Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Reserva d'anivellament convertit en quotes

L'article 29.2 de la LIS regula els tipus de gravamen aplicables a les cooperatives establint que les societats cooperatives fiscalment protegides tributaran pels resultats cooperatius al 20 per cent i pels extracooperatius al tipus general del 25 per cent;i les cooperatives de crèdit i caixes rurals pels resultats cooperatius al general del 25 per cent i pels extracooperatius al 30 per cent.

Segons el disposat en este article 29.2 del LIS, una cooperativa fiscalment protegida tributa en l'Impost sobre Societats a un tipus impositiu diferent del general, per la qual cosa no pot aplicar la reserva d'anivellament (tampoc per als resultats extracooperatius).

En conseqüència, només les societats cooperatives que no tinguen la condició de fiscalment protegides poden optar per aplicar el benefici fiscal de la reserva d'anivellament.

Emplenament del model 200

Les caselles [01285] i [01286] «Reserva d'anivellament convertit en quotes (només entitats de l'art. 101 LIS)» de la pàgina 14 del model 200, seran complimentades només quan l'entitat declarant siga una societat cooperativa que no tinga la condició de fiscalment protegida, i opte per aplicar l'incentiu fiscal de la reserva d'anivellament establit a l'article 105 del LIS, sempre que complisquen les condicions establides a l'article 101 del LIS i apliquen el tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l'article 29.1 d'esta Llei.

Les cooperatives que no tinguen la condició de fiscalment protegides i opten per aplicar la reserva d'anivellament, hauran d'haver marcat prèviament la casella [00019] «Resta de cooperatives» i la casella [00006] «Incentius entitat de reduïda dimensió (Cap. XI, Tít.VII LIS)» de la pàgina 1 del model 200.

En els períodes impositius en què, estes societats cooperatives opten per aplicar la reserva d'anivellament, hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [01285] i [01286] «Reserva d'anivellament convertit en quotes (només entitats de l'art. 101 LIS)» de la pàgina 14 del model 200:

  • En la casella [01286] de disminucions consignarà un ajustament negatiu en la quota íntegra prèvia positiva, tenint en compte els límits esmentats a l'article 105 del LIS.

  • Així mateix, les societats cooperatives que hagen optat per aplicar l'esmentat benefici fiscal, estaran obligades a revertir l'esmentat ajustament en la casella [01285] d'augments en els períodes impositius que concloguen en els cinc anys immediats i successius a l'acabament de l'esmentat període, així que vaja generant quota íntegra prèvia negativa i fins a l'import de la mateixa.