Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Rendes corresponents a la reversió de deterioraments cooperatives (a nivell quota) (Disposició transitòria 16a.8 de la LIS)

Regulació: Disposició transitòria 16a.8 LIS

Les societats cooperatives hauran de convertir a quotes l'import relatiu a les rendes corresponents a la reversió de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats generades en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2013, que no es tenen en compte en l'aplicació de la limitació a la compensació de bases imposables negatives establida en l'article 26.1 de la LIS en els termes establits en l'apartat 8 de la disposició transitòria setzena de la LIS.

Emplenament del model 200

Les societats cooperatives hauran de consignar en la casella [01510] «Rendes corresponents a la reversió de deterioraments cooperatives (a nivell quota) (DT 16a.8 LIS)» de la pàgina 14 del model 200, l'import que resulte d'aplicar a les rendes corresponents a la reversió de deterioraments segons l'apartat 8 de la disposició transitòria setzena de la LIS, el tipus mitjà de gravamen al que tributen estes societats cooperatives.