Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Integració en la base imposable de les despeses no deduïbles fiscalment

L'article 11.12 de la LIS establix que les dotacions per deteriorament dels crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el contribuent, no carregats per entitats de dret públic i de la qual deduïbilitat no es produïsca per aplicació del que disposa l'article 13.1.a) d'esta Llei, així com els derivats de l'aplicació dels apartats 1 i 2 de l'article 14 d'esta Llei, corresponents a dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i, si escau, prejubilació, que hagen generat actius per impost diferit, a què resulte d'aplicació el dret establit en l'article 130 d'esta Llei, s'integraran en la base imposable d'acord amb el que estableix esta Llei, amb el límit del 70 per cent de la base imposable positiva prèvia a la seua integració, a l'aplicació de la reserva de capitalització establida en l'article 25 d'esta Llei i a la compensació de bases imposables negatives.

En este article es regula la integració en la base imposable d'una sèrie de despeses que no van anar deduïbles fiscalment durant el període impositiu en el que es van comptabilitzar per aplicació dels criteris d'imputació establits per la normativa de l'impost sobre societats, i que per aquell motiu, van generar actius per impost diferit susceptibles de convertir-se en crèdit exigible enfront de l'Administració Tributària. La integració en la base imposable d'estes despeses no deduïbles fiscalment, s'haurà de realitzar tenint en compte els límits que s'expliquen en l'apartat següent.

Emplenament del model 200

Per a integrar en la base imposable estes despeses no deduïbles fiscalment conforme s'establix en l'article 11.12 de la LIS, caldrà realitzar una sèrie d'ajustaments que es recolliran en les caselles [00415] i [00211] «Pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (arts. 14.1 i 14.2 LIS) als que es referix l'art.11.12 i DT 33a.1 LIS» de la pàgina 12 del model 200:

 • En la casella [00415] d'augments s'ha de consignar l'import de les dotacions a les que es referix l'article 11.12 de la LIS que tenen la consideració de despesa comptable durant el període impositiu objecte de declaració, però que no són deduïbles fiscalment segons el que preveu els articles 13.1.a), 14.1 i 14.2 de la LIS.

 • Quan en períodes impositius posteriors es produïsquen les circumstàncies recollides en els articles 13.1.a), 14.1 i 14.2 de la LIS perquè estes despeses siguen fiscalment deduïbles, s'haurà de realitzar un ajustament negatiu en la casella [00211].

  A tindre en compte:

  Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure en la pàgina 21 del model 200, informació sobre l'import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, a l'efecte de determinar l'aplicació dels límits establits en l'article 11.12 de la LIS.

  A estos efectes, al complimentar la casella [00211] s'obrirà una finestra de desglosse (excepte en els posats que ja s'haja complimentat prèviament el quadre de la pàgina 21 del model 200), en què el contribuent haurà d'indicar si l'import net del volum de negoci durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu ha sigut inferior a 20 milions, com a mínim de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions o com a mínim de 60 milions d'euros. L'opció marcada pel contribuent es traslladarà al quadre «Import net del volum de negoci dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

  L'opció marcada pel contribuent es tindrà en compte també per a determinar els límits en el càlcul de la compensació de bases imposables negatives, de la compensació de quotes negatives per pèrdues de les cooperatives i de les deduccions per doble imposició, pel que una vegada complimentat el quadre de la pàgina 21 del model 200, no es tornarà a mostrar en unes altres pantalles.

  Recorde:

  En estes caselles [00415] i [00211] «Pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (arts. 14.1 i 14.2 LIS) als que es referix l'art.11.12 i DT 33a.1 LIS» s'ha de consignar les dotacions a les que es referix l'article 11.12 de la LIS, però sense tindre en compte els límits d'integració en la base imposable d'estes despeses establida en este article. Estos límits s'inclouran en les caselles [00416] i [00543] «Aplicació del límit de l'art.11.12 LIS a les pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, de la forma que s'explica en l'apartat següent.

  Estes caselles [00415] i [00211] no han de ser complimentades per les societats cooperatives, que, en el seu lloc, complimentaran les caselles [00210] i [00480] «Pèrdues per deteriorament de l'art.13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS) als que es referix l'art.11.12 LIS (convertida en quota)» de la pàgina 14 del model 200.