Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives

Regulació:Article 24 Llei 20/1990

En relació amb la compensació de pèrdues de períodes impositius anteriors, cal destacar que les societats cooperatives en aplicació del seu règim fiscal especial no compensen bases imposables negatives en els termes de l'article 26 de la LIS, sinó quotes negatives de períodes impositius anteriors.

A tindre en compte:

D'esta forma, les societats cooperatives no consignaran cap partida a la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives períodes anteriors» de la pàgina 13 del model 200 en concepte de compensació de pèrdues, sinó que la compensació de les esmentades quotes negatives s'efectuarà a la casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives» de la pàgina 14 del model 200.

1.Límits a la compensació de quotes negatives

Quant als límits quantitatius per a la compensació de les quotes negatives, l'article 24.1 de la Llei 20/1990 establix que si la suma algebraica de les quantitats resultants d'aplicar a les bases imposables, positives o negatives, els tipus de gravamen corresponents resultara negativa, el seu import podrà compensar-se per la cooperativa amb les quotes íntegres positives dels períodes impositius següents, tenint en compte els següents límits:

 • Societats cooperatives l'import net de la xifra de negocis de les quals siga inferior a 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data de l'inici del període impositiu, podran compensar quotes íntegres negatives amb el límit del 70 per cent de la quota íntegra prèvia a la seua compensació.

 • Societats cooperatives l'import net de la xifra de negocis de les quals siga almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data de l'inici del període impositiu, la disposició addicional huitena de la Llei 20/1990 establix que el límit del 70 per cent de l'article 24.1 de l'esmentada Llei 20/1990, se substituirà pels següents:

  • El 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis siga almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions d'euros.

  • El 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis siga almenys de 60 milions d'euros.

La limitació a la compensació de quotes negatives no resultarà d'aplicació en l'import de les rendes corresponents a lleves i esperes conseqüència d'un acord amb els creditors no vinculats amb el contribuent.

En tot cas, seran compensables en el període impositiu quotes íntegres per l'import que resulte de multiplicar 1 milió d'euros al tipus de gravamen general de l'entitat, qualsevol que siga l'import net de la xifra de negocis.

Quant al límit temporal per a la compensació de les quotes negatives, les quotes íntegres negatives es podran compensar amb les quotes íntegres positives dels períodes impositius següents temporal sense límit algun.

2.Comprovació de l'Administració

Segons s'establix a l'article 24.1 de la Llei 20/1990, el dret de l'Administració per a comprovar les quotes negatives compensades o pendents de compensació prescriurà als 10 anys a comptar des de l'endemà aquell en què finalitze el termini establit per a presentar la declaració de l'Impost sobre Societats corresponent al període impositiu en què es va generar el dret a la seua aplicació.

Transcorregut l'esmentat termini, la societat cooperativa haurà d'acreditar les quotes negatives la compensació de les quals pretenga, mitjançant l'exhibició de la declaració de l'Impost i la comptabilitat, amb acreditació del seu depòsit durant l'esmentat termini al Registre Mercantil.

3.Emplenament del model 200 (pàgina 22)

La casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives» de la pàgina 14 del model 200 es complimentarà exclusivament quan l'entitat declarant siga una societat cooperativa la quota íntegra prèvia de l'exercici de la qual (casella [00560]) siga positiva, sempre que tinga pendent de compensar alguna quota íntegra prèvia de signe negatiu procedent d'exercicis anteriors i es decidisca la seua compensació, total o parcial, en la present declaració.

A tindre en compte:

Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure a la pàgina 21 del model 200, informació sobre l'import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, a efectes de determinar l'aplicació dels límits a la compensació de les quotes negatives per pèrdues de les cooperatives en els termes previstos a l'article 24.1 de la Llei 20/1990.

A estos efectes, en complimentar la casella [00561] s'obrirà una finestra de desglossament (excepte en els supòsits que ja s'haja complimentat prèviament el quadre de la pàgina 21 del model 200), en la que el contribuent haurà d'indicar si l'import net de la xifra de negocis durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu ha sigut inferior a 20 milions, almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions o almenys de 60 milions d'euros.L'opció marcada pel contribuent es traslladarà al quadre «Import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

L'opció marcada pel contribuent es tindrà en compte també per a determinar els límits en el càlcul de les correccions comptables derivades de l'aplicació de l'article 11.12 del LIS, de la compensació de bases imposables negatives i de les deduccions per doble imposició, pel que una vegada complimentat el quadre de la pàgina 21 del model 200, no es tornarà a mostrar en altres pantalles.

L'import a consignar en la casella [00561] serà el que resulte de l'emplenament del quadre de desglossament «Detalle'n de compensació de quotes» de la pàgina 22 del model 200.

En este quadre, les societats cooperatives hauran de detallar per a cada any del qual procedisquen les quotes negatives, el import pendent de compensar.

A tindre en compte: 

El total de la columna «Aplicat en esta liquidació» que es recull a la casella [00561] del quadre de desglossament «Detall de compensació de quotes» de la pàgina 22 del model 200, es traslladarà a la casella [00561] de la pàgina 14 de l'esmentat model.

L'import de la casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives» no podrà excedir, en cap cas, de la quantitat positiva reflectida a la casella [00560] «Quota íntegra prèvia».

En aplicació de l'anterior, en la casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives» de la pàgina 14 del model 200, les societats cooperatives hauran de consignar el import total de les quotes compensades en esta liquidació, tenint en compte els següents límits:

 • Quan en els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu l'import net de la xifra de negocis siga inferior a 20 milions d'euros, les societats cooperatives hauran d'aplicar el límit del 70 per cent sobre el resultat de restar a la quota íntegra prèvia (casella [00560]), les rendes corresponents a la reversió de deterioraments (casella [01510]).Al resultat d'esta operació, se li sumarà la casella [01510] per a obtindre l'import a consignar a la casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives»:

  Casella [00561] = 70% x (casella [00560] + casella [00210] - casella [00480] + casella [00408] - casella [01037] - casella [01510]) + (casella [01510])
 • Quan en els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu l'import net de la xifra de negocis siga almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions d'euros, les societats cooperatives hauran d'aplicar el límit del 50 per cent sobre el resultat de restar a la quota íntegra prèvia (casella [00560]), les rendes corresponents a les lleves per acord amb creditors no vinculats (casella [00593]) i a la reversió de deterioraments (casella [01510]).Al resultat d'esta operació, se li sumarà les caselles [00593] i [01510] per a obtindre l'import a consignar a la casella [00561] «Compensació de quotes per pèrdues de cooperatives»:

  Casella [00561] = 50% x (casella [00560] + casella [00210] - casella [00480] + casella [00408] - casella [01037] - casella [00593] - casella [01510]) + (casella [01510] + casella [00593])
 • Quan en els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu l'import net de la xifra de negocis siga almenys de 60 milions d'euros, les societats cooperatives hauran d'aplicar el límit del 25 per cent sobre el resultat restar a la quota íntegra prèvia (casella [00560]), les rendes corresponents a les lleves per acord amb creditors no vinculats (casella [00593]) i a la reversió de deterioraments (casella [01510]).Al resultat d'esta operació, se li sumarà les caselles [00593] i [01510] per a obtindre l'import a consignar a la casella [00561]:

  Casella [00561] = 25% x (casella [00560] + casella [00210] - casella [00480] + casella [00408] - casella [01037] - casella [00593] - casella [01510]) + (casella [01510] + casella [00593])

Recorde:

En tot cas, seran compensables en el període impositiu quotes íntegres per l'import que resulte de multiplicar 1 milió d'euros al tipus de gravamen general de l'entitat, qualsevol que siga l'import net de la xifra de negocis.