Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Quota íntegra prèvia després de la reserva d'anivellament

Esta casella només podrà ser complimentada quan l'entitat declarant siga una societat cooperativa.

Les societats cooperatives hauran de consignar en la casella [01331] «Quota íntegra prèvia després de la reserva d'anivellament »de la pàgina 14 del model 200, l'import que resulte d'aplicar els ajustaments recollits en les caselles [01285] i [01286] «Reserva d'anivellament convertida en quotes (només entitats de l'article 101 LIS )» corresponents a l'aplicació d'esta reserva, realitzant el següent càlcul:

Casella [01331]= [00560] + [00210] - [00480] + [00408] - [01037] - [00561] + [01285] - [01286]

Ha de complir-se que el resultat de l'operació [00560] + [00210] – [00480] + [00408] – [01037] siga positiu i superior o igual a l'import contingut en la casella [00561], prenent els seus imports en termes absoluts.

Les caselles [00210], [00480], [00408] i [01037] només poden ser positives, zero o estar en blanc. És a dir, no podran tindre valor negatiu.