Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Rendes corresponents a treus per acord amb creditors no vinculats de cooperatives (en l'àmbit de quota) (Disposició addicional vuitena Llei 20/1990)

Regulació: Disposició addicional vuitena Llei 20/1990

Per a les cooperatives import net del qual del volum de negoci siga com a mínim de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'inicie el període impositiu, la limitació a la compensació de quotes negatives no resultarà d'aplicació en l'import de les rendes corresponents a treus i esperes conseqüència d'un acord amb els creditors no vinculats amb el contribuent.

Emplenament del model 200

Les societats cooperatives amb un import net del volum de negoci de com a mínim 20 milions d'euros l'any anterior, hauran de consignar en la casella [00593] «Rendes corresponents a treus per acord amb creditors no vinculats de cooperatives (en l'àmbit de quota) (DA 8a Llei 20/1990)» de la pàgina 14 del model 200, l'import que resulte d'aplicar a les rendes corresponents a treus per acords amb creditors no vinculats amb el contribuent, el tipus mitjà de gravamen al que tributen estes societats cooperatives.