Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Supòsits pràctics

L'entitat «Z» va generar en l'exercici 2020 despeses fiscalment no deduïbles de 10.000 euros per dotacions a sistemes de previsió social que han generat actius per impost diferit de l'article 11.12 de la LIS, a què resulta d'aplicació el dret establit en l'article 130 de la LIS. Posteriorment, en l'exercici 2021, estes despeses passen a ser fiscalment deduïbles.

Supòsit 1

Suposem que l'import del volum de negoci de l'entitat «Z» els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu corresponent a 2021 és de 15 milions d'euros.

La base imposable positiva prèvia de l'entitat és de 8.000 euros.

En este cas, en l'exercici 2020 l'entitat va haver de consignar en la casella [00415] d'augments l'import de 10.000 euros corresponent a la despesa per dotacions a sistemes de previsió social que no va anar fiscalment deduïble durant este període.

En l'exercici 2021, aquella despesa passa a ser fiscalment deduïble. No obstant això, l'entitat ha de tindre en compte el límit establit en l'article 11.12 de la LIS que per a entitats import del qual del volum de negoci els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu siga inferior a 20 milions d'euros, és del 70 per cent. Per tant, l'entitat consignarà en la casella [00211] de disminucions l'import de 10.000 euros corresponent a la despesa per dotacions a sistemes de previsió social que sí és deduïble en este exercici. Així mateix, l'entitat haurà de consignar en la casella [00416] d'augments l'import de 4.400 (10.000 - 5.600) euros que per aplicació del límit establit per a l'exercici 2021 en l'article 11.12 de la LIS, no són deduïbles en este exercici.

Supòsit 2

Suposem que l'import del volum de negoci de l'entitat «Z» els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu corresponent a 2021 és de 45 milions d'euros.

La base imposable positiva prèvia de l'entitat és de 8.000 euros.

En este cas, en l'exercici 2020 l'entitat va haver de consignar en la casella [00415] d'augments l'import de 10.000 euros corresponent a la despesa per dotacions a sistemes de previsió social que no va anar fiscalment deduïble durant este període.

En l'exercici 2021, aquella despesa passa a ser fiscalment deduïble. No obstant això, l'entitat ha de tindre en compte el límit establit en l'article 11.12 de la LIS que per a entitats import del qual del volum de negoci els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu siga igual o superior a 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions d'euros és del 50 per cent (DA 15 de la LIS). Per tant, l'entitat consignarà en la casella [00211] de disminucions l'import de 10.000 euros corresponent a la despesa per dotacions a sistemes de previsió social que sí és deduïble en este exercici. Així mateix, l'entitat haurà de consignar en la casella [00416] d'augments l'import de 6.000 (10.000 - 4.000) euros que per aplicació del límit establit per a l'exercici 2021 en l'article 11.12 i en la disposició addicional quinzena de la LIS, no són deduïbles en este exercici.