Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Quota íntegra prèvia

1. Tipus de gravamen aplicables a les cooperatives

La quota íntegra prèvia (casella [00560]) és la suma de les quantitats resultants d'aplicar a cada porció de la base imposable desagregada en els resultats cooperatius i extracooperatius (caselles [00053] i [00554] de la pàgina 14 del model 200), el tipus de gravamen corresponent (casella [00558] de la pàgina 14 del model 200).

El règim fiscal especial de les cooperatives establix que estes entitats han d'aplicar diferents tipus de gravamen en funció de la seua classificació i de la naturalesa dels resultats:

 1. Societats cooperatives fiscalment protegides

  • 20 per cent sobre la part de la base imposable constituïda pels resultats cooperatius del període impositiu (25 per cent tractant-se de societats cooperatives de crèdit i caixes rurals)

  • 25 per cent a la part de la base imposable constituïda pels resultats extracooperatius del període impositiu (30 per cent tractant-se de societats cooperatives de crèdit i caixes rurals).

 2. Societats cooperatives que d'acord amb el que disposa l'article 13 de la Llei 20/1990 no tinguen la consideració de fiscalment protegides, tributaran al tipus de gravamen general del 25 per cent de l'impost sobre societats, per la totalitat de seus resultats cooperatius i extracooperatius.

Societats cooperativesTipus de gravamen
Resultats cooperatiusResultats extracooperatius
Cooperatives fiscalment protegides 20% 25%
Cooperatives de crèdit i caixes rurals 25% 30%
Cooperatives fiscalment no protegides 25%
(sobre la suma dels resultats cooperatius i extracooperatius)

La suma de les quantitats resultants d'aplicar a cada porció de la base imposable desagregada en els resultats cooperatius i extracooperatius pot ser negativa, i el seu import podrà compensar-se amb quotes íntegres positives dels períodes impositius següents, en els termes establits en l'article 24.1 i en la disposició addicional vuitena de la Llei 20/1990.

Exemple:

La base imposable de la Cooperativa Agrària «X» (fiscalment protegida) en l'exercici 2021 (que coincidix amb l'any natural) és de 2000 euros, sent +16.000 euros la part constituïda per resultats cooperatius i-14.000 euros la corresponent a resultats extracooperatius.

Aplicant a cadascuna de les porcions de la base imposable el seu tipus de gravamen, resultarà:

 • (+ 16.000) x 20 %: 3.200 euros
 • (- 14.000) x 25 %: -3.500 euros
 • Quota íntegra prèvia (casella [00560]): -300 euros

2. Emplenament del model 200

Tenint en compte el que disposa este apartat, les societats cooperatives hauran de complimentar la casella [00560] «Quota íntegra prèvia» de la pàgina 14 del model 200 de la següent manera:

 1. Les societats cooperatives fiscalment protegides que han d'aplicar a cadascuna de les parts de la base imposable (constituïdes pels resultats cooperatius i extracooperatius, respectivament) el corresponent tipus de gravamen, hauran de consignar en esta casella amb seu signe, el resultat de realitzar la següent operació:

  [00560] = [00553] x [00558]/100 + [00554] x 25%

 2. Les societats cooperatives de crèdit i caixes rurals consignaran en esta casella, el resultat de realitzar la següent operació:

  [00560] = [00553] x [00558]/100 + [00554] x 30%

  Als únics efectes de complimentar la casella [00558] «Tipus de gravamen» de la pàgina 14 del model 200, les societats cooperatives fiscalment protegides hauran de consignar el tipus de gravamen del 20 per cent que correspon als resultats cooperatius (25 per cent si es tracta de cooperatives de crèdit i caixes rurals).

 3. Quant a les societats cooperatives que no tinguen la consideració de fiscalment protegides, que han d'aplicar a la totalitat dels resultats cooperatius i extracooperatius, el tipus de gravamen general del 25 per cent, consignaran en esta casella, el resultat de realitzar la següent operació:

  [00560] = [00552] x 25%

  En el cas de les societats cooperatives que no tinguen la consideració de fiscalment protegides, en la casella [00552] «Base Imposable» de la pàgina 13 del model 200, es recull el resultat de sumar les caselles [00553] «Resultats cooperatius» i [00554] «Resultats extracooperatius» de la pàgina 14 del model 200.

A més, estes societats que no tenen la consideració de fiscalment protegides hauran de tindre en compte el següent:

 • Si apliquen el tipus de gravamen establit per a les entitats de nova creació en l'article 29.1 de la LIS (hauran d'haver marcat prèviament la casella [00071] de la pàgina 1 del model 200), consignaran en la casella [00560] el resultat de realitzar la següent operació:

  [00560] = [00552] x 15%

 • Si apliquen el tipus de gravamen establit per a les entitats de nova creació en la disposició transitòria vint-i-dosena de la LIS (hauran d'haver marcat prèviament la casella [00063] de la pàgina 1 del model 200), consignaran en la casella [00560] el resultat de realitzar la següent operació:

  • Si la base imposable del període impositiu és igual o inferior a 300.000 euros:

   [00560] = [00552] x 15%

  • Si la base imposable del període impositiu és superior a 300.000 euros:

   [00560] = 300.000 x 15% + ([00552] – 300.000) x 20%

  En el cas que el període impositiu d'estes entitats de nova creació tinga una durada inferior a l'any, el càlcul de la casella [00560] serà:

  • Si la base imposable del període impositiu és igual o inferior a 300.000 euros x d/365:

   [00560] = [00552] x 15%

  • Si la base imposable del període impositiu és superior a 300.000 euros x d/365:

   [00560] = 300.000 x d/365 x 15% + ([00552] – 300.000 x d/365) x 20%

   Nota: Sent «d» el nombre de dies de durada del període impositiu, entenent-se que quan el mateix tinga 1 any de durada contindrà, si més no, 365 dies.

A tindre en compte:

Tal com s'ha exposat anteriorment, en el cas de societats cooperatives fiscalment protegides, la casella [00560] «Quota íntegra prèvia» podrà ser negativa i es consignarà amb signe menys (-).

En estos casos, la cooperativa podrà compensar el seu import amb les quotes íntegres positives dels períodes impositius següents, tenint en compte els límits prevists en l'article 24.1 i en la disposició addicional a vuitena de la Llei 20/1990.

A més, i independentment de la compensació indicada, si la casella [00560] resulta negativa, la cooperativa haurà de consignar «zero» en les caselles [00562], [00582] i [00592], passant directament a complimentar, si escau, les caselles corresponents a les retencions de l'exercici (caselles [01785] i següents), fins determinar la quantitat líquida resultant de la liquidació (caselles [00621] i, si escau, [00622] relatives al «Líquid per ingressar o per retornar »de la pàgina 14 bis del model 200).