

  • Societats cooperatives import net del qual del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data de l'inici del període impositiu, la disposició addicional quinzena de la Llei 20/1990 establix que el límit del 70 per cent article 11.12 de la LIS, se substituirà pels següents:

    • el 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions d'euros.

    • el 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net del volum de negoci siga com a mínim de 60 milions d'euros.

Emplenament del model 200

En aplicació del que disposa el primer paràgraf de l'article 11.12 de la LIS, durant el període impositiu en què aquelles dotacions siguen fiscalment deduïbles, a més de consignar el seu import en la casella [00480] «Pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS) als que es referix l'art.11.12 LIS (convertida en quota)» de la pàgina 14 del model 200, les societats cooperatives hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00408] i [01037] «Aplicació del límit de l'art.11.12 LIS a les pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS)» de la pàgina 14 del model 200:

  • En la casella [00408] hauran de consignar l'import d'aquelles dotacions de la qual deduïbilitat no és aplicable durant este període per excedir el límit previst en este article. És a dir, en la casella [00408] haurà de figurar la diferència entre l'import consignat en la casella [00480] i l'import corresponent al límit previst en el primer paràgraf de l'article 11.12 de la LIS.

  • Pel que fa a les dotacions que no han sigut integrades en la base imposable durant el període impositiu que van anar deduïbles per excedir el límit establit en el primer paràgraf de l'article 11.12 de la LIS, s'hauran d'integrar durant els períodes impositius immediats següents en la casella [01037], tenint en compte igualment el mateix límit. A açò efectes, el paràgraf segon de l'article 11.12 de la LIS establix que s'integraran en primer lloc les dotacions corresponents als períodes impositius més antics.