Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deducció per creació d'ocupació

Regulació:Article 37 LIS

Important:

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien l'1 de gener de 2019, la disposició derogatòria única del Reial Decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, deroga l'article 4 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de Mesures Urgents per a la Reforma del Mercat Laboral, que establia la possibilitat de celebrar contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors.

No obstant això, la disposició transitòria sisena de l'esmentat Reial Decret llei 28/2018 establix que els contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors celebrats abans d'1 de gener de 2019, es consideren vàlids i continuaran regint-se per la normativa vigent en el moment de la seua celebració, així com en el seu cas els incentius corresponents.

Per tant, els contractes subscrits durant 2018 generaran el dret a aplicar la deducció per creació d'ocupació de l'article 37 del LIS.Esta deducció, segons el previst a l'article 37 del LIS, es practicarà en la quota íntegra del període impositiu corresponent a l'acabament del període de prova d'un any exigit en el corresponent tipus de contracte.

En conseqüència, per als contractes vàlidament celebrats entre el 7 de novembre de 2018 i el 31 de desembre de 2018 el període probatori del qual finalitza en un any, es podrà aplicar esta deducció per creació d'ocupació incrementada a l'exercici 2019, en el cas que el període impositiu coincidisca amb l'any natural.

Respecte al exercici 2020, no podrà generar-se el dret a aplicar esta deducció incrementada, ja que a partir d'1 de gener de 2019 no pot subscriure's este tipus de contractes.

  • Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, l'article 94 bis de la Llei 20/1991, de 7 de juny, establix que les entitats que contracten un treballador per a realitzar la seua activitat a les Canàries tindran dret al gaudi dels beneficis fiscals que per creació d'ocupació s'establisquen per la normativa fiscal incrementant-los en un 30 per cent. Per tant, l'esmentat increment s'aplicarà a la deducció per creació d'ocupació del article 37 del LIS de la següent forma:

    • Creació d'ocupació per contractació de menors de 30 anys: 3.900 euros (3.000 euros x 1,3) per la contractació del primer treballador a través d'un contracte per temps indefinit de suport als emprenedors, que siga menor de 30 anys.

    • Creació d'ocupació per contractació d'aturats amb prestació d'atur: el 65 per cent (50 per cent x 1,3) del menor dels imports recollits en les lletres a) i b) de l'article 37.2 del LIS.

  • Sobre esta deducció no s'aplicaran els percentatges incrementats del article 94.1 a) de la Llei 20/1991, ja que esta deducció no és equivalent a cap de les deduccions regulades en la Llei 61/1978.

    Per esta mateixa raó, sobre esta deducció no s'aplicaran els límits incrementats del article 94.1 b) de la Llei 20/1991.