Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Rendes corresponents a la reversió de deterioraments cooperatives (a nivell quota) (Disposició transitòria 16a.8 del LIS)

Regulació:Disposició transitòria 16a.8 LIS

Les societats cooperatives deuran convertir quotes l'import relatiu a les rendes corresponents a la reversió de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats generades en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2013, que no es tenen en compte en l'aplicació de la limitació a la compensació de bases imposables negatives establida a l'article 26.1 del LIS en els termes establits en l'apartat 8 de la disposició transitòria setzena del LIS.

Emplenament del model 200

Les societats cooperatives hauran de consignar en la casella [01510] «Rendes corresponents a la reversió de deterioraments cooperatives (a nivell quota) (DT 16a.8 LIS)» de la pàgina 14 del model 200, l'import que resulte d'aplicar-ne a les rendes corresponents a la reversió de deterioraments segons l'apartat 8 de la disposició transitòria setzena del LIS, el tipus de gravamen general a què tributen les esmentades societats cooperatives.