Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Deducció per creació de llocs de treball

Regulació: Article 37 LIS

Important:

Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien l'1 de gener de 2019, la disposició derogatòria única del Reial decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i de treball, deroga l'article 4 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de Mesures Urgents per a la Reforma del Mercat Laboral, que establia la possibilitat de celebrar contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors.

No obstant això, la disposició transitòria sisena del Reial Decret Esmentat-llei 28/2018 establix que els contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors celebrats abans d'1 de gener de 2019, es consideren vàlids i continuaran regint-se per la normativa vigent en el moment de la seua celebració, així com si escau els incentius corresponents.

Per tant, els contractes subscrits durant 2018 generaran el dret a aplicar la deducció per creació de llocs de treball de l'article 37 de la LIS. Esta deducció, segons el que preveu l'article 37 de la LIS, es practicarà en la quota íntegra del període impositiu corresponent a la finalització del període de prova d'un any exigit en el corresponent tipus de contracte.

En conseqüència, per als contractes vàlidament celebrats entre el 7 de novembre de 2018 i el 31 de desembre de 2018 període del qual de prova finalitza en un any, es podrà aplicar esta deducció per creació de llocs de treball incrementada en l'exercici 2019, en cas que el període impositiu coincidisca amb l'any natural.

Pel que fa a l'exercici 2020, no podrà generar-se el dret a aplicar esta deducció incrementada, ja que a partir d'1 de gener de 2019 no pot subscriure's este tipus de contractes.

  • Amb efectes per als períodes impositius que s'inicien a partir del 7 de novembre de 2018, l'article 94 bis de la Llei 20/1991, de 7 de juny, establix que les entitats que contracten un treballador per a realitzar la seua activitat a les Canarias tindran dret al gaudi dels beneficis fiscals que per creació de llocs de treball s'establisquen per la normativa fiscal incrementant-los en un 30 per cent. Per tant, este incremente s'aplicarà a la deducció per creació de llocs de treball de l'article 37 de la LIS de la següent manera:

    • Creació de llocs de treball per contractació de menors de 30 anys: 3.900 euros (3.000 euros x 1,3) per la contractació del primer treballador a través d'un contracte per temps indefinit de suport als emprenedors, que siga menor de 30 anys.

    • Creació de llocs de treball per contractació de desocupats amb prestació d'atur: el 65 per cent (50 per cent x 1,3) del menor dels imports recollits en les lletres a) i b) de l'article 37.2 de la LIS.

  • Sobre esta deducció no s'aplicaran els percentatges incrementats de l'article 94.1 a) de la Llei 20/1991, ja que esta deducció no és equivalent a cap de les deduccions regulades en la Llei 61/1978.

    Per esta mateixa raó, sobreu esta deducció no s'aplicaran els límits incrementats de l'article 94.1 b) de la Llei 20/1991.