Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Determinació de la quota íntegra (pàgina 14 del model 200)

Regulació: Article 23 LIS

La quota íntegra de les societats cooperatives és la suma algebraica de les quantitats resultants d'aplicar a la base imposable (positiva o negativa) desagregada en els resultats cooperatius i extracooperatius, els tipus de gravamen corresponents, quan l'esmentada suma resulte positiva.

L'import de la quota íntegra es consignarà en la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200, i serà el resultat de la següent operació:

[00562] = [00560] + [00210] - [00480] + [00408] - [01037]- [00561]

L'import de la casella [00562] no podrà ser negatiu en cap cas.

Si la casella [00562] resultara igual a zero, se'n consignarà també «zero» en les caselles [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» y [00592] «Quota líquida positiva» de la pàgina 14 del model 200, passant directament a complimentar, en el seu cas, les caselles corresponents a les retencions de l'exercici (caselles [01785] a [01799]) fins a determinar la quantitat resultant de la liquidació (caselles [00621] i, en el seu cas [00622] relatives al «Líquid a ingressar o per retornar» de la pàgina 14 bis del model 200).

En els apartats següents, es detalla com han de calcular la quota íntegra (casella [00562]) les societats cooperatives:

  1. Quota íntegra prèvia
  2. Pèrdues per deteriorament de l'article 13.1 del LIS i provisions i despeses (articles 14.1 i 14.2 del LIS) a què es referix l'article 11.12 del LIS (convertit en quota)
  3. Aplicació del límit de l'article 11.12 del LIS a les pèrdues per deteriorament de l'article 13.1 LIS i a les provisions i despeses dels articles 14.1 i 14.2 del LIS
  4. Rendes corresponents a lleves per acord amb creditors no vinculats de cooperatives (a nivell de quota) (Disposició addicional huitena Llei 20/1990)
  5. Rendes corresponents a la reversió de deterioraments cooperatives (a nivell quota) (Disposició transitòria 16a.8 del LIS)
  6. Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives
  7. Reserva d'anivellament convertit en quotes
  8. Quota íntegra prèvia després de la reserva d'anivellament