Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Suposats pràctics

L'entitat «Z» va generar a l'exercici 2020 despeses fiscalment no deduïbles de 10.000 euros per dotacions a sistemes de previsió social que han generat actius per impost diferit de l'article 11.12 de la LIS, als que resulta d'aplicació el dret establit a l'article 130 del LIS.Posteriorment, a l'exercici 2021, estes despeses passen a ser fiscalment deduïbles.

Supòsit 1

Suposem que l'import de la xifra de negocis de l'entitat «Z» en els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu corresponent a 2021 és de 15 milions d'euros.

La base imposable positiva prèvia de l'entitat és de 8.000 euros.

En este cas, a l'exercici 2020 l'entitat va haver de consignar a la casella [00415] d'augments l'import de 10.000 euros corresponent a la despesa per dotacions a sistemes de previsió social que no va ser fiscalment deduïble en l'esmentat període.

A l'exercici 2021, eixa despesa passa a ser fiscalment deduïble.No obstant això, l'entitat ha de tindre en compte el límit establit a l'article 11.12 del LIS que per a entitats l'import de la xifra de negocis de les quals en els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu siga inferior a 20 milions d'euros, és del 70 per cent.Per tant, l'entitat consignarà a la casella [00211] de disminucions l'import de 10.000 euros corresponent a la despesa per dotacions a sistemes de previsió social que sí que és deduïble en este exercici.Així mateix, l'entitat haurà de consignar a la casella [00416] d'augments l'import de 4.400 (10.000 - 5.600) euros que per aplicació del límit establit per a l'exercici 2021 a l'article 11.12 del LIS, no són deduïbles a l'esmentat exercici.

Supòsit 2

Suposem que l'import de la xifra de negocis de l'entitat «Z» en els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu corresponent a 2021 és de 45 milions d'euros.

La base imposable positiva prèvia de l'entitat és de 8.000 euros.

En este cas, a l'exercici 2020 l'entitat va haver de consignar a la casella [00415] d'augments l'import de 10.000 euros corresponent a la despesa per dotacions a sistemes de previsió social que no va ser fiscalment deduïble en l'esmentat període.

A l'exercici 2021, eixa despesa passa a ser fiscalment deduïble.No obstant això, l'entitat ha de tindre en compte el límit establit a l'article 11.12 del LIS que per a entitats l'import de la xifra de negocis de les quals en els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu siga igual o superior a 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions d'euros és del 50 per cent (DONA 15 del LIS).Per tant, l'entitat consignarà a la casella [00211] de disminucions l'import de 10.000 euros corresponent a la despesa per dotacions a sistemes de previsió social que sí que és deduïble en este exercici.Així mateix, l'entitat haurà de consignar a la casella [00416] d'augments l'import de 6.000 (10.000 - 4.000) euros que per aplicació del límit establit per a l'exercici 2021 a l'article 11.12 i en la disposició addicional quinzena del LIS, no són deduïbles a l'esmentat exercici.