Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Límits en la integració en la base imposable d'estes despeses no deduïbles fiscalment en el moment de la seua comptabilització

Com ja hem vist en a l'apartat anterior, les despeses que no van ser deduïbles en el període impositiu en què es van comptabilitzar a què es referix l'article 11.12 de la LIS, es integraran a la base imposable del període impositiu en què es complisquen les condicions per a la deducibilidad fiscal d'acord amb l'establit en la normativa de l'Impost sobre Societats, tenint en compte els següents límits:

 1. Segons el disposat en el primer paràgraf del article 11.12 del LIS, estes despeses s'integraran en la base imposable d'acord amb l'establit en esta Llei, amb el límit del 70 per cent de la base imposable positiva prèvia a la seua integració, a l'aplicació de la reserva de capitalització establida a l'article 25 d'esta Llei i a la compensació de bases imposables negatives.

  En relació amb el límit del 70 per cent, la disposició addicional quinzena del LIS establix que, per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, els contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals siga almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, substituiran l'esmentat límit pels següents:

  • el 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis siga almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions d'euros.

  • el 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis siga almenys de 60 milions d'euros.

  Les quantitats no integrades en un període impositiu seran objecte d'integració en els períodes impositius següents amb el mateix límit.A estos efectes, s'integraran en primer lloc les dotacions corresponents als períodes impositius més antics.

 2. Per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, segons el disposat en el article 130.1 i la disposició transitòria trenta-tresena del LIS, el límit establit a l'article 11.12 del LIS per a la integració en la base imposable de les despeses que no van ser fiscalment deduïbles en el període impositiu en què es van comptabilitzar, només s'aplicarà sobre aquells que van generar actius per impost diferit susceptibles de ser convertits en crèdit davant l'Administració Tributària, per un import igual a la quota líquida positiva corresponent al període impositiu de generació d'aquells.

Emplenament del model 200

L'aplicació del límit establit en article 11.12 del LIS en la integració en la base imposable d'estes despeses que no van ser deduïbles en el període impositiu en què es van comptabilitzar i que van generar actius per impost diferit, dona lloc a la realització d'ajustaments que es recolliran en les caselles [00416] i [00543] «Aplicació del límit de l'art. 11.12 LIS, a les pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (arts.14.1 i 14.2 del LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

 • En el període impositiu en què eixes despeses siguen fiscalment deduïbles a més de consignar el seu import en la casella [00211], s'haurà de complimentar la casella [00416] amb l'import d'eixes despeses la deducibilidad de les quals no és aplicable en l'esmentat període per excedir del límit previst en el primer paràgraf de l'article 11.12 del LIS.És a dir, en la casella [00416] haurà de figurar la diferència entre l'import consignat en la casella [00211] i l'import corresponent al límit previst a l'esmentat article.

 • Respecte a les despeses que no han sigut integrades a la base imposable en el període impositiu que van ser deduïbles per excedir del límit establit en el primer paràgraf de l'article 11.12 del LIS, s'hauran d'integrar en els períodes impositius immediats següents en la casella [00543], tenint en compte igualment el mateix límit.A açò efectes, el paràgraf segon de l'article 11.12 del LIS establix que s'integraran en primer lloc les dotacions corresponents als períodes impositius més antics.

  A tindre en compte:

  Les caselles [00416] i [00543] «Aplicació del límit de l'art. 11.12 LIS, a les pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (arts.14.1 i 14.2 del LIS)» no han de ser complimentades per les societats cooperatives, que complimentaran, al seu lloc, les caselles [00408] i [01037] «Aplicació del límit de l'art. 11.12 LIS a les pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS)» de la pàgina 14 del model 200.