Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències dels deutors (art. 13.1 LIS) i provisions i despeses (arts. 14.1 i 14.2 LIS) als que es referix l'article 11.12 i la DT 33a.1 de la LIS

  1. Integració en la base imposable de les despeses no deduïbles fiscalment
  2. Límits en la integració en la base imposable d'estes despeses no deduïbles fiscalment en el moment de la seua comptabilització
  3. Emplenament del quadre de la pàgina 20 quater del model 200
  4. Supòsits pràctics