Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pèrdues per deteriorament de l'article 13.1 de la LIS i provisions i despeses (articles 14.1 i 14.2 de la LIS) als que es referix l'article 11.12 de la LIS (convertida en quota)

Regulació: Disposició addicional setena Llei 20/1990

Les dotacions per deteriorament de crèdits i altres actius i de determinades provisions a les que es referix l'article 11.12 de la LIS, que hagen generat actius per impost diferit, s'integraran en la quota íntegra positiva, en funció del tipus de gravamen que corresponga, amb el límit d'esta quota sense tindre en compte la seua integració ni la compensació de quotes negatives.

Emplenament del model 200

La societat cooperativa haurà de consignar en les caselles [00210] i [00480] «Pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS) als que es referix l'art.11.12 LIS (convertida en quota)» de la pàgina 14 del model 200, els ajustaments que corresponguen en aplicació dels criteris d'imputació que establix l'article 11.12 de la LIS respecte de les dotacions per deteriorament dels crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el contribuent, no carregats per entitats de dret públic i de la qual deduïbilitat no es produïsca per aplicació del que disposa l'article 13.1.a) d'esta Llei, així com els derivats de l'aplicació dels apartats 1 i 2 de l'article 14 d'esta Llei, corresponents a dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i, si escau, prejubilació, que hagen generat actius per impost diferit, i als que resulte d'aplicació el dret establit en l'article 130 d'esta Llei:

  • En la casella [00210] d'augments, hauran de consignar en l'àmbit de quota l'import corresponent a aquelles pèrdues per deteriorament, dotació o aportació realitzades pel contribuent que tenen la consideració de despesa comptable durant el període objecte de declaració, però que no són deduïbles fiscalment segons el que estableixen els articles 13.1 i 14.1 i 14.2 de la LIS.

  • No obstant això, quan en un període impositiu posterior al de la seua comptabilització com a despesa comptable:

    • Es produïsquen les circumstàncies establides en els articles 13.1 i 14.1 i 14.2 de la LIS i l'esmentada despesa comptable passa a ser fiscalment deduïble, les societats cooperatives hauran de realitzar en l'àmbit de quota un ajustament negatiu en la casella [00480] de disminucions.

    • Es produïsca la reversió del deteriorament o la recuperació comptable de la despesa, les societats cooperatives hauran de realitzar en l'àmbit de quota en la casella [00480] un ajustament negatiu per a eliminar l'ingrés comptable registrat en el seu moment.

      Este ajustament es realitzarà en cas que no s'hagen integrat fiscalment els referits despeses, d'acord amb el criteri d'imputació establit en la disposició addicional setena de la Llei 20/1990. Si les esmentades despeses s'hagueren imputat fiscalment, de forma total o parcial, la reversió comptable dels mateixos tindrà efectes fiscals en la part corresponent.

A tindre en compte:

En les caselles [00210] i [00480] s'ha de consignar les dotacions a les que es referix l'article 11.12 de la LIS, però sense tindre en compte el límit d'integració en la base imposable d'estes despeses establida en este article. L'aplicació d'este límit s'inclourà en les caselles [00408] i [01037] «Aplicació del límit de l'art.11.12 LIS a les pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS)» de la pàgina 14 del model 200, de la forma que s'explica en l'apartat «Aplicació del límit de l'article 11.12 de la LIS a les pèrdues per deteriorament de l'article 13.1 LIS i les provisions i despeses dels articles 14.1 i 14.2 de la LIS».

Les caselles [00210], [00480], [00408] i [01037] només poden tindre valor positiu, zero o estar en blanc, però mai valor negatiu.

En relació amb estes caselles, consulte també l'apartat «Emplenament del quadre Dotacions per deteriorament de crèdits o altres actius derivats de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el contribuent i d'altres de l'art.11.12 LIS amb possibilitat de conversió en crèdit exigible» de la pàgina 20 quater del model 200, que s'explica en el Capítol 5 d'este Manual.