Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Determinació de la quota íntegra (pàgina 14 del model 200)

Regulació: Article 23 LIS

La quota íntegra de les societats cooperatives és la suma algebraica de les quantitats resultants d'aplicar a la base imposable (positiva o negativa) desagregada en els resultats cooperatius i extracooperatius, els tipus de gravamen corresponents, quan esta suma resulte positiva.

L'import de la quota íntegra es consignarà en la casella [00562] «Quota íntegra» de la pàgina 14 del model 200, i serà el resultat de la següent operació:

[00562] = [00560] + [00210] - [00480] + [00408] - [01037]- [00561]

L'import de la casella [00562] no podrà ser negatiu en cap cas.

Si la casella [00562] resultara igual a zero, es consignarà també «zero» en les caselles [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» i [00592] «Quota líquida positiva» de la pàgina 14 del model 200, passant directament a complimentar, si escau, les caselles corresponents a les retencions de l'exercici (caselles [01785] a [01799]) fins determinar la quantitat resultant de la liquidació (caselles [00621] i, si escau [00622] relatives al «Líquid per ingressar o per retornar »de la pàgina 14 bis del model 200).

En els apartats següents, es detalla com han de calcular la quota íntegra (casella [00562]) les societats cooperatives:

  1. Quota íntegra prèvia
  2. Pèrdues per deteriorament de l'article 13.1 de la LIS i provisions i despeses (articles 14.1 i 14.2 de la LIS) als que es referix l'article 11.12 de la LIS (convertida en quota)
  3. Aplicació del límit de l'article 11.12 de la LIS a les pèrdues per deteriorament de l'article 13.1 LIS i a les provisions i despeses dels articles 14.1 i 14.2 de la LIS
  4. Rendes corresponents a treus per acord amb creditors no vinculats de cooperatives (en l'àmbit de quota) (Disposició addicional vuitena Llei 20/1990)
  5. Rendes corresponents a la reversió de deterioraments cooperatives (a nivell quota) (Disposició transitòria 16a.8 de la LIS)
  6. Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives
  7. Reserva d'anivellament convertit en quotes
  8. Quota íntegra prèvia després de la reserva d'anivellament