Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del quadre de la pàgina 20 quater del model 200

Els contribuents que, d'acord al vist en els apartats anteriors, integren a la base imposable corresponent al període impositiu de declaració, les despeses que no van ser deduïbles en el període impositiu en què es van comptabilitzar, en els termes establits a l'article 11.12 de la LIS, hauran de complimentar el quadre «Dotacions per deteriorament de crèdits o altres actius derivats de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el contribuent i altres del art. 11.12 LIS amb possibilitat de conversió en crèdit exigible» de la pàgina 20 quater del model 200 de la manera que s'explica a continuació:

 • Dins del bloc «Dotacions pendents d'integració al principi del període/generat en el mateix període», es distingixen dues columnes:

  • A la columna «Que no han complit condicions de deducibilidad fiscal», es consignaran els imports relatius a eixes despeses a què es referix l'article 11.12 del LIS que no van ser deduïbles fiscalment en el període impositiu en què es van comptabilitzar i que, per tant, van generar actius per impost diferit.És a dir, es consignarà l'import de les dotacions a què es referix l'article 11.12 del LIS generades als exercicis les 2007 i anteriors, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, respectivament, que estan pendents d'integrar en la base imposable al període impositiu objecte de declaració i que no complixen en l'esmentat període impositiu les condicions de deducibilidad fiscal.

  • A la columna «Que han complit condicions de deducibilidad fiscal però no integrades per aplicació del límit», es consignaran els imports relatius a eixes despeses a què es referix l'article 11.12 del LIS que no van ser deduïbles fiscalment en el període impositiu en què es van comptabilitzar pel que van generar actius per impost diferit, i que en el període impositiu objecte de declaració passen a ser deduïbles fiscalment.És a dir, es consignarà l'import de les dotacions a què es referix l'article 11.12 del LIS generades als exercicis les 2007 i anteriors, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, respectivament, que estan pendents d'integrar en la base imposable al període impositiu objecte de declaració i que complint en l'esmentat període les condicions de deducibilidad, no es poden integrar per l'aplicació del límit establit a l'article 11.12 del LIS.

  • A la columna «Dotacions integrades a esta liquidació» es consignaran els imports relatius a eixes despeses a què es referix l'article 11.12 del LIS, que en el període impositiu objecte de declaració complixen les condicions de deducibilidad fiscal, i que es poden integrar en la base imposable de l'esmentat període, d'acord al disposat a l'article 11.12 del LIS.És a dir, es consignarà l'import de les dotacions a què es referix l'article 11.12 del LIS generades als exercicis les 2007 i anteriors, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, respectivament, que s'integren a la base imposable del període impositiu objecte de declaració.

  • A la columna «Dotacions aplicades per la conversió dels actius per impost diferit» es consignaran les dotacions generades en el període impositiu que es corresponguen amb els actius per impost diferit que hagen sigut convertits pel contribuent per complir els requisits de l'article 130 del LIS.És a dir, es consignarà l'import de les dotacions corresponents als exercicis 2007 i anteriors, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, respectivament, que hagen generat actius per impost diferit sobre els quals s'haja aplicat el dret de conversió establit a l'article 130 LIS.

 • Dins del bloc «Dotacions pendents d'integració períodes futurs», distingim dues columnes:

  • A la columna «Que no han complit condicions de deducibilidad fiscal», es consignaran els imports relatius a eixes despeses a què es referix l'article 11.12 del LIS que no van ser deduïbles fiscalment en el període impositiu en què es van comptabilitzar i pel que van generar actius per impost diferit, que en el període impositiu objecte de declaració, queden pendents d'integració en la base imposable de períodes futurs.És a dir, es consignarà l'import d'eixes dotacions a què es referix l'article 11.12 del LIS generades als exercicis les 2007 i anteriors, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, respectivament, que queden pendents d'integrar en la base imposable de períodes futurs, segons el referit en l'apartat anterior.

  • A la columna «Que han complit condicions de deducibilidad fiscal però no integrades per aplicació del límit», es consignaran els imports relatius a eixes despeses a què es referix l'article 11.12 del LIS que són deduïbles en el període impositiu objecte de declaració, però no es poden integrar a la base imposable de l'esmentat període per aplicació del límit establit a l'article 11.12 del LIS, per la qual cosa queden pendents d'integració en períodes impositius futurs.És a dir, es consignarà l'import d'eixes dotacions a què es referix l'article 11.12 del LIS generades als exercicis les 2007 i anteriors, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, respectivament, que queden pendents d'integrar a la base imposable de període futurs, segons el referit en l'apartat anterior.

   A tindre en compte:

   Els imports es consignaran a nivell de base, tret d'en els casos de les societats cooperatives, els imports de la qual es referiran a la quota.

   Les caselles corresponents a la fila «2021*», només s'han de complimentar en el cas en què l'entitat tinga dotacions pendents d'integrar corresponents a un període impositiu iniciat el 2021, anterior al que ara és objecte de declaració.