Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Límits en la integració en la base imposable d'estes despeses no deduïbles fiscalment en el moment de la seua comptabilització

Com ja hem vist en a l'apartat anterior, les despeses que no van anar deduïbles durant el període impositiu en què es van comptabilitzar als que es referix l'article 11.12 de la LIS, s'integraran en la base imposable del període impositiu en el que es complisquen les condicions per a la deduïbilitat fiscal d'acord amb el que estableix la normativa de l'impost sobre societats, tenint en compte els següents límits :

 1. Segons el que disposa el primer paràgraf de l'article 11.12 de la LIS, estes despeses s'integraran en la base imposable d'acord amb el que estableix esta Llei, amb el límit del 70 per cent de la base imposable positiva prèvia a la seua integració, a l'aplicació de la reserva de capitalització establida en l'article 25 d'esta Llei i a la compensació de bases imposables negatives.

  En relació amb el límit del 70 per cent, la disposició addicional quinzena de la LIS establix que, per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, els contribuents import net del qual del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, substituiran este límit pels següents:

  • el 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions d'euros.

  • el 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net del volum de negoci siga com a mínim de 60 milions d'euros.

  Les quantitats no integrades en un període impositiu seran objecte d'integració durant els períodes impositius següents amb el mateix límit. A estos efectes, s'integraran en primer lloc les dotacions corresponents als períodes impositius més antics.

 2. Per als períodes impositius que s'inicien a partir d'1 de gener de 2016, segons el que disposa l'article 130.1 i la disposició transitòria trenta-tresena de la LIS, el límit establit en l'article 11.12 de la LIS per a la integració en la base imposable de les despeses que no van anar fiscalment deduïbles durant el període impositiu en què es van comptabilitzar, només s'aplicarà sobre aquells que van generar actius per impost diferit susceptibles de ser convertits en crèdit enfront de l'Administració Tributària, per un import igual a la quota líquida positiva corresponent al període impositiu de generació d'aquells.

Emplenament del model 200

L'aplicació del límit establit en article 11.12 de la LIS en la integració en la base imposable d'estes despeses que no van anar deduïbles durant el període impositiu en què es van comptabilitzar i que van generar actius per impost diferit, dóna lloc a la realització d'ajustaments que es recolliran en les caselles [00416] i [00543] «Aplicació del límit de l'art.11.12 LIS, a les pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (arts. 14.1 i 14.2 de la LIS)» de la pàgina 12 del model 200:

 • Durant el període impositiu en què aquelles despeses siguen fiscalment deduïbles a més de consignar el seu import en la casella [00211], s'haurà de complimentar la casella [00416] amb l'import d'aquelles despeses de la qual deduïbilitat no és aplicable durant este període per excedir el límit previst en el primer paràgraf de l'article 11.12 de la LIS. És a dir, en la casella [00416] haurà de figurar la diferència entre l'import consignat en la casella [00211] i l'import corresponent al límit previst en este article.

 • Pel que fa a les despeses que no han sigut integrats en la base imposable durant el període impositiu que van anar deduïbles per excedir el límit establit en el primer paràgraf de l'article 11.12 de la LIS, s'hauran d'integrar durant els períodes impositius immediats següents en la casella [00543], tenint en compte igualment el mateix límit. A açò efectes, el paràgraf segon de l'article 11.12 de la LIS establix que s'integraran en primer lloc les dotacions corresponents als períodes impositius més antics.

  A tindre en compte:

  Les caselles [00416] i [00543] «Aplicació del límit de l'art.11.12 LIS, a les pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (arts. 14.1 i 14.2 de la LIS)» no han de ser complimentades per les societats cooperatives, que complimentaran, en el seu lloc, les caselles [00408] i [01037] «Aplicació del límit de l'art.11.12 LIS a les pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS)» de la pàgina 14 del model 200.