Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Integració en la base imposable de les despeses no deduïbles fiscalment

El article 11.12 de la LIS establix que les dotacions per deteriorament dels crèdits o altres actius derivades de les possibles insolvències dels deutors no vinculats amb el contribuent, no deguts per entitats de dret públic i la deducibilidad del qual no es produïsca per aplicació del disposat a l'article 13.1.a) d'esta Llei, així com els derivats de l'aplicació dels apartats 1 i 2 de l'article 14 d'esta Llei, corresponents a dotacions o aportacions a sistemes de previsió social i, en el seu cas, prejubilació, que hagen generat actius per impost diferit, als quals resulte d'aplicació el dret establit a l'article 130 d'esta Llei, s'integraran a la base imposable d'acord amb l'establit en esta Llei, amb el límit del 70 per cent de la base imposable positiva prèvia a la seua integració, a l'aplicació de la reserva de capitalització establida a l'article 25 d'esta Llei i a la compensació de bases imposables negatives.

En este article es regula la integració en la base imposable d'una sèrie de despeses que no van ser deduïbles fiscalment en el període impositiu en què es van comptabilitzar per aplicació dels criteris d'imputació establits per la normativa de l'Impost sobre Societats, i que per eixe motiu, van generar actius per impost diferit susceptibles de convertir-se en crèdit exigible davant l'Administració Tributària.La integració en la base imposable d'estes despeses no deduïbles fiscalment, s'haurà de realitzar tenint en compte els límits que s'expliquen en l'apartat següent.

Emplenament del model 200

Per a integrar a la base imposable estes despeses no deduïbles fiscalment així que s'establix a l'article 11.12 del LIS, caldrà realitzar una sèrie d'ajustaments que es recolliran en les caselles [00415] i [00211] «Pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (arts.14.1 i 14.2 LIS) als que es referix l'art. 11.12 i DT 33a.1 LIS» de la pàgina 12 del model 200:

 • En la casella [00415] d'augments s'ha de consignar l'import de les dotacions a què es referix l'article 11.12 del LIS que tenen la consideració de despesa comptable en el període impositiu objecte de declaració, però que no són deduïbles fiscalment segons el previst als articles 13.1.a), 14.1 i 14.2 del LIS.

 • Quan en períodes impositius posteriors es produïsquen les circumstàncies recollides als articles 13.1.a), 14.1 i 14.2 del LIS perquè estes despeses siguen fiscalment deduïbles, s'haurà de realitzar un ajustament negatiu en la casella [00211].

  A tindre en compte:

  Per als períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2019, s'haurà d'incloure a la pàgina 21 del model 200, informació sobre l'import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu, a efectes de determinar l'aplicació dels límits establits a l'article 11.12 del LIS.

  A estos efectes, en complimentar la casella [00211] s'obrirà una finestra de desglossament (excepte en els supòsits que ja s'haja complimentat prèviament el quadre de la pàgina 21 del model 200), en la qual el contribuent haurà d'indicar si l'import net de la xifra de negocis durant els dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu ha sigut inferior a 20 milions, almenys de 20 milions d'euros, però inferior a 60 milions o almenys de 60 milions d'euros.L'opció marcada pel contribuent es traslladarà al quadre «Import net de la xifra de negocis dels dotze mesos anteriors a la data d'inici del període impositiu» de la pàgina 21 del model 200.

  L'opció marcada pel contribuent es tindrà en compte també per a determinar els límits en el càlcul de la compensació de bases imposables negatives, de la compensació de quotes negatives per pèrdues de les cooperatives i de les deduccions per doble imposició, per la qual cosa una vegada emplenat el quadre de la pàgina 21 del model 200, no es tornarà a mostrar en altres pantalles.

  Recorde:

  En estes caselles [00415] i [00211] «Pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (arts.14.1 i 14.2 LIS) als que es referix l'art. 11.12 i DT 33é.1 LIS» s'ha de consignar les dotacions a què es referix l'article 11.12 del LIS, però sense tindre en compte els límits d'integració en la base imposable d'estes despeses establida a l'esmentat article.Estos límits s'inclouran en les caselles [00416] i [00543] «Aplicació del límit de l'art. 11.12 LIS a les pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS)» de la pàgina 12 del model 200, de la forma que s'explica en l'apartat següent.

  Estes caselles [00415] i [00211] no han de ser complimentades per les societats cooperatives, que, al seu lloc, complimentaran les caselles [00210] i [00480] «Pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS) als que es referix l'art. 11.12 LIS (convertida en quota)» de la pàgina 14 del model 200.