Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del quadre de la pàgina 20 quater del model 200

Els contribuents que, d'acord amb el vist en els apartats anteriors, integren en la base imposable corresponent al període impositiu de declaració, les despeses que no van anar deduïbles durant el període impositiu en què es van comptabilitzar, en els termes establits en l'article 11.12 de la LIS, hauran de complimentar el quadre «Dotacions per deteriorament de crèdits o altres actius derivats de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el contribuent i d'altres de l'art. 11.12 LIS amb possibilitat de conversió en crèdit exigible» de la pàgina 20 quater del model 200 de la manera que s'explica a continuació:

 • Dins del bloc «Dotacions pendents d'integració a comence del període/generat en el propi període», es distingixen dos columnes:

  • En la columna «Que no han complit condicions de deduïbilitat fiscal», es consignaran els imports relatius a aquelles despeses als que es referix l'article 11.12 de la LIS que no van anar deduïbles fiscalment durant el període impositiu en què es van comptabilitzar i que, per tant, van generar actius per impost diferit. És a dir, es consignarà l'import de les dotacions a les que es referix l'article 11.12 de la LIS generades en els exercicis 2007 i anteriors, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, respectivament, que estan pendents d'integrar en la base imposable durant el període impositiu objecte de declaració i que no complixen durant este període impositiu les condicions de deduïbilitat fiscal.

  • En la columna «Que han complit condicions de deduïbilitat fiscal però no integrades per aplicació del límit», es consignaran els imports relatius a aquelles despeses als que es referix l'article 11.12 de la LIS que no van anar deduïbles fiscalment durant el període impositiu en què es van comptabilitzar pel que van generar actius per impost diferit, i que durant el període impositiu objecte de declaració passen a ser deduïbles fiscalment. És a dir, es consignarà l'import de les dotacions a les que es referix l'article 11.12 de la LIS generades en els exercicis 2007 i anteriors, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, respectivament, que estan pendents d'integrar en la base imposable durant el període impositiu objecte de declaració i que complint durant este període les condicions de deduïbilitat, no es poden integrar per l'aplicació del límit establit en l'article 11.12 de la LIS.

  • En la columna «Dotacions integrades en esta liquidació» es consignaran els imports relatius a aquelles despeses als que es referix l'article 11.12 de la LIS, que durant el període impositiu objecte de declaració complixen les condicions de deduïbilitat fiscal, i que es poden integrar en la base imposable d'este període, d'acord amb el que disposa l'article 11.12 de la LIS. És a dir, es consignarà l'import de les dotacions a les que es referix l'article 11.12 de la LIS generades en els exercicis 2007 i anteriors, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, respectivament, que s'integren en la base imposable del període impositiu objecte de declaració.

  • En la columna «Dotacions aplicades per la conversió dels actius per impost diferit» es consignaran les dotacions generades durant el període impositiu que es corresponguen amb els actius per impost diferit que hagen sigut convertits pel contribuent per complir amb els requisits de l'article 130 de la LIS. És a dir, es consignarà l'import de les dotacions corresponents als exercicis 2007 i anteriors, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, respectivament, que hagen generat actius per impost diferit sobre els quals s'haja aplicat el dret de conversió establit en l'article 130 LIS.

 • Dins del bloc «Dotacions pendents d'integració períodes futurs», distingim dos columnes:

  • En la columna «Que no han complit condicions de deduïbilitat fiscal», es consignaran els imports relatius a aquelles despeses als que es referix l'article 11.12 de la LIS que no van anar deduïbles fiscalment durant el període impositiu en què es van comptabilitzar i pel que van generar actius per impost diferit, que durant el període impositiu objecte de declaració, queden pendents d'integració en la base imposable de períodes futurs. És a dir, es consignarà l'import d'aquelles dotacions a les que es referix l'article 11.12 de la LIS generades en els exercicis 2007 i anteriors, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, respectivament, que queden pendents d'integrar en la base imposable de períodes futurs, segons el referit en l'apartat anterior.

  • En la columna «Que han complit condicions de deduïbilitat fiscal però no integrades per aplicació del límit», es consignaran els imports relatius a aquelles despeses als que es referix l'article 11.12 de la LIS que són deduïbles durant el període impositiu objecte de declaració, però no es poden integrar en la base imposable d'este període per aplicació del límit establit en l'article 11.12 de la LIS, pel que queden pendents d'integració en períodes impositius futurs. És a dir, es consignarà l'import d'aquelles dotacions a les que es referix l'article 11.12 de la LIS generades en els exercicis 2007 i anteriors, 2008 a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, respectivament, que queden pendents d'integrar en la base imposable de període futurs, segons el referit en l'apartat anterior.

   A tindre en compte:

   Els imports es consignaran en l'àmbit de base, tret dels casos de les societats cooperatives, imports dels quals es referiran a la quota.

   Les caselles corresponents a la fila «2021*», només han de complimentar-se en el cas en què l'entitat tinga dotacions pendents d'integrar corresponents a un període impositiu iniciat el 2021, anterior al que ara és objecte de declaració.