Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Reserva d'anivellament convertit en quotes

L'article 29.2 de la LIS regula els tipus de gravamen aplicables a les cooperatives establint que les societats cooperatives fiscalment protegides tributaran pels resultats cooperatius al 20 per cent i pels extracooperatius al tipus general del 25 per cent; i les cooperatives de crèdit i caixes rurals pels resultats cooperatius al general del 25 per cent i pels extracooperatius al 30 per cent.

Segons el que disposa este article 29.2 de la LIS, una cooperativa fiscalment protegida tributa en l'impost sobre societats a un tipus impositiu diferent del general, pel que no pot aplicar la reserva d'anivellament (tampoc per als resultats extracooperatius).

En conseqüència, només les societats cooperatives que no tinguen la condició de fiscalment protegides poden optar per aplicar el benefici fiscal de la reserva d'anivellament.

Emplenament del model 200

Les caselles [01285] i [01286] «Reserva d'anivellament convertit en quotes (només entitats de l'art.101 LIS)» de la pàgina 14 del model 200, seran complimentades només quan l'entitat declarant siga una societat cooperativa que no tinga la condició de fiscalment protegida, i opte per aplicar l'incentiu fiscal de la reserva d'anivellament establit en l'article 105 de la LIS, sempre que complisquen les condicions establides en l'article 101 de la LIS i apliquen el tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l'article 29.1 d'esta Llei.

Les cooperatives que no tinguen la condició de fiscalment protegides i opten per aplicar la reserva d'anivellament, hauran d'haver marcat prèviament la casella [00019] «Reste de cooperatives» i la casella [00006] «Incentius entitat de reduïda dimensió (Cap. XI, Tít. VII LIS)» de la pàgina 1 del model 200.

Durant els períodes impositius en què, estes societats cooperatives opten per aplicar la reserva d'anivellament, hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [01285] i [01286] «Reserva d'anivellament convertit en quotes (només entitats de l'art.101 LIS)» de la pàgina 14 del model 200:

  • En la casella [01286] de disminucions consignarà un ajustament negatiu en la quota íntegra prèvia positiva, tenint en compte els límits esmentats en l'article 105 de la LIS.

  • Així mateix, les societats cooperatives que hagen optat per aplicar este benefici fiscal, estaran obligades a revertir este ajustament en la casella [01285] d'augments durant els períodes impositius que concloguen durant els cinc anys immediats i successius a la finalització d'este període, conforme vaja generant quota íntegra prèvia negativa i fins l'import de la mateixa.